Ekonomia -System finansowy państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia -System finansowy państwa - strona 1

Fragment notatki:

Temat: System finansowy państwa Zadanie 1  Wskaż poprawną odpowiedź. 1. Który z podatków ma charakter progresywny w Polsce: a) od towarów i usług (VAT) b) dochodowy od osób fizycznych c) dochodowy od osób prawnych d) od gier 2. Refinansowanie długu publicznego polega na: a) administracyjnej zmianie wielkości długu publicznego b) spłacie długu bez emisji nowych obligacji c) sprzedaży   nowych   obligacji   w   celu   spłaty   zobowiązań,   wynikających   z   wcześniej  emitowanych obligacji, d) obciążeniu długiem publicznym budżetów gmin 3. Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych w krajach rozwiniętych jest: a) podatek majątkowy b) podatek od dochodów osobistych c) podatek od dochodów korporacji d) cło 4. Obowiązująca w Polsce skala podatku od osób fizycznych ma charakter: a) progresywny b) regresywny c) proporcjonalny d) ryczałtowy 5. Obowiązująca w Polsce skala podatku od osób fizycznych ma charakter: a) progresywny b) regresywny c) proporcjonalny d) ryczałtowy 6. Podatki netto to: a) podatki pośrednie b) podatki pośrednie plus bezpośrednie c) podatki pomniejszone o transfery d) żaden z powyższych 7. Dług publiczny to: a) zadłużenie wewnętrzne państwa b) zadłużenie zagraniczne państwa c) różnica pomiędzy dochodami a wydatkami państwa w ciągu roku d) całkowite pozostające do spłaty zadłużenie państwa 8. Polityka   gospodarcza,   której   podstawą   są   wysokie   wydatki   państwa,   niska   stopa  podatkowa albo oba te narzędzia równocześnie to: a) ekspansywna polityka fiskalna b) restrykcyjna polityka fiskalna c) ekspansywna polityka pieniężna d) restrykcyjna polityka pieniężna 9. Ekspansywna   polityka   fiskalna   w   warunkach   gospodarki   zamkniętej   i   stałych   cen  spowodowałaby: a) wzrost dyspozycyjnych dochodów b) wzrost konsumpcji c) wzrost zagregowanego popytu d) spadek   poziomu   produkcji   w  równowadze 10. Deficyt budżetowy może prowadzić do zmniejszenia: a) inwestycji prywatnych b) stopy procentowej c) popytu globalnego d) wszystkich   wymienionych   powyżej  wielkości Zadanie 2  Uzupełnij tekst: Procedura uchwalania budżetu składa się z kilku etapów.  Przygotowanie   projektu   ustawy   budżetowej   jest   obowiązkiem   Ministra   ………………  współdziałającego z innymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych.  Projekt wraz z uzasadnieniem jest przedkładany przez Ministra Finansów ……………………  wraz   z   projektem   dochodów   i   wydatków   Kancelarii   …………   i   Senatu,   Prezydenta, 

(…)

… z Konstytucją RP. Trybunał
Konstytucyjny jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku w ciągu dwóch miesięcy od jego
złożenia.
Zadanie 3
Wskaż zdania prawdziwe lub fałszywe.
a) Polityka fiskalna jest rodzajem polityki gospodarczej, na którą składają się wydatki
rządowe, podatki i transfery oddziałujące na poziom zagregowanych wydatków w
gospodarce.
b) Stopa podatków netto wzrasta, gdy rząd obniża podatki bezpośrednie lub zwiększa
stopę subsydiów.
c) Budżet państwa uchwalany jest przez władzę wykonawczą i stanowi zobowiązanie dla
władzy ustawodawczej do dokonywania wydatków i gromadzenia środków na ich
pokrycie.
d) Zasada jawności jest jedną z zasad polityki budżetowej, która informuje że budżet
państwa powinien być podany do publicznej wiadomości.
e) Odsetki od długu wewnętrznego i zadłużenia wewnętrznego są przykładem stałych
pozycji wydatków budżetu państwa.
f) Budżet zrównoważony to taki, w którym maleje różnica pomiędzy dochodami i
wydatkami państwa.
g) Deficyt strukturalny powstaje w momencie, gdy realizowana jest polityka wysokiej
stopy zatrudnienia.
h) Deficyt cykliczny wywołuje recesja gospodarcza, zmniejszająca wpływy do budżetu.
i) Deficyt budżetowy jest najczęściej finansowany przez emisję i sprzedaż…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz