Ekonomia - rynek - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia -  rynek - omówienie - strona 1 Ekonomia -  rynek - omówienie - strona 2 Ekonomia -  rynek - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RYNEK    Rynek  to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w których one przebiegają.    Rodzaje:    -wg. Przedmiotu obrotu (produktów i usług konsumpcyjnych oraz rynek czynników  produkcji (ziemia, praca, kapitał))    -wg. Zasięgu geograficznego (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy,  światowy)    -wg. Sytuacji rynkowej (rynek sprzedawcy – rynek długotrwałej przewagi popytu nad  podażą, rynek nabywcy – rynek długotrwałej przewagi podaży nad popytem)    -wg. Jednorodności przedmiotu (rynek homogeniczny (jednorodny) – rynek np. Ropy  naftowej{jeden produkt na rynku}, oraz rynek heterogeniczny np. Rynek pracy gdzie jest  wiele zawodów)    -wg. Stopnia wyrównywania się cen ( rynek doskonały – rynek charakteryzujący się  rozproszeniem po stronie popytu i podaży, brakiem barier wejścia na rynek, przejrzystośd  (pełna informacja dla kupującego i sprzedajacego o towarach i warunkach transakcji),  jednorodnośd dóbr oznacza, iż każde dobra (nawet wyprodukowane przez innego  producenta), które mają podobne przeznaczenie mają bardzo podobne cechy fizyczne i są  postrzegane przezz nabywców jako jednakowe. Rynek niedoskonały (monopolistyczny) –  jeden wielki producent, który ma ogromną przewage nad konkurentami.)    Mechanizm rynkowy  – proces obejmujący działania podmiotów na rynku, w wyniku którego  dochodzi do ustalenia równowagi rynkowej (samoczynnego dostosowania się popytu i  podaży), poprzez odpowiednie ustalenie ceny równowagi.            MODELE STRUKTUR RYNKU    Cechy rynku  Modele rynku  Rynek doskonały  (konkurencja   doskonała)  Rynki niedoskonałe  Konkurencja  monopolistyczna  oligopol  monopol  Liczba firm  Bardzo dużo  Dużo  (kilkadziesiąt)  kilka  jedna  Swoboda wejścia  na rynek  nieograniczona  nieograniczona  ograniczona  Bardzo  ograniczona lub  zerowa  Cechy produktów  Jednorodne  (niezróżnicowane)  Zróżnicowane  Niezróżnicowane  lub niezbyt  zróżnicowane  nieporównywalne  Wpływ na cenę  (krzywa popytu na  produkty firmy)  Cena jest  niezależna od  firmy (pozioma  krzywa popytu)  Firma ma pewien  wpływ na cenę  (krzywa popytu  opada, ale popyt  jest relatywnie  elastyczny)  Znaczący wpływ  producenta na  cenę (opadająca  krzywa popytu,  relatywnie  nieelastyczny  popyt zależy od  reakcji  konkurentów na  zmiany cen)  Firma ma bardzo  duży wpływ na  cenę (opadająca  krzywa popytu,  popyt mnie  elastyczny niż w  oligopolu)  Przykłady rynków  Kapusta,  marchew,  ziemniaki  Restauratorzy,  architekci 

(…)

…, nie poparta możliwościami dochodowymi.
KATEGORIE:
 popyt funkcjonalny – wynika z jakości towaru
 popyt niefunkcjonalny – wynika z oddziaływao efektów zewnętrznych – zachowao
innych konsumentów
 owczy pęd (efekt owczego pędu) – popyt wzrasta, bo inni konsumenci kupują to
dobro – potrzeba utożsamiania się z innymi
 efekt snobizmu – popyt maleje, bo inni kupują to dobro – potrzeba wyróżnienia się
 efekt veblenowski – popyt na dobra prestiżowe, wzrasta ze wzrostem cen,
posiadanie świadczy o statusie konsumenta
popyt spekulacyjny – oczekiwania co do kształtowania się cen w przyszłości
CZYNNIKI:
WZROST POPYTU

spadek ceny dobra komplementarnego
wzrost ceny dobra substytucyjnego
wzrost dochodów
zmiana gustów na korzyśd danego dobra
wzrost liczby nabywców
SPADEK POPYTU

wzrost ceny dobra…
… związanego z prowadzeniem działaności gospodarczej.
Cel przedsiębiorstwa – maksymalizacja zysku.
KOSZTY:
Wśród podstawowych składników kosztów rodzajowych można wymienid:
- amortyzacja – koszty wynikające ze zużywania się środków trwałych
-wartośc materiałów zużytych na produkcję
-wartośd zużytej energii
-wynagrodzenie pracowników i koszty związane z ich zatrudnieniem (podatki od płac, składni…
…:
% zmiana popytu
PED =
% zmiana ceny
Współczynnik elastyczności cenowej popytu przyjmuje znak ujemny (odwrotna relacja
zmiany wielkości popytu do zmiany ceny). Wyjątki to dobra Giffena, dobra podlegające
efektowi snobizmu i efektowi demonstracji (efekt Veblena).
MIESZANA ELASTYCZNOŚD POPYTU jest miarą zmian popytu w zależności od zmiany ceny
innego produktu. Elastycznośd tę wyliczamy ze wzoru:
% zmiana…
… alternatywnych dóbr przy
użyciu danego zasobu. Przykładowo, ziemia może byd wykorzystana jako grunt orny, działka
budowlana lub działka pod budowę drogi.
TEORIA WYBORU KONSUMENTA
Teoria wyboru konsumenta pomaga indywidualne zachowania konsumentów na rynku – w
jaki sposób konsumenci podejmują decyzje, co kupowad.
Pojęcie ograniczonej racjonalności (H.Simon) – opiera się na założeniu, że podczas
podejmowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz