Ekonomia - pieniądz popyt, podaż

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - pieniądz popyt, podaż - strona 1 Ekonomia - pieniądz popyt, podaż - strona 2 Ekonomia - pieniądz popyt, podaż - strona 3

Fragment notatki:W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: funkcje pieniądza, popyt na pieniądz, podaż pieniądza, krzywa popytu, agregaty pieniężne, krzywa podaży, punkt równowagi na rynku pieniężnym, kredyt lombardowy, rezerwa obowiązkowa, transakcje kredytowe, dyskonto i redyskonto weksla, operacje otwartego rynku. Kolejnym bardziej szczegółowo opisanym tematem w dokumencie jest inflacja, jej przyczyny, rodzaje, sposoby zwalczania, mierniki i skutki. Oprócz tego w notatce omówione są również takie pojęcia jak: stagflacja, deflacja, inflacja popytowa, monetaryzm, inflacja podażowo-kosztowa, strukturalna, dochodowa, pełzająca, krocząca, galopująca, megainflacja i hiperinflacja. Opisano tu także bariery wzrostu gospodarczego, elementy równowagi ekonomicznej oraz przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego. Z dokumentu dowiemy się na czym polega alokacyjna funkcja państwa, a także co to jest i z jakich elementów się składa produkt krajowy brutto. Następne zagadnienia, które zostały omówione w notatce to: skutki bezrobocia, wydatki budżetowe, podatki, redystrybucja dochodów, dług publiczny, deficyt budżetowy, wzrost gospodarczy, polityka antykryzysowa. Później szerzej scharakteryzowany został problem bezrobocia. W związku z tym problemem poruszono takie tematy jak: społeczno-ekonomiczne skutki bezrobocia, bezrobocie frykcyjne, strukturalne, wynikające z niedostatku popytu i klasyczne. W notatce wspomniano też o sposobach regulacji rynków pracy, ekonomicznych przesłankach handlu zagranicznego oraz bilansie płatniczym i jego elementach. Pod koniec dokumentu dokonano charakterystyki analizy kosztów w przedsiębiorstwie, w tym opisane zostały takie pojęcia jak: koszty stałe, zmienne, całkowite i przeciętne, metody kalkulacji w rachunku kosztów oraz wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu.

FUNKCJE PIENIĄDZA A. Miernik wartości na rynka wymiany pieniądz ujawnia się w postaci ceny, której miarą są narodowe (obecnie i międzynarodowe np. ecu) jednostki pieniężne. Jako środek (narzędzie) wymiany występował początkowo w formie pieniądza przedmiotowego (towaru), następnie monety, banknotu, pieniądza papierowego. Jest pewnym narzędziem pomiaru, wartości towaru i usług. Cena informuje odbiorcę towarów, ile jednostek pieniężnych trzeba zapłacić za nabycie określonego towaru lub świadczonej usługi - określonemu towarowi odpowiada określona liczba jednostek pieniężnych. Wartość względna (relatywna) np. l kg szynki (18 zł) odpowiada wartości 9 bochenków chleba (l chleb kosztuje 2 zł); chleb zdrożał na 3 zł tak więc szynka relatywne potaniała względem chleba. B. Środek cyrkulacji (środek obiegowy) zarówno towary jak i pieniądze są w ciągłym ruchu. Pieniądz jako środek obiegu ułatwia wymianę towaru. C. Środek nagromadzenia (tezauryzacji) służy do gromadzenia i przechowywania wartości (bogactwa) w postaci pieniężnej bądź kruszcowej (złoto). Pieniądz jest czasowo wycofywany z obiegu przez tych którzy go posiadają i tworzą się tzw. oszczędności. W skali ogólnokrajowej środki te występują w postaci rezerw. D. Środek płatniczy (środek odroczonej płatności) ta funkcja pieniądza wiąże się x jogo zdolnością do regulowania różnych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, płacenia należnego podatku, składki ZUS lub kary pieniężnej itp. Środkiem płatniczym staje się pieniądz z chwilą, gdy władza państwowa nada mu moc zwalniania z ekonomicznych zobowiązań. Jako środek płatniczy pieniądz rozwinął się w wielu nowych formach o charakterze bezgotówkowym np. weksli

(…)

… określa się jako aktywny lub dodatni, w przypadku odwrotnym określa się go jako pasywny lub ujemny. - Bilans usług - Bilans obrotów bieżących - usługi, handel, odsetki, transfery. - Bilans kapitałowy - kapitał, który napływa i wypływa, inwestycje zagraniczne. Równowaga zewnętrzna jest związana z równowagą wewnętrzną , która obejmuje równowagę na wszystkich rynkach w kraju: konsumpcyjny (najważniejszy…
… w ciągu roku między danym krajem a resztą świata. Głównymi elementami bilansu są: - bilans obrotów bieżących - obejmuje towary, usługi, obsługę kredytów oraz darowizny, a ściślej biorąc: saldo bilansu handlowego z eksportu i importu towarów i usług, saldo odsetek wypłaconych od kredytów otrzymanych i odsetek wypłaconych od kredytów otrzymanych i odsetek uzyskanych od kredytów udzielonych innym krajom…
…) • rewaloryzację rezerw oficjalnych oraz należności i zobowiązań spowodowanych zmianą kursów walut, • aktywa za granicą (odpływ kapitału) • zagraniczne aktywa (napływ kapitału). - saldo rezerw dewizowych — nadwyżka bilansu obrotów bieżących stanowi kwotę; wyrażoną w dolarach, o którą wpływy przekraczają wydatki danego kraju z wymienionych w bilansie tytułów. Deficyt bilansu obrotów bieżących stanowi dolarową…
… lat później w Rzymie podpisane zostały traktaty o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Powstałe trzy wspólnoty w roku 1965 połączyły swe organy instytucjonalne tworząc Wspólnotę Europejską, której głównym zadaniem było wykształcenie wspólnego rynku i zbliżenie gospodarcze i społeczne państw członkowskich. 7 lutego 1992 roku w Maastritch (Holandia) podjęto…
… Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS), Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (EUROATOM) oraz Wspólnocie Europejskiej (WE), dawnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG). Zadaniem i celem Unii jest organizacja i utrzymywanie stosunków pomiędzy państwami członkowskimi, stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic…
… jakiegoś dobra; jakieś dobro jest dobrem rzadkim; zmiana struktury produkcji; zmiany struktury importu i eksportu. Zmiany wielkości struktury popytu mogą być spowodowane: gusty, preferencje nabywców; - dochody konsumentów; zmiany cen. 10. PRZEBIEG KLASYCZNEGO CYKLU KONIUNKTURALNEGO Koniunktura gospodarcza - (stan gospodarki); inaczej jest to splot warunków i czynników wywierających wpływ na sytuację…
… się aby móc sfinansować dwa rodzaje wydatków państwa. Wydatki na dobra i usługi, mieszczą się w nich np.: wydatki .na płace urzędników państwowych i żołnierzy, nakłady inwestycyjne na budowę dróg i szpitali. Państwo ponosi też wydatki związane z finansowaniem płatności transferowych (świadczeń społecznych) np.: emerytury, zasiłki dla bezrobotnych^ subwencje. Podatki i płatności transferowe służą wyłącznie…
… cła na produkty przemysłowe. Znaczenie takiego programu jest wielkie o czym świadczy choćby fakt ,że wolę przystąpienia do niego wyraziły: Litwa, Ukraina, Bułgaria oraz Chorwacja. NATO (Pakt Północnoatlantycki) Jeśli mówimy o procesach integracyjnych w Europie to obok spraw ekonomicznych ważną rolę odgrywa problem bezpieczeństwa. Polska ze względu na swe położenie i historię nie może być państwem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz