Ekonomia ogólna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia ogólna - strona 1

Fragment notatki:

in.: globalizacja, Światowa Organizacja Handlu, ruch antyglobalistyczny, gospodarka światowa, zasoby rzadkie.

GLOBALIZACJA
Globalizacja - pojęcie używane do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. W ekonomii termin ten oznacza głównie zjawiska związane z liberalizacją wymiany handlowej lub „wolnym handlem”.
Przyczyny globalizacji: Postęp technologiczny
Postęp telekomunikacyjny
Procesy integracji politycznej
Obecnie można wyróżnić cztery wymiary globalizacji:
Techniczny
Gospodarczy
Społeczno-kulturowy
Polityczny
Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega na ujednoliceniu rynku i obracanych na nich różnorodnych towarów. Pozwala to znieść większość barier występujących w handlu międzynarodowym.
Społeczno-kulturowy - rezultat masowej turystyki, wzmożonych migracji, komercjalizacji produktów kulturowych, działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji. Powoduje głębokie zmiany w stylu życia i strukturach społecznych. Do najczęściej wymienianych zjawisk należą: amerykanizacja życia, pogłębienie różnic pomiędzy krajami wysoko, a słabo rozwiniętymi gospodarczo.
Wymiar polityczny - w wyniku tego procesu powstały: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu. Organizacje te wpływają na gospodarkę światową, a przez to ograniczają niezależność państw narodowych. W tym kontekście często wymienia się również Unię Europejską. Ubogie niegdyś państwa stają się podmiotami znaczącymi coraz więcej na arenie międzynarodowej.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju powszechnie znany jako Bank Światowy powstał w lipcu 1944, by pomóc państwom odbudować zniszczenia, obecnie pomaga krają rozwijającym się - by były w stanie uczestniczyć w handlu, poprawiać swoje technologie w zamian za likwidowanie barier demokratycznych - rozwój sektora prywatnego, przeciwdziałanie korupcji. Siedziba: Waszyngton
Międzynarodowy Fundusz Walutowy - niezależna międzynarodowa organizacja ONZ zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznych na świecie, która powstała 22 lipca 1944r. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących. Obecnie zrzesza 185 państw.
Światowa Organizacja Handlu - rozpoczęła działalność w 1995r, Polska była jednym z państw założycielskich tej organizacji. Głównym zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzeganie praw własności intelektualnej. Siedziba: Genewa. Nie należy do niej m.in. Rosja
Dobre strony globalizacji:
Postęp naukowo-techniczny (np. rozwój telekomunikacyjny, Internet, nowoczesne środki transportu i telefonii)


(…)

…, gospodarka światowa
Kapitał:
Formy transferu kapitału:
Bezpośrednie lokaty kapitałowe (inwestycje bezpośrednie)
Pośrednie lokaty kapitałowe (inwestycje portfelowe), polegają na zakupie za granicą papierów wartościowych
Międzynarodowe przepływy kapitału pożyczkowego, stanowiące różne formy kredytów udzielanych państwom lub firmom i instytucjom prawnym
Krótkookresowe przepływy kapitału spowodowane różnicami…
… zagranicznych:
Inwestycje portfelowe, czyli nabywanie pakietów akcji spółek notowanych na giełdzie, nabywanie papierów wartościowych w postaci obligacji, bonów skarbowych, itp.
Inwestycje bezpośrednie, to nabywanie trwałych udziałów w przedsiębiorstwie działających poza granicami kraju inwestora, w celu osiągnięcia wpływów na zarządzanie tymi przedsiębiorstwami
Rodzaje polityki handlowej
Polityka proeksportowa…

Gospodarcze ugrupowania integracyjne - np. NATO, UE
Korporacje trans-narodowe - np. Ford, General Motors, Shell. IBM
Globalizacja - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek, kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata” światowego.
Podział krajów systemu gospodarki światowej w zależności od poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego…
… - analfabetyzm, ubóstwo, brak dostępu do informacji, występowanie niewolnictwa
Alterglobaliści - nie krytykują samego procesu globalizacji, lecz tylko jej obecny „turbokapitalistyczny” charakter. Poglądy głoszone są przez różne organizacje o różnych poglądach społecznych, czy gospodarczych, często także o nastawieniu liberalnym.
Antyglobaliści - krytykują cały proces globalizacji i jako alternatywę proponują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz