Ekonomia globalna - notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia globalna - notatki - strona 1 Ekonomia globalna - notatki - strona 2 Ekonomia globalna - notatki - strona 3

Fragment notatki:
...Teorie i modele wzrostu gospodarczego.
Pod pojęciem modelu wzrostu gospodarczego rozumie się schematy, które w uproszczony sposób prezentują główne związki i zależności pomiędzy czynnikami wzrostu. W modelach pomija się drugorzędne elementy, które nie mają wpływu na ostateczny przebieg procesu i ustalenie głównych zależności przyczynowo-skutkowych.
Do najpopularniejszych modeli wzrostu gospodarczego należą modele opracowane przez R.F. Harroda, E. Domara oraz M. Kaleckiego. Nieco odmienną koncepcje opracował R. Solow.
1.1 Model wzrostu gospodarczego R. Harroda.
Model autorstwa angielskiego uczonego Roya F. Harroda prezentuje zależność wzrostu od oszczędności i inwestycji. Podstawowe równanie tego modelu wygląda następująco....


...Angielski klasyk przyjmował, że tempo wzrostu gospodarczego zależy od poziomu pracy produkcyjnej. Jej przyrost oznaczał wzrost dochodu państwa. Oczywiście praca była źródłem wartości wyprodukowanych towarów. Obok pracy na poziom produkcji miały wpływ także pozostałe czynniki wytwórcze, czyli ziemia i kapitał. Poza tym o bogactwie narodu miał świadczyć także przyjęty system gospodarczy - według Smitha najbardziej pożądany był liberalizm i zniesienie wszelkich ograniczeń w swobodnym funkcjonowaniu mechanizmy rynkowego.
1.8 Teoria stagnacji sekularnej.
Zgodnie z tą teorią akumulacja kapitału wyzwala większy popyt (przede wszystkim na żywność), co powoduje, że sięgamy do coraz gorszych gleb. Uprawy staja się mniej efektywne i ceny produktów żywnościowych wzrastają. Powoduje to presję na poziom płacy nominalnej, a jeśli płace rosną, to maleją zyski przedsiębiorców. Jeśli zaś zyski maleją, to zmniejsza się poziom akumulacji. Powoduje to zastopowanie tempa rozwoju gospodarczego i zastój w koniunkturze.
W krótkich okresach możemy przyjąć, że wzrost gospodarczy...

1 Teorie i modele wzrostu gospodarczego.
Pod pojęciem modelu wzrostu gospodarczego rozumie się schematy, które w uproszczony sposób prezentują główne związki i zależności pomiędzy czynnikami wzrostu. W modelach pomija się drugorzędne elementy, które nie mają wpływu na ostateczny przebieg procesu i ustalenie głównych zależności przyczynowo-skutkowych.
Do najpopularniejszych modeli wzrostu gospodarczego należą modele opracowane przez R.F. Harroda, E. Domara oraz M. Kaleckiego. Nieco odmienną koncepcje opracował R. Solow.
1.1 Model wzrostu gospodarczego R. Harroda.
Model autorstwa angielskiego uczonego Roya F. Harroda prezentuje zależność wzrostu od oszczędności i inwestycji. Podstawowe równanie tego modelu wygląda następująco:
G = s/c
gdzie:
G - tempo wzrostu dochodu narodowego (mierzonego poziomem PKB lub PNB);
s - krańcowa skłonność do oszczędzania;
c - krańcowy współczynnik kapitałochłonności (czyli nakład inwestycyjny na jednostkę przyrostu dochodu narodowego).
Zgodnie z tym równaniem stopa wzrostu dochodu narodowego to iloraz skłonności do oszczędzania i współczynnika kapitałochłonności.
1.2 Model wzrostu gospodarczego E. Domara.
Amerykański ekonomista Evsey Domar skonstruował nieco inny model wzrostu, w którym podstawowe równanie ma następująca postać:
Δ Yd = Δ I * 1/α
gdzie:
Δ Yd - potencjalnie możliwy przyrost dochodu narodowego;
Δ I - przyrost nakładów inwestycyjnych;
1/α - odwrotność krańcowej skłonności do oszczędzania.
Wartość α jest z założenia stała. W związku z tym tempo wzrostu gospodarczego zależy od przyrostu mocy produkcyjnych w efekcie inwestycji. Jeśli inwestycje pozostaną stałe (nie będzie przyrostu wydatków inwestycyjn

(…)


e) skracanie i reorganizacja czasu pracy
 
W związku z powyższym pojawia się pojęcie polityki zatrudnienia - stanowi ona czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy, uwzględniające potrzeby gospodarki kraju oraz godzenie interesów pracodawców i pracowników.  
Polityka zatrudnienia spełnia następujące funkcje:
społeczną - wyznaczaną przez aktualne i przyszłe warunki rozwoju społecznego
ekonomiczną - związaną z rozwojem gospodarczym poznawczo-normatywną - dotyczącą systemu kształcenia
dochodową - związaną z zapewnieniem uczestnictwa ludzi w tworzeniu i podziale dochodu narodowego  
polityka zatrudnienia ma na celu: redukcję bezrobocia, likwidację ubóstwa, wypełnianie luki zatrudnieniowej, oddziaływanie na decyzje w sprawie wyboru między bezrobociem a inflacją  oraz reorientowanie instytucji…
… technologii na rozmiary produkcji. Wiąże także rynek czynników wytwórczych ze zjawiskiem wzrostu gospodarczego, ponieważ to popyt i podaż pracy i kapitału decydują o tempie przyrostu mocy produkcyjnych. Omawiając tę koncepcję nie sposób pominąć następujące aspekty:
wielkość kapitału zależy z jednej strony od inwestycji (które powiększają jego rozmiary), z drugiej strony od zużycia kapitału w wyniku zaangażowania w proces produkcji (co pomniejsza wartość kapitału);
nakład pracy zależy od postępu technicznego oraz od przyrostu naturalnego.
1.5 Model wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego.
Polski ekonomista Michał Kalecki zajmował się przede wszystkim zjawiskiem cykli koniunkturalnych, które nie sposób analizować bez odpowiedniego podejścia do wzrostu gospodarczego. Według poglądów Kaleckiego wzrost…
…) Cykle Kondratiewa=cykle długie
Nikołaj Kondratiew (w 1922 roku) publikuje zaledwie 100-stronicowy doktorat o istnieniu regularnych, około półwiecznych cykli (45-60 lat) przyczyną cykli: innowacje, sferę pieniądza, inflacja lub deflacja, styl życia, ważne wydarzenia polityczne długi cykl Kondratiewa dzieli się na dwie fazy (wzrostu i spadku), każda trwa średnio po 25 lat
Cykle egzogeniczne
Teorie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz