Ekonomia - definicje na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - definicje na egzamin  - strona 1 Ekonomia - definicje na egzamin  - strona 2 Ekonomia - definicje na egzamin  - strona 3

Fragment notatki:

Makro- i mikroekonomia - Hanna Kruk - Towaroznawstwo 2013 Akademia Morska w Gdyni Ekonomia - nauka o procesach gospodarczych która zajmuje prawami ekonomicznymi, działalnością gospodarczą i jej uwarunkowaniami Mikroekonomia - zajmuje się badaniem zachowań producentów i konsumentów oraz badaniem podejmowanych przez te podmioty decyzji. Makroekonomia - jest nauką o gospodarce jako całości: produkcję ogółem, zatrudnie-nie, popyt globalny, ogólny poziom cen itp. Te wielkości gospodarcze mogą występować w postaci zasobów lub strumieni. Ekonomia pozytywna - zajmuje się obiektywnym, naukowym wyjaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki. Ekonomia normatywna - zajmuje się badaniem problemów w celu wydania określonych sądów i opinii. Zasób- określony stan (ilość) danego czynnika, jaki istnieje w gospodarce w danym momencie np. surowce naturalne, liczba pracowników w danym momencie, maszyny. Strumień - prezentuje, w jakim tempie zmieniają się zasoby, wartość produkcji wytworzona w danym czasie. CZYNNIKI PRODUKCJI: *Praca - liczba osób w wieku produkcyjnym, którą można zatrudnić w procesie produkcji (wynagrodzenie: płaca) *Przedsiębiorczość - gotowość do podejmowania działalności gospodarczej i ponoszenia związanego z nią ryzyka (wynagrodzenie: zysk) *Ziemia - wszystkie zasoby naturalne, (wynagrodzenie: renta) *Kapitał - dobra inwestycyjne wytworzone i wykorzystywane w procesie produkcji oraz środki finansowe przeznaczane na działalność gospodarczą (wynagrodzenie: procent) Koszt alternatywny- utrata możliwości realizacji najlepszej odrzuconej alternatywy, to wartość najcenniejszej nie wykorzystanej możliwości Dobra wolne -mają koszt alternatywny równy zero Dobra ekonomiczne (rzadkie)- koszt alternatywny jest większy od zera KMP - krzywa możliwości produkcyjnych - graficzna prezentacja różnych kombinacji dwóch dóbr które mogą być wytworzone w gospodarce (tylko te 2) przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów. Wartość nominalna - liczona w cenach bieżących z danego okresu (najczęściej roku); mierzy wyłącznie bieżącą wartość pieniężną Wartość realna - liczona w cenach stałych z roku bazowego (eliminuje zjawisko inflacji); mierzy całkowitą realną wartość pieniężną SYSTEMY GOSPODARCZE: *przeznaczenie dóbr (gospodarka towarowa i naturalna)
*rodzaj własności czynników produkcji (g. prywatna, publiczna, kapitalistyczna, socjalistyczna)
*mechanizm regulujący procesy gospodarcze (g. rynkowa, nakazowa, mieszana)
*podział uprawnień do podejmowania decyzji (g. zdecentralizowana i scentralizowana)
*typ stanowienia prawa (g. demokratyczna i ustrój dyktatorski)

(…)

… zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb jednostki i społeczeństwa, Miara: wartość dochodu narodowego lub PKB per capita.
PKB per capita- wartość PKB przypadająca na 1 mieszkańca kraju
Jakość życia -miara dobrobytu (dostępność dóbr na rynku, możliwość dóbr do zaspokajania potrzeb, stopnień aktywności i współpracy pojedynczych mieszkańców i całego społeczeństwa w przyswajaniu i tworzeniu dorobku, stopnień wolności mieszkańców, stan ich zdrowia)
Parytet siły nabywczej (PPS, PPP) -uwzględnianie przy liczeniu PKB per capita różnic w poziomach cen w poszczególnych krajach
Popyt globalny (AD)- łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się kupić przy określonym poziomie cen w pewnym okresie czasu Podaż globalna (AS)- łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć i dostarczyć na rynek w danych…
… zapotrzebowanie na inne dobro
Dobro substytucyjne (substytut) - dobro o podobnych właściwościach
Podaż- ilość danego dobra jaką producenci wytwarzają i dostarczają na rynek przy danej cenie w pewnym czasie
Cena równowagi rynkowej- zrównująca wielkość popytu z wielkością podaży Ilość równowagi- poziom wielkości sprzedaży (popyt) i produkcji (podaż) do którego rynek będzie zmierzał Nadwyżka rynkowa -gdy nowa cena będzie wyższa niż cena równowagi rynkowej Niedobór rynkowy -gdy nowa cena będzie niższa od ceny równowagi rynkowej Cena maksymalna -górna granica cenowa poniżej ceny równowagi, zakaz podnoszenia jej powyżej pewnej, narzucanej przez władzę Cena minimalna -dolnea granica cenowa powyżej ceny równowagi Elastyczność służy do mierzenia reakcji zmiennej zależnej y na zmianę jednej ze zmiennych niezależnych: x…
…. rynkowa, nakazowa, mieszana)
*podział uprawnień do podejmowania decyzji (g. zdecentralizowana i scentralizowana)
*typ stanowienia prawa (g. demokratyczna i ustrój dyktatorski)
PKP- miara wartości produkcji wytworzonej w gospodarce danego kraju w ciągu roku, nowych produktów powstałych w danym okresie w określonej walucie
SPOSOBY MIERZENIA PKB:
*PKB nominalny i PKB realny - PKB nominalny jest liczony…
… budżetowy- nadwyżka wydatków państwa nad jego dochodami. Jest też określany pojęciem: „dziura budżetowa” Nadwyżka budżetowa- nadwyżka dochodów państwa nad jego wydatkami Dług publiczny(krajowy, zagraniczny)- finansowe zobowiązanie państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych form działalności, w wyniku których państwo płaci odszkodowanie Podatki - to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia…
… dochodów konsumentów Elastyczność cenowa podaży- wyraża siłę reakcji wielkości podaży danego dobra na zmianę jego ceny Przychód całkowity (TR) - iloczyn ilości (Q) dobra nabytego w danym czasie przez konsumentów i jego ceny (P)
Przychód przeciętny (AR) - iloczyn przychodu całkowitego (TR) do ilości sprzedanych jednostek dobra (Q). Przychód przeciętny jest więc równy cenie (P) Przychód krańcowy (MR…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz