Ekonometryczna analiza liczb absolwentów akademii medycznych w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometryczna analiza liczb absolwentów akademii medycznych w Polsce - strona 1 Ekonometryczna analiza liczb absolwentów akademii medycznych w Polsce - strona 2 Ekonometryczna analiza liczb absolwentów akademii medycznych w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Ekonometryczna analiza liczby absolwentów akademii medycznych w Polsce z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC SPIS ZAGADNIEŃ Wstęp merytoryczny STUDIA MEDYCZNE - jak dostać się na akademię medyczną, jaki przebieg mają studia, ile lat trwają Studia medyczne cieszą się nadal dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Przeciętnie o jedno miejsce na akademię medyczną walczą 2 - 3 osoby. Szkoły przyjmują kandydatów na I rok studiów na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Egzamin ma charakter zintegrowanego testu i obejmuje program nauczania szkoły średniej z biologii, chemii, fizyki i języka obcego.
Studia lekarskie trwają 6 lat (12 semestrów). Pierwsze lata studiów poświęcone są przede wszystkim nauce dyscyplin podstawowych, do których należą przedmioty o profilu morfologicznym i biochemiczno-fizjologicznym, takie jak: histologia z embriologią, anatomia prawidłowa, biofizyka, fizjologia itd. Na trzecim roku studiów program przewiduje nauczanie dyscyplin przedklinicznych, które obejmują grupę przedmiotów z dziedziny patologii (anatomia patologiczna, patofizjologia) i grupę przedmiotów lekarsko-społecznych (farmakologia, mikrobiologia, psychologia lekarska, socjologia medycyny itd.). Na dalszych latach studiów (IV, V, VI rok) przeważają dyscypliny kliniczne. Jest to okres studiów, w którym zdobyta wcześniej wiedza służy rozwiązywaniu praktycznych problemów lekarskich i uzupełniana jest wiedzą właściwą dla danej dyscypliny klinicznej. Studiowanie dyscyplin podstawowych i medycyny klinicznej uzupełniają obowiązkowe praktyki. Są to praktyki z zakresu pielęgniarstwa, w przychodniach lecznictwa otwartego, w laboratoriach, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz na oddziałach chorób wewnętrznych i na oddziałach zabiegowych. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu lekarza wszyscy absolwenci zobowiązani są do odbycia rocznego stażu w zakresie czterech podstawowych dyscyplin klinicznych (choroby wewnętrzne, chirurgia, położnictwo wraz z ginekologią oraz choroby dzieci). Odbycie stażu daje dopiero prawo do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza. Na tym jednak kształcenie lekarza nie kończy się. Wiedza wyniesiona ze studiów, ze względu na dynamicznie rozwijające się obecnie nauki medyczne, wystarcza zaledwie na kilka lat, a potem wymaga uzupełnienia najczęściej przez kształcenie lub samokształcenie. Kształcenie i samokształcenie absolwentów akademii medycznych jest ujęte w ramy sformalizowanego systemu specjalizacji, studiów podyplomowych, kursów doskonalących (ogólnolekarskich i specjalistycznych) itp.. Można powiedzieć, że kształcenie lekarza trwa do końca jego życia, bowiem w okresie trwania praktyki zawodowej posiadana wiedza stopniowo się dezaktualizuje.

(…)

…, prowadzi do dłuższego zastanowienia się nad decyzją podjęcia studiów medycznych i do rezygnacji z nich w przypadku braku motywacji wewnętrznej. Lekarz bez specjalizacji jest obecnie lekarzem bez szans, co w wyniku daje nie 6 ale 8 i więcej lat nauki. Przygotowanie do zawodu jest często mierne - a to z powodu małej ilości zajęć praktycznych - na praktykach (w pierwszych latach studiów) studenci często…
… wariancji (metoda ANOVA) analiza wpływu zaproponowanych zmiennych na zmienną objaśnianą
Analiza wariancji jest metodą analizy danych eksperymentalnych, służy do oceny wpływu jednego lub większej liczby czynników klasyfikacyjnych na badane zjawisko. Jest to metoda statystyki matematycznej, bazująca na porównaniu wariancji. Jednym z częściej rozwiązywanych za jej pomocą problemów jest analiza czynników…
… się można jednoczynnikową (jednokierunkową) analizą wariancji. W związku z tym, że zmienne te są wyrażone ilościowo, a analizę wariancji możemy przeprowadzić tylko na zmiennych jakościowych podzieliłam każdy czynnik na trzy grupy według wielkości. Pierwsza grupa (I) jest grupą o najmniejszych wielkościach, druga (II) - o średnich, trzecia (III) - o największych.
CZYNNIK
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
X1
81 - 139
139 - 197
197…

I
I
III
II
I
1992
6388
I
I
I
II
II
II
I
I
III
II
II
1993
5945
I
I
I
II
II
II
I
I
II
II
II
1994
5701
II
I
I
II
II
III
II
I
III
III
II
1995
5490
II
III
I
III
III
III
II
I
III
III
II
1996
5129
III
III
I
III
III
III
III
I
I
III
I
1997
4077
III
III
I
III
III
III
III
I
I
III
I
1998
4217
III
III
I
III
III
III
III
I
I
III
I
Analizę wariancji można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy spełnione są założenia…
… Count Average Homogeneous Groups 1 6 6738.500 * 2 6 8653.667 * 3 2 11195.000 * Wnioski:
Na poziomie istotności α = 0.05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o homogeniczności wariancji w grupach dla żadnego z czynników, gdyż dla wszystkich poziomy istotności P dla testu Bartlett'a są większe od 0.05. Zmienne spełniły założenia konieczne do analizy wariancji, więc przeszłam do wykonania tej procedury…
… o dodatniej zależności zmiennej objaśnianej od X.
Współczynnik determinacji skorygowany o liczbę stopni swobody określa w ilu procentach powyższe równanie objaśnia zmienność Y:
R2 = 0.4279.
Odchylenie standardowe reszt oznacza przeciętne odchylenie zmiennej Y obserwowanej w próbie od teoretycznej jej wartości, wyznaczonej z modelu:
SE = 468.180321.
Średni błąd absolutny jest średnią arytmetyczną absolutnych…
…:
F - Ratio = 10.7250.
Hipoteza ta zostanie odrzucona na każdym poziomie istotności nie mniejszym od 0.0066, a więc także na poziomie istotności 0.05.
Nieskorygowany współczynnik determinacji, który pozwala ocenić udział zmienności Y wyjaśnionej za pomocą liniowego modelu regresji w całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej, wynosi:
R2 = 0.471947.
Analiza rozkładu reszt
Podstawą do weryfikacji…
…, rośnie wartość zmiennej objaśnianej.
Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych
W celu sprawdzenia, czy model mój w wystarczająco wysokim stopniu wyjaśnia kształtowanie się zmiennej objaśnianej, wykorzystałam kilka podstawowych miar:
WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI skorygowany o liczbę stopni swobody określa w ilu procentach model objaśnia zmienność Y:
R2 = 0.4279, co nie jest wynikiem rewelacyjnym…
…. Przy czym stopień rozrzutu nie wydaje się zależny od poziomu wartości teoretycznych zmiennej zależnej.
WYKRES ZMIENNYCH RESZTOWYCH W UKŁADZIE SIATKI PROBABILISTYCZNEJ ROZKŁADU NORMALNEGO
Normalność zmiennych resztowych jest jednym z założeń potrzebnych do przeprowadzenia testów statystycznych w analizie regresji. Jeśli zmienna ma rozkład normalny to punkty na wykresie powinny leżeć na linii prostej…
… - 1 stopniach swobody.
Przedziałem ufności dla wartości przeciętnej, na poziomie ufności α, jest zbiór:
gdzie:
t(x,y) - kwantyl rzędu x rozkładu t Studenta o y stopniach swobody.
Wyniki, które uzyskałam wykorzystując pakiet STATGRAPHICS:
One-Sample Analysis Results ---------------------------------------------------------------------------
DANE.absolwenci Sample Statistics: Number of Obs. 14 Average…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz