Ekologia wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia wykłady  - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: pozwolenia, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, organy opisujące, pozwolenia wodnoprawne, organ ochrony środowiska.

Pozwolenia:
zintegrowane
sektorowe(dla każdego elem środow oddzielnie)
p na wprowadzanie gazów i pyłów do pow p wodno-prawne:
-na pobór wód
-na wykonanie urządzeń wodnych
-na rzut ścieków oczyszczonych do odbiornika
-na rzut ścieków oczyszczonych do innych kanałów
-na konserwacje rzek, wydobycie piasku, żwiru itp.
-inne
3. p na wytwarzanie odpadów:
a) na wytwarzanie odpadów
b) decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami/ decyzja zatwierdź program gospod odpadami niebezpiecznymi c) inf o ilości wytwarzanych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
Gospodarowanie odpadami: Zbieranie Transport Odzysk Unieszkodliwianie/Składowanie W tym celu wymagane jest jedno zezwolenie lub wszystkie:
a) na prowadzenie dział w zakresie zbierania odpad
b) -//- transportu odpad
c) -//- odzysku odpad
d) -//- unieszkodliwiania odpad
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ):
-przeprowadzenie SOOŚ zgodnie z ustawą wymaga nast. Projekty:
1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow przestrzennego gminy, planów zagospod przestrzennego i strategii rozwoju regionalnego 2. p polityk,strategii,planów,programów w dziedzinie przemysłu,energetyki,transportu, telekomunik,gospod wodnej,gospod odpadami,leśnictwa,rolnictwa,rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu opracowywanych/przyjmowanych przez organ admin i wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środow.
3. p polityk/strategii/planów/programów itp. Których realizacja może spowodować znaczące oddziaływ na obszar Natura2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z tym obszarem lub jak nie wynikają z jego ochrony
4. p dokumentów innych niż wymienione jeżeli organ opracowujący stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisk i że realizacja postanowień tych dokument może znacząco oddział na środow Prognoza Oddziaływania na Środowisko (podstawowy dok SOOŚ) powinna zawierać:
1. inf o zawartości i głownych celach projektu dokum i jego powiązaniach z innymi dok 2. inf o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy
3. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dok i częstotliwość jej przeprowadzenia
4. info o transgranicznym oddziaływaniu na środow
5. streszczenie w języku niespecjalistycznym Prognoza powinna określać/analizować/oceniać:
istniejący stan środowiska i potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projekt stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem

(…)

… Ochrony Środow(dokum opracowyw i zmieniane przez Centralne Organy Admin Rządowej), Regionalny Dyrektor Ochr Środow (pozostałe doku) W procedurze uzgadniania SOOŚ bierze udział:
Państwowa Inspekcja Sanitarna :
Główny Inspektor Sanitarny (dok oracowyw/zmienian przez Centr Organy Admin Rząd) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dok niecentralne, niemiejscowe plany zagospod przestrzennego) Państwowy…
…/ wspólnotowym/krajowym istotne z pkt widzenia realizacji projektu
przewidywane znaczące oddziaływania w tym oddziaływania bezpośrednie/pośrednie/wtórne/skumulowane/ krótko,długo i średnioterminowe, stałe/chwilowe/pozytywne/negatywne na Natura2000 i na środowisk szczególn na różnorodność biologiczną i poszczególne elementy powiązane Prognoza powinna przedstawiać:
rozwiązania mające na celu zapobieganie…
… też w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysł i możliwego transgranicznego oddział na środow uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływ na środ i na jego poszczególne element i powiązania. Uwzględnić ludzi.rośliny,zwierzęta,grzyby,siedliska,wode,powietrze, pow ziemi z ruchami masowymi ziemi,klimat,krajobraz,dobra materialne,zabytki,krajobraz kulturowy objęty…
… budowlanego, d o pozwoleniu na wznowienie robót budow, d o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budow lub jego części
D o pozwoleniu na rozbiórke obiektów jądrowych d o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Koncesja na poszukiwanie/rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze w tym w podziemnych…
… na realizacji inwestycji Wydaje też przedmiotową decyzję, gdy obiekty jądrowe i składowisk odpadów promieniotw i zbiorników retencyjnych Generalny Dyr. Ochr Środ :
-inw w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wraz z inwestycjami towarzyszącym
3. Starosta:
-scalanie,wymiana.podział gruntów 4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwow :
-Zmiana lasau stanowiącego własność Skarbu Pań na użytek rolny
5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz