Ekologia populacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia populacji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

EKOLOGIA POPULACJI  Organizacja  populacji  jest  oparta  na  zróżnicowaniu  osobników  i  występowaniu  nakładających  się  struktur  genetycznych  oraz  ekologicznych,  które  tworzą  mechanizmy  rozwoju  i  kontrolowania  populacji.   STRUKTURĄ  EKOLOGICZNĄ   populacji  nazywamy   skład  populacji  w  konkretnym  momencie .  Skład  populacji  określa  się   liczbą  i  zagęszczeniem  osobników   oraz   ich  właściwościami  i  powiązaniami  pomiędzy  osobnikami .  Struktura  ekologiczna  pokazuje   stopień  przystosowania  populacji do środowiska .   Oprócz liczby i zagęszczenia do właściwości populacji zaliczamy:   •   śmiertelność (to ubytki osobników występujące w populacji),   •   rozrodczość (to zdolność populacji do wydawania potomstwa),   •   strukturę wieku i płci,         USTABILIZOWANA                   ROZWIJAJĄCA SIĘ               STARZEJĄCA SIĘ           KOBIETY  MĘŻCZYŹNI  Wiek  95  90  85  80  75  70  65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  0  Nadwyżka  liczby kobiet  nad liczbą  mężczyzn      Nadwyżka liczby  mężczyzn nad  liczbą kobiet     •   potencjał  biotyczny  (określa  zdolność  organizmu  do  przetrwania  w  walce  o  byt,  pomimo  niesprzyjających warunków środowiska zewnętrznego),   •   szybkość rozprzestrzeniania się,  •   wzrost (jest to liczba osobników, o które zwiększa się populacja w jednostce czasu).   ZAGĘSZCZENIE  POPULACJI   jest  to   liczba  osobników  przypadająca  na  jednostkę  powierzchni  lub  objętości . Zagęszczenie jest wskaźnikiem stopnia rozwoju populacji na danym terenie. Bardzo ważną informacją  w  badaniach  ekologicznych  są   zmiany  w  zagęszczeniu ,  jakie  następują  w  określonym   czasie   oraz   szybkość  zachodzenia  tych  zmian .  Zmiany  liczebności  przedstawia  się  za  pomocą  tzw.   krzywych  wzrostu  populacji .  Cechą  charakterystyczną  jest  podobieństwo  krzywych  wyznaczanych  dla  wszystkich  gatunków,  z  człowiekiem  włącznie.  Krzywe  mają  charakterystyczny  przebieg,  na  którym  rozróżnia  się  charakterystyczne   fazy  rozwoju  populacji .    czas  L ic z b a  o s o b n ik ó w  w  p o p u la c ji   1  2  3  4  Wydolność  środowiska  Populacja  nieprzystosowana  Populacja przystosowana do  środowiska  FAZY ROZWOJU POPULACJI    1.  Faza  pozytywnego  wzrostu   (po  pojawieniu  się  na  danym  obszarze  kilku  osobników 

(…)

… I i II prawa termodynamiki.
Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, zwaną też prawem zachowania energii,
energia nie powstaje ani nie zanika; może jedynie zmieniać postać. Ilość energii pozostającej w
ekosystemie jest różnicą między energią doprowadzoną do ekosystemu a utraconą (rozproszoną w
postaci energii cieplnej) wskutek wykonania pracy.
Z II zasady termodynamiki, zwanej zasadą entropii, wynika…
… bada drogi przepływu pierwiastków chemicznych pomiędzy poszczególnymi
składnikami ekosystemu oraz wymiany tych pierwiastków między ożywioną częścią ekosystemu
(biocenozą) i jej fizyko-chemicznym środowiskiem.
Drogi importu pierwiastków do ekosystemu:
opady mokre (deszcz, śnieg),
opad suchy (pyły),
depozycja gazowa (np. SO2, NOX),
imigracja organizmów.
Drogi eksportu pierwiastków z ekosystemu…
… środowiska; opór
środowiska równoważy się z tendencjami wzrostowymi populacji).
Liczebność populacji zależy od wydolności środowiska. W zakres wydolności środowiska wchodzi:

zasobność pokarmowa,

odnawialność zasobów,

pojemność przestrzenna siedliska itp.
Populacje nieprzystosowane do danego środowiska przekraczają granicę wydolności środowiska,
powodują zmniejszenie wydolności co prowadzi do raptownego zmniejszenia ich liczebności.
Liczebność populacji przystosowanych do środowiska z reguły utrzymuje się poniżej granicy
wydolności.
Wyróżnia się cztery zasadnicze typy dynamiki liczebności populacji:
1.
Typ wykładniczy. Intensywny wzrost występuje tutaj według postępu geometrycznego. Po
osiągnięciu szczytu liczebności następuje jej opadanie.
2.
Typ logistyczny. Charakterystyczny dla populacji…

heterotroficzne.
Typ ekosystemu
Średnia produkcja pierwotna
netto [g/m2/rok]
Puszcza tropikalna
2200
Las liściasty (mieszany) klimatu umiarkowanego
1300
Sawanna
800
Tajga
900
Step strefy umiarkowanej
600
Tundra
140
Półpustynie / pustynie
90/3
Plantacje trzciny cukrowej
4000
Rafy koralowe
2500
Wody otwartego oceanu
125
W kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego produktywność wtórna jest coraz to mniejsza,
skutkiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz