Ekologia, Odpady niebezpieczne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia, Odpady niebezpieczne - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Poza odpadami przemysłowym i komunalnymi wyróżnia się odpady niebezpieczne.
Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.
Są one wytwarzane głównie w procesach technologicznych w przemyśle, rolnictwie i przetwórstwie rolnym, gospodarce komunalnej, transporcie, służbie zdrowia, itp.
Konwencja Sztokholmska
- Zobowiązuje sygnatariuszy do ograniczenia, a docelowo eliminacji źródeł imisji trwałych zanieczyszczeń organicznych( TZO): m.in. dioksan, furanów, PCB, HCB
- Przy planowaniu inwestycji, np. w gospodarce odpadami, należy porównać najlepsze dostępne techniki i technologie by zapewnić, że wybrane nie spowodują, a przynajmniej do minimum ograniczą imisję TZO( art.5,6; aneks C)
Do głównych problemów związanych z gospodarką odpadami w Polsce należy zaliczyć :
Dużą ilośc wytwarzanych odpadów przemysłowych oraz stopień ich wykorzystania
Ciągle rosnąca ilość odpadów komunalnych przy niedostatecznym rozwoju systemu selektywnej zbiórki oraz recyklingu
Brak systemu postępowania z odpadami niebezpiecznymi w tym pochodzącymi z gospodarstw domowych
Składowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych
Niewystarczające zabezpieczenie techniczne składowisk( niewystarczające uszczelnienie dna i czaszy składowisk, niewłaściwe postępowanie z odciekami)
Polska w 2000 roku
Istniało 999 czynnych wysypisk zorganizowanych oraz 88 składowisk zamkniętych Rocznie 3,75% ogólnej powierzchni składowisk poddaje się rekultywacji Na składowiska te rocznie trafia 95% ogólnej ilości wytwarzanych odpadów
Wywieziono ogółem 12,226 mln ton stałych odpadów komunalnych Największym producentem są woj., śląskie 14,8%, dolnośląskie 11,8% i mazowieckie 11,4%
Kraje UE w 200 roku
Odsetek odpadów gromadzonych wahał się od 21,7 % w Austrii do 94,5% we Włoszech; w Niemczech i w Francji był bliski 50%, natomiast w Szwajcarii 14,8%.
20% ogólnej masy odpadów unieszkodliwiano termiczne, jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej; w Danii 54%, Luksemburg 43%, Szwecja 42%.
Kompostowaniu poddano przeciętnie 7,6% odpadów; Holandia 22,5%, Austria 22%.
Recykling odpadów prowadzono średnio w odniesieniu do 12% ich masy; Finlandia 30%, Luksemburg 26%, Niemcy 23%, Austria 22%
Odpady chemiczne powstające w laboratoriach badawczych i dydaktycznych stanowią specyficzną grupę substancji chemicznych.

(…)

… produktowa
Opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłatę obliczaną i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo- kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarowanych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Całkowita opłata za odpady opakowaniowe
OC= 01+02+03+04+05+06+07
Gdzie:
OC - opłata należna Urzędowi Marszałkowskiemu za wszystkie odpady opakowaniowe wprowadzane na rynek przez danego producenta
01 - opłata za odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
02 - opłata za odpady opakowaniowe z blachy białej 03 - opłata za odpady opakowaniowe z aluminium
04 - opłata za odpady opakowaniowe z papieru
05 - opłata za odpady opakowaniowe ze szkła
06 - opłata za odpady opakowaniowe z materiałów naturalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz