Egzekucja z rachunków bankowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z rachunków bankowych - strona 1 Egzekucja z rachunków bankowych - strona 2 Egzekucja z rachunków bankowych - strona 3

Fragment notatki:

EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH I WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH def: Egzekucja z rachunku bankowego oraz wkładu oszczędnościowego oznacza egzekucję z wierzytelności wynikającej z umowy cywilnoprawnej rachunku bankowego uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego, rozumianej jako zobowiązanie się banku względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.
Jest to wierzytelność pieniężna, której dłużnikiem wobec zobowiązanego jest bank prowadzący jego rachunek.
Umowa rachunku bankowego nie ma charakteru jednolitego, co może powodować zróżnicowanie w zakresie przeprowadzania egzekucji z tego typu rachunków.
Wg prawa bankowego banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:
rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze
rachunki lokat terminowych
rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
rachunki powiernicze
Rodzaj rachunku ma duże znaczenie dla zakresu prowadzonej z niego egzekucji oraz kolejności egzekucji z zajętych wierzytelności.
Przepisy o egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio w egzekucji z wkładów oszczędnościowych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Przebieg podobny do innych środków egzekucji należności pieniężnych.
Organ egzekucyjny podejmuje czynności wobec:
banku lub oddziału banku
zobowiązanego
Organ dokonuje zajęcia wierzytelności w banku poprzez przesłanie do banku lub oddziału zawiadomienia o zajęciu wierzytelności. W zawiadomieniu organ wskazuje do jakiej wysokości wierzytelność zostaję zajęta. Łączną kwotę zajęcia stanowi:
suma wysokości należności pieniężnej
odsetki
koszty egzekucyjne
Ważne jest czy bank posiada oddziały. Wg ustawy aby dokonanie wierzytelności było skuteczne konieczne jest:
jeżeli bank nie posiada oddziałów - skierowanie zawiadomienia do jego centrali
jeżeli bank posiada oddziały - skierowanie zawiadomienia do właściwego oddziału banku, w którym prowadzony jest rachunek zobowiązanego, wówczas nie wystarczy skierowanie zawiadomienia do centrali banku podzielonego na oddziały
Organ wzywa bank, aby bez jego zgody nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności.
Organ zobowiązuje bank do bezzwłocznego wpłacenia zajętej kwoty, a w razie problemów zawiadomił o nich organ w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Zajęcie może być rozszerzone na kwoty które pojawiły się na rachunku już po dokonaniu zajęcia.


(…)

… wystawienia zawiadomienia, pieczęć banku oddziału oraz podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu banku
MF odformalizował czynności przekazania zawiadomienia, w celu szybszego działania. Jest ono wiążące od chwili gdy jednostki mogły się z nim zapoznać.
Zobowiązanemu organ doręcza odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłaty zajętej kwoty z rachunku bankowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz