Egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, rachunkw bankowych, ruchomości i nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, rachunkw bankowych, ruchomości i nieruchomości - strona 1 Egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, rachunkw bankowych, ruchomości i nieruchomości - strona 2

Fragment notatki:

Egzekucja z pieniędzy- przebiega w ten sposób że zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego płaci należność pieniężną albo poborca skarbowy odbiera zobowiązanemu pieniądze w wyniku przeszukiwania pomieszczeń i schowków oraz odzieży, teczek, waliz itp. Następnie poborca skarbowy wystawia zobowiązanemu pokwitowanie, które wywołuje ten sam skutek prawny co pokwitowanie wierzyciela. Za pokwitowaniem należności pieniężnych organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela. Egzekucja w wynagrodzenia za pracę- zastosowanie tego środka egzekucyjnego występuje w dwóch fazach:
-organ egzekucyjny przesyła do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu części jego wynagrodzenia, które nie jest zwolniona z pod egzekucji Zgodnie z zasadą poszanowania m.inn. egzekucji zobowiązanego. Zawiadomienie zawiera wezwanie skierowane do pracodawcy, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanego lecz wpłacał ją na egzekwowane należności pieniężne, aż do ich pełnego pokrycia. Wpłaty mogą być wnoszone do organu egzekucyjnego albo bezpośrednio do wierzyciela. W drugim przypadku pracodawca zobowiązany jest zawiadomić organ egzekucyjny o każdorazowej wpłacie. -Druga czynność organu egzekucyjnego polega na zawiadomienie zobowiązanego o zajęciu jego wynagrodzenia za pracę i doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego i odpisu wezwania przesłanego do pracodawcy. Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu. Na osobę którą wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, odmawia udzielenia organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjaśni niezbędne do prowadzenia egzekucji albo udziela fałszywych informacji lub wyjaśnień może zostać ukarany karą pieniężną do wysokości 3800zł.
Egzekucja ze świadczeń, zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczeń społecznych oraz renty specjalnej. Postępowanie przy użyciu tego środka egzekucyjnego toczy się wg reguł egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy dotyczą organów rentowego właściwego do wypłaty zobowiązanych świadczeń( art.73-75 ustawy)
Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych- Pierwszą fazą zastosowania tego środka egzekucyjnego jest zajęcie wierzytelności przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego. Wysokość wierzytelności wynika z sumy należności pieniężnej wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucji. Organ egzekucyjny wzywa bank aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego a kwotą zajętej wierzytelności przekazał organowi egzekucyjnemu w celu pokrycia egzekwowanej należności. Na banku spoczywa obowiązek zawiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o przeszkodzie dokonania wypłaty egzekwowanej wierzytelności.

(…)

…. Jeżeli nie zostały wyłączone z pod egzekucji lub od niej zwolnionej. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest rzecz będąca współwłasnością, zajęciu podlega udział zobowiązanego współwłasności. A sprzedaży tylko zajęty udział zobowiązanego( może być część ruchoma)
Inni współwłaściciele mogą żądać sprzedaży całej rzeczy ruchomej oraz mają oni prawo nabycia zajętego udziału zobowiązanego w ocenie oszacowania tego udziału…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz