Egzekucja z pieniędzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z pieniędzy - strona 1 Egzekucja z pieniędzy - strona 2

Fragment notatki:

EGZEKUCJA Z PIENIĘDZY Środek często stosowany, skuteczny i najmniej uciążliwy środek dla zobowiązanego.
Uregulowany w dział II rozdział 1.
Zawsze najpierw stosuje się ten środek, dopiero gdy on zawiedzie stosuje się inne środki.
Ustawa egzekucyjna stanowi, ze zastosowanie egzekucji z pieniędzy może nastąpić:
przez zapłatę należności przez zobowiązanego
przez odebranie mu pieniędzy
poborca wzywa zobowiązanego do uiszczenia należności
przystępując do egzekucji poborca doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego
jeśli zobowiązany uiści kwotę dobrowolnie , to poborca skarbowy wystawia pokwitowanie odbioru pieniędzy, które ma taką samą moc, jak gdyby zostało wystawione przez wierzyciela - kończy egzekucję po wystawieniu pokwitowania wierzyciel może dochodzić należności wyłącznie od organu egzekucyjnego, a nie zobowiązanego
pokwitowanie zastępuje protokół
przepisy o egzekucji z pieniędzy stosuje się gdy ich odebranie nastąpiło w wyniku przeszukania pomieszczeń i przedmiotów zobowiązanego
poborca może odebrać pieniądze zobowiązanemu, gdy ten nie udzieli egzekwowanej sumy pieniężnej
jeśli to koniczne to przeszukania przedmiotów, pojazdów lub nieruchomości dokonuje komisja powołana przez organ egzekucyjny, z dokonanych czynności sporządza się protokół poborca może przeszukać odzież zobowiązanego oraz inne przedmioty (np. teczki, walizki), które zobowiązany ma przy sobie, tylko po okazaniu zobowiązanemu pisemnego polecenia organu egzekucyjnego
przeszukania odzieży może dokonać wyłącznie osoba tej samej płci
poborca może przeszukać także domowników lub inne osoby, jeśli zauważy, że zobowiązany oddał im poszukiwane przedmioty
w przypadku znalezienia pieniędzy, poborca zabiera je i wystawia pokwitowanie mające taką samą moc jak w przypadku przeszukania pomieszczenia czy przedmiotów
jeżeli nastąpiło odebranie w trybie przymusowego odebrania, to sporządza się protokół , który powinien zawierać:
oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynności
imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności
sprawozdanie z przebiegu czynności
zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia
podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisów
podpis egzekutora
w przypadku bezskuteczności egzekucji organ może ją powtórzyć za jakiś czas lub zastosować inny środek egzekucyjny
egzekucja z pieniędzy może dotyczyć jedynie pieniędzy polskich, a zajęte waluty obce sprzedaje się bankowi - analogia z przepisów ustawy egzekucyjnej dotyczących sprzedaży zajętych ruchomości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz