Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6363
Wyświetleń: 15645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka - strona 1 Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka - strona 2 Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka - strona 3

Fragment notatki:

rar" zamiera skany moich notatek z wykładu, które wysyłałam koledze z klasy. Notatka porusza zagadnienia takie jak: kurs stały, bilans płatniczy, Unia Gospodarczo Walutowa, inkaso, akredytywa, obniżenie kursu waluty, przepisy dewizowe, transakcja forward, MSW wg. Krugmana Obstfelda. Notatka ponadto porusza zagadnienia takie jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, system waluty złotej, zasady gold standard, system waluty sztabowo złotej, system dewizowo-złoty, kurs krótkookresowy pełzający, zasady z Bretton Woods. Notatka zawiera takze informacje dotyczące zagadnień takich jak: rodzaje walut, waluty rezerwowe, system wielodewizowy, waluty interwencyjne, waluty lokacyjne, waluty zmienne, Special Drawing Rights, Wady sytemu wielodewizowego, niestabilność systemu wielodewizowego, możliwość stosowania systemu spekulacyjnego waluty.


Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której:
brak rynku walutowego
funkcjonuje rynek walutowy
brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek”
Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to:
rewaluacja
rewaloryzacja
aprecjacja
Cena 1, 100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to:
notowanie proste
notowanie pośrednie
notowanie odwrotne
Różnica pomiędzy sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych to pozycja walutowa:
pojedyncza netto
maksymalna globalna
Możliwość zaniechania transakcji istnieje w transakcjach:
swap
opcyjnych
futures
Bilans płatniczy obejmuje:
obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze
obroty bieżące i kapitałowe
obroty bieżące, kapitałowe i spłatę zadłużenia zagranicznego
Polskie przepisy dewizowe zezwalają na:
zatrzymywanie przez przedsiębiorców wpływów z eksportu
dokonywanie przez osoby fizyczne inwestycji portfelowych za granicą
swobodne otwieranie rachunków w bankach za granicą
Inkaso typu D/A to inkaso:
gotówkowe
akceptacyjne
gwarantowane
Akredytywa w której otwierający upoważnia beneficjenta do ciągnięcia traty terminowej na niego to akredytywa:
gwarancyjna
dyskontowa
akceptacyjna
Wymienialność wg standardów MFW dopuszcza stosowanie ograniczeń w zakresie obrotów kapitałowych Bilans płatniczy brutto jest sporządzany na bazie należności i zobowiązań.
Transakcja spot zawarta 29 września zostanie zrealizowana po dwóch dniach roboczych(30,09.)
Kupujący kontrakt futures jest zobowiązany wobec Izby Rozliczeniowej.
Dopuszczalna wielkość pojedynczej pozycji walutowej otwartej wynosi w polskich bankach 15% funduszy własnych banku.
Waluta wyżej oprocentowana ma w kursie terminowym niższy kurs.
Podstawowe dokumenty wymagane przy uwarunkowanych formach zapłaty to dokumenty handlowe dotyczące towarów (inkaso, polisa ubezpieczeniowa)
Czek wystawiony przez bank na rzecz lub zlecenie innego banku to czek bankierski
F 1. Do walut które są notowane w systemie notowań odwrotnych należą funt szterling, dolar kanadyjski i frank szwajcarski.
P 2. Jedną z zalet kursu stałego jest zmniejszenie ryzyka kursowego w transakcjach z odroczoną płatnością.
F 3. Transakcje opcyjne pozwalają nabywcy opcji zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, dając zarazem możliwość ograniczenia strat.
P 4. W pozycji walutowej długiej gdy nastąpi wzrost kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej bank osiągnie zysk dewizowy.


(…)

…-stworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych, mają być zawężone marże wahań kursów walutowych
Etap III - od 1.I.1999r. do XII.2002r przejście do nieodwołalnie usztywnionych kursów walut i przekazanie na szczeble wspólnoty, narodowych kompetencji z sferze monetarnej. Wprowadzenie Euro.
Kryteria konwergencji z Maastricht:
1. stabilność cen - średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym badanie…
… rozwoju poszczególnych gospodarek narodowych.
Ostatni, III etap realizowany w latach 1999-2002 doprowadził do funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wprowadzenia do obiegu euro i wycofania walut narodowych w 12 spośród 15 krajów Unii.
Główne cechy wprowadzonej w życie UGW to: stabilna waluta, stabilne ceny, kontrola i współpraca w dziedzinie polityki gospodarczej…
… być ratyfikowany przez kraje członkowskie, a to się wydaje niemożliwe.
Teoria parytetu siły nabywczej (teoria trzech P)-twórcą był Gustaw Cassel (1920r.), kurs rynkowy zależy od siły nabywczej dwóch walut. Siła nabywcza waluty zależy od ceny. Im wyższe ceny, tym niższa siła nabywcza i na odwrót. Ceny zależą od podaży pieniądza. Im wyższa podaż, tym wyższe ceny i na odwrót. a)wersja absolutna, dotyczy poziomu…
… utworzenia(ok1875r,ale Wlk Brytania wprowadziła
jako pierwsza system w 1821r jako pierwsza), ponieważ system ten nie powstał na mocy formalnego porozumienia.
Cechy:uzaleznienie podaży pieniądza od posiadanych rezerw złota,pełna wymienialność,stały kurs walutowy,swoboda przewozu. Warunki funkcjonowania:każda waluta wyznaczana w stosunku do złota, Bank
centralny był zobowiąznay do Kupna/sprzedaży złota…
… wprowadziła W. Brytania w 1925r, ale straciła na tym. Odpływ złota podwyższył stopę dyskontową, co źle wpłynęło na gospodarkę. Francja, Holandia, Węgry, Polska też wróciły do systemu sztabowo-złotowego. W innych krajach dominował system dewizowo- złoty. Powrót do waluty złotej nie trwał długo- do Wielkiego Kryzysu (1929-33r). Później wprowadzono płynne kursy walutowe, clearing. CECHY MIĘDZYNARODOWYCH…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz