Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 4 - strona 1 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 4 - strona 2 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 4 - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko.................................................................... Imię................................................................... Kierunek studiów ................................... Data...................................... Nr indeksu ...…......................
XX Zadanie 1. (0-4 pkt) Na podstawie zawartego w podanym fragmencie ustawy o systemie oświaty przepisu upoważniającego zredaguj tytuł i podstawę prawną uchwały dotyczącej zasad sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami (uchwała nie wymaga numerowania).
Dz.U.96.67.329 USTAWA z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty. (Dz. U. z dnia 30 września 1991 r.)
Art. 91. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sejmik województwa określi, w drodze uchwały:
1) szczegółowe zasady udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym grupom społecznym objętym programem, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy osób uprawnione do pomocy,
2) szczegółowe zasady, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzględniając w szczególności tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów. Zadanie 2. (0-5 pkt) Zredaguj rozporządzenie nowelizujące, wprowadzające zmiany w poniższym fragmencie rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, polegające na:
dodaniu w §1 po pkt. 2 punktu w brzmieniu: „skład komisji egzaminacyjnej”;
zastąpieniu w §1 w pkt 3 wyrazów „stawek odpłatności” wyrazami „wysokości opłaty”,
dodaniu w §2 po ust. 3 kolejnego ustępu w brzmieniu” „W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych w skład komisji przeprowadzającej teoretyczną część egzaminu dodatkowo może wchodzić osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej instruktora strzelectwa sportowego”.
(Dz. U. 00.123.456)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

(…)

… zmieniającej uchwałę w sprawie zasad polityki czynszowej.
Zad. 5. (0-4 pkt) Zredaguj tytuł ustawy nowelizującej, wprowadzającej jednocześnie zmiany w następujących ustawach:
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz.1504 );
ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 Nr 24, poz. 197);
ustawie z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2003 Nr 199, poz.1934).
Zad 6. (0 - 1 pkt) Określ rodzaj poniższego przepisu:
Art. 109. 1. Osoby pełniące w dniu wejścia w życie ustawy funkcje kuratorów oświaty i wychowania stają się kuratorami oświaty, o których mowa w ustawie. Zad. 7. (0-4 pkt) WSA w wyroku z 13 maja 2004 r. rozstrzygał zagadnienie, czy tzw. "wrzutki" w postaci żetonów dołączanych do opakowań z chipsami są towarami przeznaczonymi na cele reklamy. W orzeczeniu tym sąd stwierdziwszy, iż obowiązujące przepisy nie zawierają definicji terminu „reklama”, powołał się na Słownik języka polskiego PWN z 1996 r., t. III, s. 37 i 45 i stwierdził, iż reklamą jest wszystko, co zawiera dodatkowe informacje o towarach, ich zaletach, wartości…
…, składająca się z co najmniej trzech członków.
3. Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane przez organ, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zad. 3. (0-1 pkt). Przeredaguj poniższy przepis przejściowy, zawarty w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz