Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 2 - strona 1 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 2 - strona 2 Egzamin z tworzenia i stosowania prawa 2 - strona 3

Fragment notatki:


Nazwisko....................................................................... Imię........................................................................... Kierunek studiów ...................................... Data......................................... Nr indeksu ...….…......................
P1 (Dz. U. 00.124,543) USTAWA z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U. z dnia 6 września 2000 r.) Art. 34.  1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
2. Operator nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także świadczenia tych usług, od:
   1)  zawarcia przez użytkownika umowy o świadczenie innych usług lub nabycia urządzenia u określonego dostawcy;
   1a)  niezawierania z innym operatorem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
   2)  udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 69 ust. 1 i 2.
3. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych, w tym wskaźniki dotyczące ich jakości, kierując się wymaganiami europejskich organizacji normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wymagań - wymaganiami innych międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
Art. 35.  1. Operatorzy ustalają ceny usług telekomunikacyjnych, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.
2. Ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów, zapewniających równe traktowanie użytkowników.
3. W przypadku zmiany cen usług telekomunikacyjnych operator jest obowiązany do pisemnego powiadomienia abonenta, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia.
Zad. 1. Zredaguj ustawę zmieniającą, wprowadzającą w powyższym fragmencie ustawy zmiany polegające na (0-4 pkt):
- dodaniu w art. 34 w ustępie pierwszym po wyrazach „umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych” wyrazów „lub decyzji właściwego organu”;
- dodaniu w art. 34 w ustępie drugim po punkcie 1a kolejnego punktu w brzmieniu: „uprzedniego uzyskania przez operatora urzędowego potwierdzenia danych użytkownika”;
- usunięciu w art. 35 ustępu pierwszego.

(…)

…, świadcząc usługi telekomunikacyjnych organom administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, Policji, Siłom Zbrojnym, obronie cywilnej, Służbie Więziennej oraz pozostałym użytkownikom własnej sieci telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych innych operatorów. Przepisy ten stosuje się odpowiednio podczas działań ratunkowych lub łagodzenia skutków katastrof o zasięgu międzynarodowym, co najmniej w zakresie ustalonym umowami, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Zad. 6. Jan Kowalski zawarł ze spółką „Media 7” umowę o świadczenie usług internetowych. W wykonaniu umowy pracownicy spółki wykonali odpowiednie przyłącze. Jego częścią był kabel internetowy, którego 3-metrowy odcinek przechodził po ścianie klatki schodowej (w miejscu powszechnie dostępnym). W kilka dni po wykonaniu przyłącza nieznany…
… powinien powiadomić abonenta, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia. Sąd, w oparciu o powołany przepis rozstrzygał, czy wskazane w nim powiadomienie abonenta jest obowiązkiem operatora, czy tylko niewiążącym zaleceniem. Na wstępie sąd stwierdził, iż jakkolwiek znaczenie słowa „powiadomić” nie rodzi poważnych wątpliwości znaczeniowych (według Słownika języka polskiego, t. 2 pod red. M. Szymczaka „powiadomić” oznacza „dać komuś znać o czymś, przekazać wiadomość o czymś, donieść, poinformować, zawiadomić”), to jednak nie prowadzi w rozważanym zakresie do jakichś konkluzywnych rozstrzygnięć. Zdaniem sądu dopiero fakt umieszczenia przez prawodawcę interpretowanego przepisu w rozdziale „Obowiązki operatorów telekomunikacyjnych” przesądza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz