Egzamin z Rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4004
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z Rachunkowości - strona 1 Egzamin z Rachunkowości - strona 2

Fragment notatki:Według wyciagu bankowego
a)zapłacono dostawcą
b)uiszczono kary umowne
c)zapłacono odsetki od kredytów normalnych
d)otrzymano odsetki od srodków funduszy specjalnych
e)zapłacono odsetki od kredytów przeterminowanych
f)odsetki za zwłoke
g)zapłacono koszty prowadzenia rach. przedsiębiorstwa

Rozliczenie kosztu rodzajowego amortyzacji
-50% wartości stawki amortyza.obciaza produkcje podsta.
-30% wartości amort. Obciaża koszty zarzadu
-20% dotyczy sr tr wykorzystywanych przy sprzedazy wyrobów gotowych

1
Otrzymano nieodpłatnie samochód
a)wartość pocz
b)dotychczasowe umorzenie
76
41
Srodki trwałe 35
Rozliczenia miedz. przych 35
2
Według wyciagu bankowego
a)zapłacono dostawcą
b)uiszczono kary umowne
c)zapłacono odsetki od kredytów normalnych
d)otrzymano odsetki od srodków funduszy specjalnych
e)zapłacono odsetki od kredytów przeterminowanych
f)odsetki za zwłoke
g)zapłacono koszty prowadzenia rach. przedsiębiorstwa
200
130
50
40
75
90
30
a)rozrach. z dost. 200; b)Pozost.k.oper 130;c)k.finans 50; d)rach bank 40; e)koszty fin75; f) rach bank 90 ; g)usługi obce 30; koszty działalności podst. 30
a)rach.bank 200
b)rach bank 130;
c)rach bank 50
d) fundusz specjalny 40;e) rach bank 40; f)przychody fin 90; g) rach banowy 30; rozliczenie kosztów rodz.30
3
W wyniku okresowej weryfikacji należności od odbiorców i zobow. Wobec dostawców stwierdzono i zaksięgowano:
a)należności umorzone
b)zobowiązania przedawnione
45
20
Pozostałe k op 45; b) rozrach z dost 20 a)rozrach z odb 45; b)pozostałe przych.op20
4
Otrzymano materiały od dostawcy A które przyjęto do magazynu
100
Materiały100
Rozliczenie zakupu100
5
Zaksięgowano miesięczną stawkę umorzenia śr. Tr. (roczna stopa umorzenia wynosi 20%)
,....60
Fundusz przedsiebiorstwa60
Umorzenie sr tr60
6
Zaksięgowano miesięczna stawke amortyzacji sr tr
... 60(suma SR tr/12 =x; x*20%=60)
Amortyzacja60; koszty dział. Podst.30;koszty zarządu 18;koszty sprzedaży12
Fundusz przedsiębiorstwa60; rozliczenie kosztów rodz.60
7
Rozliczenie kosztu rodzajowego amortyzacji
-50% wartości stawki amortyza.obciaza produkcje podsta.
-30% wartości amort. Obciaża koszty zarzadu
-20% dotyczy sr tr wykorzystywanych przy sprzedazy wyrobów gotowych
50%*60
a) k dziął podst. 30;b)koszty Zarzadu 18;c) Koszty sprzedazy 12
Rozliczenie kosztu rodz. 60
8
Sprzedano zbedne materiały
a)wartość według cen ewidencyjnych
b)wg cen realizacji
40
60
a)Wartosc sprzedanych mater 40; b) rozrach z odb. 60
a)materiały 40; b) przychód ze sprzedazy 60
9
Otrzymano fakture za zakupione materiały od dostawcy A
180
Rozliczenie zakupu 180
Rozrach. z dost 180
10
Przeksiegowanie odchyleń przypadających na materiały zakupone od dostawcy A
....80


(…)

… słuzbowej
50
Inne rozrach z pracow50
Kasa50
16
Zapłacono gotówka kare za przestój wagonów
100
Pozostałe koszty op100
Kasa100
17
Zaksiegowano miesieczna stawke z tytułu czynszu dzierżawnego ...200
Koszty zarzadu200
Rozl miedzy. Koszt200
18
Przekazano w formie darowizny dla uniwesytetu sprzet mikrokomputerowy
a)watrość pocz
b)dotychczasowe umorzenie
120
80
Umorz sr tr. 80;pozostałe k op 40
Sr trwałe 120
19…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz