Egzamin - opracowany - zestaw XI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw XI - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw XI - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw XI
1.
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2 Omów treść księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej
3 Omów zasady zastosowania metody pozostałościowej
4 Jakie są roszczenia właściciela nieruchomości, jeżeli w związku ze zmianą pzp nastąpiło
obniżenie wartości nieruchomości
Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w
dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,
właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:
odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń może
nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości
zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i
nie skorzystał z praw do odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
5 Omów zasady zastosowania techniki dyskontowania strumieni dochodów
Przy użyciu techniki dyskontowania strumieni dochodów wartość nieruchomości określa się jako sumę zdyskontowanych
strumieni pieniężnych pochodzących z dochodów przewidywanych do uzyskiwania z nieruchomości w poszczególnych
latach, powiększoną o wartość rezydualną nieruchomości. Wartość rezydualna przedstawia wartość nieruchomości po
upływie ostatniego roku prognozy (przyjętego do dyskontowania strumieni pieniężnych).
Liczba lat jest zależna od przewidywanego okresu, w którym dochody z wycenianej nieruchomości będą ulegały zmianie.
Dyskontowania dokonuje się, na dzień określenia wartości nieruchomości. Stopa dyskontowa powinna odzwierciedlać
wymaganą przez nabywców nieruchomości relację pomiędzy rocznym dochodem uzyskiwanym z nieruchomości a
nakładami, jakie należy ponieść na jej zakup.
6 Jakie są zasady wyceny dla potrzeb określenia podstawy do naliczenia opłat adiacenckich Podaj daty istotne dla
sporządzenia operatu szacunkowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz