Egzamin - opracowany - zestaw V

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw V - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw V - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw V
1.
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2. Cechy rynku
1.
Niejednolitość
a)
kryterium przedm. – nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe, rolne
b)
kryterium podmiotu – rynek lokalny (budynki, lokale mieszkalne, małe sklepy, warsztaty), regionalny (obiekty
usług region., małe obiekty przem.), krajowy dotyczy obiektów o ogólnokrajowym zasięgu oddziaływania (centra handlowe
czy administracyjne, hotele, ośrodki wypoczynkowe itp.), rynek międzynarodowy
- dotyczy obiektów o wysokim
standardzie (lotniska)
2. Niedoskonałość:
a) stałość nier., wartości nier. wrażliwa na zmiany w otoczeniu, wymóg posiadania wysokiego kapitału, nieracjonalne
zachowania kupujących i sprzedających, duże różnice cen pomiędzy podobnymi nier. stałość podaży w krótkim okresie
czasu, wpływ sposobu użytkowania na wartość
3. Mała elastyczność popytu i podaży – spowodowana brakiem substytucyjności nier. i pewną sztywnością podaży
wywołaną koniecznością uruchomienia całego procesu inwestycyjnego trwającego do kilkunastu miesięcy.
4. Wymóg fachowej obsługi – rzeczoznawcy, deweloper, pośrednik w zakresie nier. zarządcy,
5. Lokalny charakter nieruchomości powodowany fizycznymi cechami nieruchomości tj. stałość w miejscu, różnorodność,
trwałość
6. Mała efektywność rynku spowodowana niepodzielnością nier. wysokimi kosztami manipulacyjnymi, małą płynnością
nier.; co powoduje małą elastyczność rynku na informacje z zakresu popytu i podaży
3. Wycena gruntów pod drogami publicznymi – Rozporządzenia Rady Ministrów
Przy określaniu wart. rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne stosuje się podejście
porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży gruntów na te cele.
2. W przypadku braku cen, o których mowa w ust. 1, wartość gruntów określa się w sposób następujący:
1) wartość działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg istniejących określa się jako
iloczyn wartości 1 m2 gruntów, z których wydzielono te działki gruntu, i ich powierzchni, z tym że jeżeli przeznaczenie
gruntów, z których wydzielono działki pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie dróg istniejących, powoduje, że
wartość tych gruntów jest niższa niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi, tak określoną wartość powiększa się o ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz