Egzamin - opracowany - zestaw III

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw III - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw III - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw III
1.
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2. Przepisy prawne związane z wyceną
1.Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. - tekst jednolity (DzUNr 261 poz. 2603 z
2004r.) z późniejszymi zmianami.
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego. (DzUNr 207, poz. 2109).
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. (DzUNr 196, poz. 1628).
4.Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych, Warszawa 2004 r.
5.PN ISO 9036 Właściwości użytkowe w budownictwie. Obliczanie kubatury i powierzchni budynków i
budowli.
3.
DEFINICJA NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak
również budynki trwale z gruntem związane lub ich części, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią
odrębny od gruntu przedmiot własności.
4.
DEFINICJA I SPOSOBY OBLICZANIA STOPY DYSKONTOWEJ
Stopa dysk. okr. relację pomiędzy rocznym dochodem uzyskiwanym z nieruchomości, a nakładami jakie należy ponieść na
jej zakup z uwzględnieniem ryzyka inwestowania w daną nieruchomość. To oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu z
wyłożonego kapitału.
rd  rr  rf  ro
r  r r r
d
r
f
o
,
rd - stopa dyskontowa,
rr – stopa realna, wolna od ryzyka, wielkość bazowa ; ( wolna od ryzyka stopa Procentowa)
rf – ryzyko finansowe ;
( % wart. ryzyka finans.)
ro – ryzyko operacyjne ;
( % wart. ro)
5.
6.
TOK POST. PRZY MET. KORYGOWANIA CENY ŚR.
1. Określenie rynku lokalnego, ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen trans.
2. Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz z
określeniem wag cech rynkowych.
3. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych.
4. Opis nier. i jej cech rynkowych (Cmin) i (Cmax)
5. Określenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy
6. Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako:
 C min C max

C  C
śr
 śr
7. Określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły:
n
gdzie: ui -wielkość i-tego współczynnika ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz