Egzamin-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin-opracowanie - strona 1 Egzamin-opracowanie - strona 2 Egzamin-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Grupa A
Lp. Wyszczególnienie 2006 r. 2007 r. 1.
2.
Przychody ze sprzedaży netto
Koszty uzyskania przychodów, w tym
Ko szty stałe, w tym:
Amortyzacja
koszty zmienne
25 460
22 368
12 644
1 244
9 724
33 076
27 854
12 836
1 404
15 018
3.
Zysk operacyjny (poz.1- poz. 2)
3 092 5 222 4.
5.
Przychody finansowe
Koszty finansowe
728
933
116
544 6.
7.
Zysk brutto Podatek dochodowy 2 887
548
4 794
912
8.
Zysk netto
2 339
3 882
Lp.
AKTYWA 2006 2007 1. 2.
3.
Majątek trwały Środki trwałe
Inwestycje długoterminowe
12360 12130
230
17 168 16900
268 4.
5.
6.
5.
Zapasy
Należności
Środki pieniężne
Płynne papiery wartościowe
6 084 4 016
1 368 522
8 048
2 570
1 676
100
6. Razem majątek obrotowy 11 9 90 12 394 7. Razem aktywa 24 350 29 562 PASYWA 8.
9.
10.
Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy
Zysk z roku bieżącego
5 069
6 152
2 339
5 069
8 491
3 882
11. Razem kapitał własny 13 560 17 442 12.
13.
14.
Zobowiązania z tyt.dostaw
Kredytu bankowe krótkoterm.
Zobowiązania długoterminowe
3 038
5 708
2 044 5 048
6 252
820
15. Razem zobowiązania 10 790 12 120 16. Razem pasywa 24 350 29 562 Wykonaj analizę wskaźnikową firmy za 2 lata
Sporządź rachunek przepływów pieniężnych za 2007
Oszacuj o ile wzrósł zysk netto w 2007 z powodu skrócenia okresu inkasowania należności.


(…)

… z powodu skrócenia okresu inkasowania należności.
Przyjmij oprocentowanie kredytu na wys. 8%
Wykonaj analizę czynnikową wyniku operacyjnego z 2007r. Przyjmij następujące założenia: a) firma produkuje jeden asortyment produktów
b) jednostką miary są sztuki
c)Jednostkowa cena sprzedaży w 2006 - 130 zł w 2007 - 150 zł
Grupa B
Lp.
AKTYWA
2006
2007
1.
Majątek trwały
Środki trwałe
Inwestycje długoterminowe
32…
… kredytu na wys. 8%
Wykonaj analizę czynnikową wyniku operacyjnego z 2007r. Przyjmij następujące założenia:
A ) firma produkuje jeden asortyment produktów
B) jednostką miary są sztuki
C)Jednostkowa cena sprzedaży w 2006 - 230 zł w 2007 - 250 zł
Zad 2. Rachunek przepływów pieniężnych w 200X r.
Lp.
Wyszczególnienie
Wartość grA
Wartość gr B
A.
1.
2.
3.
4.
5. Przepływy środków pieniężnych z działalności…
… finansowej
-258
-4 617
D.
Zmiana stanu środków pieniężnych netto +308
+2 108
E.
Środki pieniężne na początek roku +1 368
+3 368
F.
Środki pieniężne na koniec roku +1 676
+5 476
Zadanie Analiza wyniku operacyjnego przy wykorzystaniu dźwigni operacyjnej dla gr A
Lp.
Wyszczególnienie
2006 r.
2007 r.
Zmiana (dynamika) w % rok poprzedni = 100
1
Przychody ze sprzedaży netto
25 460
33 076
129,9
2
Koszty operacyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz