Egzamin - Formy rzeźby I rzędu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - Formy rzeźby I rzędu - strona 1 Egzamin - Formy rzeźby I rzędu - strona 2 Egzamin - Formy rzeźby I rzędu - strona 3

Fragment notatki:

ZESTAW A 1.Formy rzeźby I rzędu w trzeciorzędzie w Sudetach masywy, kotliny, zrównania górskie i podgórskie. 2.Surowce mineralne miocenu sól kamienna, fosforyty, kaoliny, iły, węgiel brunatny, siarka.
3. Jednostki geologiczne w Karpatach zach. Karpatach Zachodnich wyróżnia się Karpaty Zewnętrzne (fliszowe) i Karpaty Wewnętrzne (lub Centralne), rozdzielone szerokim obniżeniem (dolina Wagu, kotliny: Żylińska, Orawska i nowatorska), którym biegnie pieniński pas skałkowy. Do Karpat Zewnętrznych zalicza się: Białe Karpaty, Jaworniki, Beskidy Zachodnie, Pogórze Karpackie. Karpaty Wewnętrzne obejmują pięć łukowato wygiętych ciągów górskich: Małe Karpaty, Inowiec, Mała Fatra, Tatry, Góry Lewockie.
4.Cechy rozmieszczenia roślinności w Polsce Roslinność w polsce cechuje zdecydowany wpływ rzeźby, litologi, właściwości wodnych i klimatycznych czyli równoleznikowa pasowość. W poszczegulnych pasach wyraźnie zaznacza się odrębność pomiędzy zachodnią i wschodnią częscią kraju. Kontrast pomiędzy roślinością gór a obszarem niżowo-wyżynnym. W górach widoczna jest piętrowość roslin (regle). Typowość w stosunku do europy - stosunkowo niewiele roślin ma swoje zamkniete granice wystepowania na terenie polski.
5.Charakterystyka łęgów Lasy łęgowe to lasy nadrzeczne występujące w dolinach rzek i strumieni, na siedliskach wilgotnych, w których głównym czynnikiem ekologicznym warunkującym życie i rozwój jest poziomy ruch wód. W Polsce spotykamy trzy typy nadrzecznych lasów łęgowych: - łęgi wierzbowo-topolowe wraz ze wczesnymi stadiami ich rozwoju - wiklinowiskami nadrzecznymi
- łęgi wiązowe i wiązowo-jesionowe występujące w dolinach dużych rzek Polski;
łęgi jesionowo-olchowe występujące w dolinach małych rzek
wystepowanie: kraina Miechańsko-Sandomierska, Mazowiecka, Żuławy wiślane
6.Intruzje granitowe w Polsce W polsce intruzje granitowe tworzą trzon krystaliczny Tatr i Karkonoszy, występują także w okolicach Strzegomia, Strzelin, Ślęży. Sjenit wyst. w Sudetach w okolicy Złotego Stoku.
7.Kiedy i jak powstały kotliny podka rpackie Na kotliny podkarpackie składają się - kotlina Sandomierska i Oswiecimska. Powstawały podczas fazy fałdowania alpejskiego kiedy to powstały rozległe obniżenia na przedpolu karpat. Oraz pliocen kiedy miało miejsce intensywen wypietszanie utworów mioceńskich. 8.Kryteria wydzieleń obszarów górskich równin śródgórskich, regla dolnego, regla górnego, subalpejski, alpejski
9.Wymień krajobrazy wyżynne krajobrazy wyżynny dzieli się na lessowy, węglanowy, krzemionkowy. Lesowy charakteryzuje się glebami pruchnicznymi (częściowo czrnoziemy), głeboko położonymi wodami oraz roślinnościa typu grądy, zarośla ciepłolubne. Weglanowy gleby typu rędziny, roslinność ta sama i woda w szczelinach krasowych. Natomiast krzemianowy - poziom wód płytki, gleby bielicowe, brunatne o różnym podłożu -roślinność bory , grądy.


(…)

… na Wyspie Wolin i bezpośrednio koło Jeziora Gardno, bardzo mało sandrów, formy typowe to moreny denne, Puszcza Wkrzańska - trochę utworów w obrębie Niecki Szczeciańskiej: pradolina pomorska - zbiór kilku dłuższych i krótszych odcinków.
14.Kiedy była zlodowacona nizina Mazowiecka
zlodowacenie północnopolskie - V zlodowacenie Wisły
ZESTAW B
1. Struktury mezozoiczne Polski
wał środkowo-polski
niecka brzeżna…
… i na pojezierzach, całe mnóstwo w pradolinach i sandrach
ZESTAW C
dowody wielokrotnego zlodowacenia w tatrach
W centrum Tatr formy glacjalne związane z 3 kolejnymi zlodowaceniami - współczesna rzeźba Tatr - efekt nakładających się 3 zlodowaceń. Na Podhalu, na przedpolu stożki napływowe rzecznolodowcowe, najwyższy stożek związany z najstarszym zlodowaceniem (+ - zlodowacenie Sanu), zniszczona forma i materiał w znacznym stopniu zasypany. W następnym zlodowaceniu (Odry), sedymentacja na większym obszarze i w związku z tym, jest mniejsza miąższość. Ostatnie zlodowacenie (Wisły) - jeszcze niższe stożki. Na Podhalu mamy 3 poziomy stożków napływowych rzeczno-lodowcowych: poziom Antałówki (najwyższy), poziom Bystrego (sedymentacja dwudzielna), stożek Zakopanego (najlepiej zachowany). W dolinach rzek karpackich - 3…
…), suche lub wypełnione (suche: za Mnichem, Mięguszowiecki), moreny recesyjne. Tatry Zachodnie - krótsze lodowce: Dolina Chochołowska 6 km, pozostałe 3-4km, mniejszy stopień przeobrażenia glacjalnego, klasyczne formy: Dolina Miętusia, Dolina Małej Łąki. Efektem działalności procesów wietrzeniowo-denudacyjnych i działalności lodowców Karpaty obniżyły się o 30-50 m. Na Antałówce spoczywają żwirowiska…
… się akumulacja. 11. Jakie skutki dla nizin podmorskich miała ingresja holoceńska
wytapianie się brył lodowych w pierwszej fazie holocenu, powstawanie jezior następnie przez sały holocen zanik jezior zaczeły twożyć się torfowiska. Kształtowanie się gleb.
12.Charakterystyka rzeźby staroglacjalnej
Rzeźba staroglacjalna cechuje się przewagą form polodowcowych z wcześniejszych zlodowaceńm. Powstałe wtedy formy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz