Edukacja i pedagogika zdrowia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja i pedagogika zdrowia - strona 1 Edukacja i pedagogika zdrowia - strona 2

Fragment notatki:


Wyjaśnić znaczenie i ewolucję pojęć: oświata zdrowotna, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna, pedagogika zdrowia. Oświata zdrowotna (sanitarna). Termin ten pojawił się w latach 50tych XX wieku i oznaczał pracę wychowawczą i dydaktyczną, wychowanie w kulturze sanitarnej i popularyzowanie wiedzy o zdrowiu, szczególnie w zakresie medycyny zapobiegawczej i społecznej. Wyrosła na gruncie oświaty dorosłych i zachowała jej atrybuty: dydaktyzm, epizodyczność i ekstensywność. W latach 60 tych zaczęto używać nazwy oświata zdrowotna, określając nią nową dziedzinę z pogranicza nauk medycznych, humanistycznych i społecznych, która dąży do tego, aby każdy:
- chciał i potrafił doskonalić , chronić i ratować zdrowie
- wiedział, kiedy i jak korzystać z pomocy służby zdrowia, a kiedy i jak radzić sobie samemu
- usiłował stworzyć sobie i swoim bliskim najhigieniczniejsze warunki bytowania
- chciał i potrafił rozwiązywać pozostające w związku ze stanem zdrowotnym jego otoczenia lub środowiska problemy kulturalne, społeczne i ekonomiczne.
Pojęcie to jest nadal używane. Oświata zdrowotna tradycyjnie funkcjonuje w środowiskach związanych z Państwową Inspekcją Sanitarną. W 1993 utworzono Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Towarzystwo to powstało z inicjatywy Haliny Osińskiej. Jest organizacją pozarządową, jej głównym celem jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu i umiejętności jego zachowania w społeczeństwie. Towarzystwo opracowuje lub współuczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym adresowanych do: ogółu społeczeństwa ( np., zapobieganie WZW typu B), dzieci i młodzieży ( zapobieganie próchnicy zębów , udzielanie pierwszej pomocy),żołnierzy, wybranych grup zawodowych. Prowadzi również programy szkoleniowe Integracja i medyc yna , organizuje konferencje naukowe oraz corocznie konkurs plastyczny i literacki dla osób chorych na cukrzycę.
Wychowanie zdrowotne. W latach 60 tych dokonano podziału na oświatę zdrowotną ( jest to całość pracy mobilizującej społeczeństwo do działania na rzecz zdrowia) oraz wychowanie zdrowotne ( praca z dziećmi i młodzieżą we wszystkich instytucjach wychowawczych- rodzina, przedszkole, szkoła, odnosząca się do osobowości jeszcze nie ukształtowanych). Maciej Demel, twórca koncepcji wychowania zdrowotnego: wychowanie zdrowotne jest integralną częścią kształtowania pełnej osobowości i polega na: 1) wywarzaniu nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego; 2) wyrabianiu odpowiednich sprawności; 3) nastawieniu woli i kształtowaniu postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie; 4) pobudzaniu pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia przez epizodyczne i systematyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju, a także prawach rządzących zdrowiem publicznym.


(…)

… medycznych. Podobno podwaliny dla rozwoju pedagogiki zdrowia położyła Helena Radlińska, prekursorka pedagogiki społecznej w Polsce. Zdaniem E. Mazurkiewicza pedagogikę zdrowia można traktować jako:
- specjalizację pedagogiki społecznej
- specjalizację o bardziej samodzielnym charakterze (analogicznie o pedagogiki dorosłych lub pedagogiki socjalnej)
- problematykę o określonym stopniu koncentracji…
… w całym okresie życia, obejmuje różne formy uczenia się i nauczania itd. E. Charońska: na edukację zdrowotną składają się:
- procesy systematyczne i zamierzone, kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży pod kierunkiem dorosłych ( rodziców, nauczycieli)
- procesy związane z samokierowaniem własnym rozwojem ( samokształcenie, samowychowanie)
- ogół działań okazjonalnych i przypadkowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz