Dzieje wsi europejskiej- Wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieje wsi europejskiej- Wykład - strona 1 Dzieje wsi europejskiej- Wykład - strona 2 Dzieje wsi europejskiej- Wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład na temat historii wsi (przedmiot historia społeczna i polityczna europy) prowadzony przez prof. Stanisława Salmonowicza. Notatka ma ponad 2 strony, format docx. W temacie notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: rolnictwo w okresie VI-X w. n.e., Germanie, epoka Karolingów, stosowanie narzędzi, pługi, kosy, młyny wodne, zwierzęta zaprzęgowe, nawozy zwierzęce, trójpolówka, klasa dzierżawców, renta feudalna, prawo wolnych gości, zagospodarowanie nowych terenów, osadnictwo niemieckie, prawo niemieckie, odnowienie miast, wzrost gęstości zaludnienia, kryzys agrarny, ochłodzenie klimatu, epidemia dżumy, ucisk fiskalny, wzrost pańszczyzny, zanik poddaństwa osobistego na zachód od Łaby, folwarki pańszczyźniane, wzrost zależności osobistej chłopów od panów na wschodzie, kolonizowanie nowych obszarów, wzrost cen żywności, czas przejścia z gospodarki tradycyjnej, ekstensywnej, do bardziej intensywnej, XVII i XVIII w., racjonalna hodowla, rewolucja agrarna, rewolucja burżuazyjna we Francji, konfiskata dóbr szlacheckich, wpływ Napoleona, Wiosna Ludów, 1948/49, zubożenie chłopów.

Dzieje wsi europejskiej
Pierwszy okres w dziejach rolnictwa europejskiego trwał od ok. VI do końca X w.Germanie opierali organizację wsi na wspólnotach gminnych, w których każdy chłop miał własną parcelę, a ponadto korzystał z użytków wspólnych, pozostających w posiadaniu gminy (lasów, wód i pastwisk). W epoce Karolingów szybko i dość gwałtownie rozwinęło się władztwo gruntowe. Stało się ono podstawową formą ustroju rolnego na kilka stuleci.
Począwszy od IX/X w. w rolnictwie zaznaczył się wyraźny postęp techniczny. Zaczęto stosować pługi, kosy, młyny wodne, a nawet konie oraz nawozy zwierzęce. Przełomowe znaczenie miało upowszechnienie się systemu trójpolowego, który spowodował znaczny wzrost plonów.Między feudałami a ich poddanymi powstała też pośrednia klasa dzierżawców, którzy pochodzili z różnych środowisk społecznych i w zamian za użytkowaną ziemię zapewniali dworom regularny dopływ czynszów (świadczeń w pieniądzu i naturze). Stopniowo stali się oni warstwą powszechną w całej Europie Zachodniej i Środkowej.
Korzystne zjawiska w rolnictwie spowodowały, że priorytetem gospodarczym dla panów feudalnych stało się poszukiwanie nowych areałów. Pociągnęło to za sobą zmiany na lepsze w położeniu ludności wiejskiej - w szczególności tych chłopów, którzy podejmowali się ciężkiego trudu zagospodarowania nowych terenów. Otrzymywali oni tzw. prawo „wolnych gości”, na podstawie którego ich renta feudalna ograniczała się przeważnie do pieniężnego czynszu.
Do zagospodarowania nowych terenów w Europie w największym stopniu przyczynili się Niemcy - już w X w. niemieccy osadnicy pojawili się w północnej i środkowej Italii, a w XI w. napłynęli do Flandrii i Holandii.Ich doświadczenia wykorzystywali feudałowie sascy, którzy sprowadzili Flamandów i Holendrów w celu zagospodarowywania bagnistych terenów.W XIII w. osadnictwo niemieckie skierowało się na Wschód (kolonizacja na prawie niemieckim - czynszowym) i dotarło do Pomorza Zachodniego, Czech, Moraw, Polski i na Węgry. W XIV stuleciu rozprzestrzeniło się w Prusach Krzyżackich, Małopolsce i na Rusi. Osadnictwo niemieckie organizowali profesjonalni organizatorzy, zwani lokatorami. Prowadzili oni negocjacje z panami gruntownymi oraz zakładali osady, w których otrzymywali większy niż pozostali chłopi dział ziemi. Umowa zawierana między panem a kolonistami określała wielkość chłopskich łanów, wysokość czynszu i inne szczegóły zagospo

(…)

… do reorganizacji swoich majątków, scalania gruntów, a nawet masowego usuwania chłopów z ziemi (tzw. grodzenia).
Wieki XVII i XVIII zapisały się w Europie Zachodniej jako czas przejścia z gospodarki tradycyjnej, ekstensywnej, do bardziej intensywnej. Kolebką nowożytnego rolnictwa były Niderlandy, gdzie rolnicy rozwinęli ogrodnictwo, sadownictwo, uprawę roślin przemysłowych i hodowlę oraz przeszli do płodozmianu…
… do reorganizacji swoich majątków, scalania gruntów, a nawet masowego usuwania chłopów z ziemi (tzw. grodzenia).
Wieki XVII i XVIII zapisały się w Europie Zachodniej jako czas przejścia z gospodarki tradycyjnej, ekstensywnej, do bardziej intensywnej. Kolebką nowożytnego rolnictwa były Niderlandy, gdzie rolnicy rozwinęli ogrodnictwo, sadownictwo, uprawę roślin przemysłowych i hodowlę oraz przeszli do płodozmianu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz