Dzieci niewidome i niedowidzące - referat na ćwiczenia z psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5677
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieci niewidome i niedowidzące - referat na ćwiczenia z psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży - strona 1

Fragment notatki:

Temat referatu brzmi: Dzieci niewidome i niedowidzące. W referacie tym można znaleźć opis takich zagadnień jak: dysfunkcje narządu wzroku, podział PZN, sprawność funkcji wzrokowych w ocenie funkcjonalnej narządu wzroku, wady refrakcji, zaburzenia motoryki oczu, najcześciej występujące schorzenia wzroku. W referacie znajdują się również ilustracje, wszystkie przedstawiają ten sam widok jednak widziany przez osoby z różnymi zaburzeniami widzenia (obniżona ostrość wzroku, zaburzenia w polu widzenia, zaburzenia w centralnej części pola widzenia, zaburzenia w obwodzie pola widzenia, zaburzenia widzenia barw). Dodatkowo w referacie znajduje się opis takich zagadnień jak: kompensacja zmysłów, wyobrażenia surogatowe, blindyzm, dziecko niewidome i niedowidzące a szkoła, adaptacja miejsca pracy dla ucznia słabowidzącego, pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, alfabet Braila i jego nauka, rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko słabo widzące, trudności w przystosowaniu społecnym i szkolnym dziecka słabo widzącego, adaptacja podręczników i pomocy dydaktycznych dla słabowidzących, wskazówki do pracy z dzieckiem słabo widzącym lub niewidomym, uczeń niepełnosprawny wzrokowo w klasie, adaptacja otoczenia dla osób słabo widzących, samodzielne i bezpieczne poruszanie się osoby niewidomej, orientacja przestrzenna

DZIECI NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE
1.DYSFUNKCJE NARZĄDU WZROKU
NAJISTOTNIEJSZE SĄ USZKODZENIA NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNOŚCI WZROKOWYCH, A MIANOWICIE: - uszkodzenie widzenia centralnego- obniżenie ostrości wzroku, - widzenie obwodowego - ograniczenia i ubytki pola widzenia
2. Klasyfikacja wg WHO
WZROK NORMALNY
SŁABOWZROCZNOŚĆ
ŚLEPOTA
3. PODZIAŁ PZN:
OS. NIEWIDOMA- ZUPEŁNY BRAK WZROKU OD URODZENIA LUB WCZESNEGO DZIECIŃSTWA, OSOBA NIE PAMIĘTA ,ŻE KIEDYKOLWIEK WIDZIAŁA
OS. OCIEMNIAŁA- OS., KTÓRA UTRACIŁA WZROK PO 5R.Ż. PAMIĘTA, ŻE KIEDYKOLWIEK WIDZIAŁA OS. SZCZĄTKOWO WIDZĄCA-OS., KTÓRA UTRACIŁA WZROK NAGLE LUB STOPNIOWO I WYSTĘPUJĄ POWAŻNE OGRANICZENIA WIDZENIA SPROWADZAJĄCE SIĘ DO WIDZENIA ZARYSÓW POSTACI, PRZEDMIOTÓW Z ODLEGŁOŚCI 1 M. LUB WYRAŹNE OGRANICZENIE POLA WIDZENIA.
4.SPRAWNOŚĆ FUNKCJI WZROKOWYCH W OCENIE FUNKCJONALNEJ NARZĄDU WZROKU
OSTROŚĆ WZROKU, POLE WIDZENIA, POCZUCIE KONTRASTU, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, ODPORNOŚĆ NA OLSNIENIE, ZDOLNOŚĆ FIKSACJI, UMIEJĘTNOŚĆ ŚLEDZENIA, WODZENIA, AKOMODACJĘ, WIDZENIE OBUOCZNE, WIDZENIE BARW
5. WADY REFRAKCJI
KRÓTKOWZROCZNOŚĆ
DALEKOWZROCZNOŚĆ
ASTYGMATYZM
6. ZABURZENIA MOTORYKI OCZU
ZEZ - POLEGA NA ZABURZENIU W RÓWNOLEGŁYM PRZEBIEGU OSI WIDZENIA OBU OCZU. MOŻE BYĆ ZBIEŻNY, ROZBIEŻNY, KU GÓRZE I KU DOŁOWI.
OCZOPLĄS - WYSTĘPUJĄ RYTMICZNE DRGANIA GAŁEK OCZNYCH OBNIŻAJĄCE OSTROŚĆ WIDZENIA.MOŻE BYĆ WRODZONY LUB TOWARZYSZYĆ CHOROBOM OCZU.
7. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE SCHORZENIA WZROKU:
DYSTROFIA CZOPKOWA - ACHROMATOPSJA, BIELACTWO - ALBINIZM, ANIRIDIA - BEZTĘCZÓWKOWOŚĆ, BARWNIKOWE ZWYRODNIENIE SIATKÓWKI - RETINITIS PIGMENTOSA. RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW - ROP, TOKSOPLAZMOZA, TOKSOKAROZA, WIRUSOWE USZKODZENIE WZROKU, ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ W PRZEBIEGU CHOROBY STARGARDTA, ZWYRODNIENIE PLAMKI ŻÓŁTEJ ZWIĄZANE Z WIEKIEM TZW. AMD, ZANIK NERWU WZROKOWEGO - CZĘŚCIOWY LUB CAŁKOWITY, WYSOKA KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, BEZSOCZEWKOWOŚĆ, KOROWE USZKODZENIE WZROKU, JASKRA - WRODZONA LUB NABYTA, STOŻEK ROGÓWKI, ZAĆMA WRODZONA - CATARACTA
8. ILUSTRACJA PROBLEMÓW WZROKOWYCH OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH
Widzenie prawidłowe.
Obniżona ostrość wzroku.
Zaburzenia w polu widzenia.
Zaburzenia w centralnej części po

(…)

…, W KTÓRYCH DZIECKO JEST WYŚMIEWANE PRZEZ INNYCH I DOŚWIADCZA UPOKORZEŃ ORAZ WSTYDU , PONIEWAŻ WADY WZROKU CZY PEWNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE OKA SĄ BARDZO WIDOCZNE.
15.DZIECKO NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE A SZKOŁA
SZKOŁA OGÓLNODOSTĘPNA:
BLISKO DOMU RODZINNEGO
BRAK SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
PRZYGOTOWANIE (KADRA PEDAGOGICZNA, SPECJALIŚCI , WYPOSAŻENIE)
BRAK MENTALNEJ GOTOWOŚCI DO PRZYJĘCIA UCZNIA…
… CZYTANIA I PISANIA W DOSTĘPNEJ DLA UCZNIA TECHNICE
UCZYĆ WUKONYWANIA RYSUNKÓW W DOSTĘPNEJ DLA UCZNIA TECHNICE
WYMAGAĆ
DBAĆ O SOCJALIZACJĘ DZIECKA
TRAKTOWAĆ JAK PEŁNOPRAWNEGO UCZNIA
26.ADAPTACJA OTOCZENIA DLA OSÓB SŁABO WIDZĄCYCH
Osoba słabo widząca to taka, której uszkodzenie narządu wzroku nie można skorygować okularami, soczewkami kontaktowymi ani zabiegiem operacyjnym
Otoczenie - to elementy, układy fizyczne i dotykowe na zewnątrz naszego organizmu
Adaptacja otoczenia opisuje proces wykorzystywania informacji w trakcie systematycznej oceny w celu wprowadzenia zmian lub modyfikacji w otoczeniu
27.CZYNNIKI I ICH PARAMETRY
1. OŚWITELENIE
Oświetlenie dzienne/ słoneczne
Oświetlenie sztuczne
2. KOLOR
Preferowane są kolory jaskrawe, jednolite i nasycone
Kolor może pełnić funkcję informacyjną
3. KONTRAST…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz