DZIAŁ XI postępowanie główne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DZIAŁ XI postępowanie główne - strona 1 DZIAŁ XI postępowanie główne - strona 2 DZIAŁ XI postępowanie główne - strona 3

Fragment notatki:


POSTĘPOWANIE GŁÓWNE PRZYGOTOWANIE DO ROZPRAWY GŁÓWNEJ I ODDANIE POD SĄD Sensu largo - w znaczeniu szerokim pojęciem tym określa się akt procesowy określonej władzy lub osoby, na podstawie którego dana osoba zostaje postawiona w akt oskarżenia za zarzucany jej czyn i odpowiada przed sądem na rozprawie, która ma na celu orzeczenie o przedmiocie postępowania.
→ Oddanie pod sąd polega na wniesieniu do sądu przez określoną władzę lub osobę oskarżenia, stawiającego inną osobę w stan oskarżenia. Jeżeli oskarżenie to (akt oskarżenia) spełnia warunki formalne, zobowiązuje ono sąd do wyznaczenia rozprawy głównej. Sensu stricto - oddanie pod sąd to akt sądowy, polegający na kontroli przez sąd zasadności oskarżenia przed rozprawą główną. W tym znaczeniu oddanie pod sąd bywa także określane jako oddanie pod sąd przez sąd. → Oddanie pod sąd w znaczeniu ścisłym może być obligatoryjne we wszystkich sprawach lub jedynie w sprawach o poważniejsze przestępstwa. W aktualnie obowiązującym Kodeksie postępowania karnego przyjęte zostało rozwiązanie o charakterze mieszanym. Kodeks mianowicie w niektórych sytuacjach przewiduje obligatoryjne oddanie pod sąd ( art. 339 § 1, art. 339§ 2 i 344 k.p.k .), w pozostałych sytuacjach pozostawiając tę kwestię prezesowi sądu, uzależniając to od jego uznania, że zachodzi potrzeba wydania innego rozstrzygnięcia przekraczającego jego uprawnienia ( art. 339 § 3 k.p.k .)
Pozytywne aspekty oddania pod sąd :
→ wstępna kontrola oskarżenia stanowi gwarancję interesów oskarżonego w procesie karnym
→ oddanie pod sąd przez sąd oszczędza kosztów organom i osobom uczestniczącym w procesie
→ chroni sąd i strony przed niepotrzebnymi czynnościami
→wzmacnia autorytet i powagę władzy państwowej, sprzyjając eliminowaniu niesłusznych oskarżeń →kontrola zasadności oskarżenia dokonywana jest przez organ sądowy, a więc obiektywnie i bezstronnie
W polskim procesie karnym instytucja oddania pod sąd obejmuje: 1/ kontrolę warunków formalnych aktu oskarżenia (art. 337 k.p.k.)
2/ kontrolę sprawy ( art. 339 i 344 k.p.k .)
II KONTROLA WARUNKÓW FORMALNYCH AKTU OSKARŻENIA ! Zgodnie z przepisem art. 337 k.p.k., w trybie określonym w tym przepisie kontroli podlega nie tylko spełnienie szczególnych warunków formalnych przewidzianych w przepisach o akcie oskarżenia (art. 332,333,335 k.p.k.) ale także spełnienie ogólnych warunków formalnych, jakim winny odpowiadać pisma procesowe (art. 119 k.p.k.)


(…)

…. 339. § 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:   1)  prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków zabezpieczających,   2)  zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania,   3)  akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa w art. 335. § 2. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel posiłkowy, prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie w celu zbadania…
…, takie oskarżenie uzupełnione i wniesione po terminie wyznaczonym przez prezesa sądu w zarządzeniu, wywoła skutek procesowy w postaci zawiązania procesu z dniem wniesienia do sądu poprawionego aktu oskarżenia. ! Do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 40 k.p.k., dotyczące aktu oskarżenia - wniesiony zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania…

zastosowano warunkowe umorzenie postępowania karnego
zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego
zastosowano wobec sprawcy zamiast kary lub środka karnego środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze
albo gdy sprawcy zarzucono popełnienie wykroczenia skarbowego
→ z wnioskiem o orzeczenie przepadku tytułem środka zabezpieczającego prokurator może wystąpić również wówczas…
… postępowania, a zwłaszcza wtedy, gdy prokurator złożył odpowiedni wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.
→ w razie uznania wniosku prokuratora za zasadny, sąd orzeka o warunkowym umorzeniu postępowania wyrokiem; → jeśli natomiast uzna, że warunkowe umorzenie byłoby niezasadne albo jeśli oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu postępowania, wówczas kieruje sprawę na rozprawę. → w takim wypadku…
… k.p.k. przyznające oskarżonemu głosu jako ostatniemu (favor defensionis).
→ świadkowi należy umożliwić złożenie relacji, a następnie mogą mu być zadawane pytania przez uczestników procesu w następującej kolejności:
1/ oskarżyciel publiczny
2/ oskarżyciel posiłkowy
3/ pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
4/ oskarżyciel prywatny
5/ pełnomocnik oskarżyciela prywatnego
6/ powód cywilny
7/ pełnomocnik…
… stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 sąd wydaje wyrok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny. § 2. Umarzając postępowanie sąd stosuje odpowiednio art. 322 § 2 i 3, art. 323 § 1 i 2 oraz art. 340 § 2 i 3. § 3.  Sąd stosuje środek zabezpieczający wskazany w art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub w art. 43 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli wyniki przewodu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz