Dzia_ania spo_eczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzia_ania spo_eczne - strona 1 Dzia_ania spo_eczne - strona 2 Dzia_ania spo_eczne - strona 3

Fragment notatki:

ZACHOWANIA SPOŁECZNE, DZIAŁANIA SPOŁECZNE I INTERAKCJE SPOŁECZNE
Co to jest zachowanie i działanie w sensie jednostkowym?
Co to są czynności społeczne?
Działania społeczne i ich odmiany - typologia Maxa Webera
działania racjonalne
działania tradycjonalne
działania afektywne
Pojęcie i cechy kontaktu społecznego
Anatomia interakcji społecznej
Cztery teorie interakcji:
teoria behawioralna
teoria wymiany (racjonalnego wyboru)
teoria symbolicznego interakcjonizmu
teoria dramaturgiczna
Sieci interakcyjne: zogniskowane i niezogniskowane
Interakcje powtarzalne i regularne
Interakcje regulowane
ZACHOWANIE - zewnętrznie obserwowalny ruch fizyczny przejawiany przez ludzi
BEHAWIORYZM - kierunek postulujący badanie elementarnych zachowań ludzkich jako reakcji na bodźce płynące z otoczenia lub od innych ludzi oraz traktowanie wszelkich złożonych przejawów życia społecznego jako kombinacji zachowań
DZIAŁANIE - zachowanie, z którym związane jest znaczenie motywacyjne i kulturowe
ZNACZENIE MOTYWACYJNE, PSYCHOLOGICZNE - indywidualne zamiary, intencje, motywacje, jakie jednostka wiąże ze swoim działaniem
ZNACZENIE KULTUROWE - wspólny dla całej zbiorowości, podzielany przez jej członków, sens wiązany z określonymi działaniami
CZYNNOŚCI SPOŁECZNE - działania celowo adresowane do innych ludzi
FLORIAN ZNANIECKI (1882-1958)
CZYNNOŚCI SPOŁECZNE - BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
DZIAŁANIA SPOŁECZNE - działania, które biorą pod uwagę rzeczywiste lub spodziewane reakcje partnera i są nieustannie modyfikowane w zależności od takich reakcji
DZIAŁANIA RACJONALNE
mogą opierać się na:
RACJONALNOŚCI INSTRUMENTALNEJ lub AUTOTELICZNEJ
RACJONALNOŚĆ INSTRUMENTALNA - właściwość działań, które są efektem kalkulacji kosztów i zysków zmierzającej - w subiektywnym rozeznaniu działającego - do uzyskania jak najwięcej najmniejszym kosztem
RACJONALNOŚĆ AUTOTELICZNA - właściwość działań, w których jednostka zmierza do celu tak dla niej wartościowego, że nie liczy się z najwyższymi nawet kosztami
UTYLITARYSTYCZNY (inaczej woluntarystyczny lub teleologiczny) MODEL DZIAŁANIA - interpretowanie działań ludzkich jako dobierania środków (narzędzi) do realizacji postawionych celów
DZIAŁANIA TRADYCJONALNE (rutynowe)
- działania podjęte tylko dlatego, że tak się zawsze czyniło albo że tak wszyscy czynią w danej zbiorowości

(…)

… od tego, co robi (lub mówi) ten drugi
DYSTANS INTERAKCYJNY - oczekiwana odległość przestrzenna partnerów w toku interakcji, zależna od ich ról społecznych, kontekstu sytuacyjnego, a także kultury, do której należą
EDWARD HALL wyróżnia cztery typy dystansów interakcyjnych:
INTYMNY - OSOBISTY - SOCJALNY - PUBLICZNY
CZTERY TEORIE INTERAKCJI
TEORIA BEHAWIORALNA (George Homans) - interakcja to wzajemnie powiązane zachowania jednostek, sekwencja bodźców i reakcji
TEORIA WYMIANY - Bronisław Malinowski - (jej najnowsza odmiana - teoria racjonalnego wyboru) - interakcja to wzajemna wymiana pewnych dóbr czy wartości między partnerami. Modelem myślowym jest tutaj transakcja ekonomiczna, akt kupna i sprzedaży.
Alvin Gouldner - zasada wzajemności jako powszechnie spotykana reguła kulturowa nakazująca rewanżować…
…) - INTERPRETACJA SYMBOLICZNEJ TREŚCI (gestów, słów, języka ciała itp.)
- POSTAWIENIE SIĘ W ROLI INNEGO
TEORIA DRAMATURGICZNA (Erving Goffman) - analogia codziennego życia społecznego do teatru. W myśl tej koncepcji ludzie kierują się w swoich działaniach przede wszystkim dążeniem do zrobienia na partnerach czy audytoriach dobrego wrażenia; coś nieustannie grają przed drugimi, starając się przedstawić siebie…
…, radości, gniewu, strachu itp.
EMPATIA - wczuwanie się w stany psychiczne, motywacje, zamiary innych, co ma szanse powodzenia, ponieważ repertuar ludzkiej psychiki jest typowy i podobny dla wielu ludzi
CYWILIZACJA ,,GORĄCA'' - społeczność, w której reguły kulturowe dopuszczają publiczną ekspresję emocji, a nawet jej wymagają
CYWILIZACJA ,,ZIMNA'' - społeczność, w której reguły kulturowe wymagają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz