Dyspozycyjność (rozporządzalności) - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyspozycyjność (rozporządzalności) - omówienie - strona 1 Dyspozycyjność (rozporządzalności) - omówienie - strona 2 Dyspozycyjność (rozporządzalności) - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

DYSPOZYCYJNOŚCI (rozporządzalności) Odpowiednikiem zasady dyspozycyjności na gruncie prawa materialnego są takie zasady jak zasada autonomii woli stron stosunku prawnego na gruncie prawa materialnego oraz zasada wolności umów. Rozporządzalność materialna polega na rozporządzalności przez strony i uczestników postępowania cywilnego roszczeniami lub prawami dochłodzonymi w tym postępowaniu cywilnym.
Takimi aktami o charakterze dyspozycji materialnej będzie wniesienie pozwu, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa przez pozwanego ale takim przykładem aktu dyspozycyjnego materialnego o charakterze dwustronnym będzie ugoda sądowa. To są akty, które wiążą się z dyspozycją czynną (roszczeniem lub prawem dochłodzonym w postępowaniu cywilnym). Po stronie pozwanego- uznanie powództwa, zgłaszanie zarzutów, powództwa wzajemnego Rozporządzalność formalna wiąże się z rozporządzalnością przez strony i uczestników postępowania cywilnego czynnościami procesowymi lub całym tokiem postępowania.
Strona wniosła apelację, zażalenie ale następnie je cofnęła - wchodzi w grę dyspozycyjności formalna czynnościami procesowymi
Czynności jednostronne
Wybór właściwości miejscowej przemiennej, zgłoszenie wniosku o wyłączenie sędziego, zgłoszenie opozycji przeciw wstąpieniu do sprawy interwenienta ubocznego, zgłoszenie wniosku o przypozwanie osoby trzeciej, zgłoszenie przez pozwanego zarzutu niewłaściwości miejscowej , odpowiedź na pozew, wniesienie środka odwoławczego, wniesienie skargi kasacyjnej. Czynności dwustronne
Zgodny wniosek o zawieszenie postępowania, wyrażenie zgody na wejście osoby wezwanej w miejsce pozwanego, zwolnienie przez strony świadka od składania przyrzeczenia, dokonanie zgodnego wyboru biegłych, umowy procesowe- prorogacyjne, zapis na sąd polubowny
Ograniczenie rozporządzalności formalnej
Strony i uczestnicy nie mogą zrzekać się swojego prawa do dokonywania czynności procesowych, takie zrzeczenie nie powoduje skutków
Zrzeczenie się środka odwoławczego nie powoduje uprawomocnienia się orzeczenia przed upływem terminu do złożenia środka Inaczej jest w postępowaniu uproszczonym- możliwe jest zrzeczenie się doręczenia postanowienia w postępowaniu nieprocesowym, co wpływa na bieg terminu do złożenia środka biegnie od daty ogłoszenia postanowienia Strony dysponują prawami materialnymi jak i uprawnieniami procesowymi W zasadzie tylko osoba uprawniona może dochodzić ochrony swych praw (Nemo iudex sine actore)
Głównie osobie uprawnionej pozostawiona jest troska o tę ochronę (vigilantibus iura sunt scripta)
Tylko powód określa granice żądanej ochrony prawnej, której sąd nie może przekroczyć (Ne eat iudex ultra petita partium)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz