Dynamika Punktu materialnego - badanie ruchów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika Punktu materialnego - badanie ruchów - strona 1 Dynamika Punktu materialnego - badanie ruchów - strona 2 Dynamika Punktu materialnego - badanie ruchów - strona 3

Fragment notatki:

DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO
Dynamika -
badanie ruchów (kinetyka) i stanów równowagi (statyka)
cia» pod wp»ywem dzia»ajcych na nie si».
Podstaw mechaniki klasycznej (newtonowskiej) s trzy prawa dynamiki
sformu»owane przez Newtona (1687 r.)
Pierwsze prawo Newtona
Kaóde cia»o znajduje si“ w stanie spoczynku lub ruchu jednostajnego
prostoliniowego, dopóki dzia»anie ze strony innych cia» nie zmieni tego
stanu.
Uk»ad odniesienia, w którym jest s»uszne pierwsze prawo Newtona,
nazywamy uk»adem inercjalnym. Kaódy uk»ad odniesienia poruszajcy si“
wzgl“dem danego uk»adu inercjalnego ruchem jednostajnym po linii prostej
jest takóe uk»adem inercjalnym.
Uk»adem inercjalnym jest np. heliocentryczny uk»ad odniesienia
Drugie prawo Newtona
m - masa cia»a. Miara bezw»adnoÑci cia»a.
- p“d cia»a.
Dla punktu materialnego
Dla cia» rozcig»ych
D yn am ik a P M 1
Szybkoу zmiany p“du cia»a równa jest sile dzia»ajcej na cia»o
- równanie ruchu cia»a
gdy masa pozostaje sta»a w czasie, wtedy moóemy napisaƒ
Trzecie prawo Newtona
Kaóde dzia»anie jednych cia» na drugie ma charakter wzajemnego
oddzia»ywania: jeóeli cia»o 1 dzia»a na cia»o 2 z si»
cia»o 1 z si»
, to cia»o 2 dzia»a na
.
Si»y, którymi dzia»aj na siebie oddzia»ywujce cia»a, s równe co do
wartoÑci i kierunku, lecz przeciwne co do zwrotu.
Uwaga: si»y
przy»oóone s do róónych cia».
Trzecie prawo Newtona przestaje byƒ s»uszne dla pr“dkoÑci zblióonych do
pr“dkoÑci Ñwiat»a
. W ramach mechaniki newtonowskiej przyjmuje
si“, óe pr“dkoу rozchodzenia si“ zaburzenia pola jest niesko½czona, a
trzecie prawo Newtona jest zawsze s»uszne.
D yn am ik a P M 2
Przekszta»cenia Galileusza
Rozwaómy dwa uk»ady odniesienia, które poruszaj si“ wzgl“dem siebie ze
sta» pr“dkoÑci
Za»oóymy, óe czas zacz“to mierzyƒ w chwili, w której pocztki obu uk»adów
wspó»rz“dnych pokrywa»y si“.
Pierwszy i ostatni zwizek s s»uszne tylko dla
.
D yn am ik a P M 3
Zasada wzgl“dnoÑci Galileusza
Róóniczkujc przekszta»cenia Galileusza otrzymujemy
lub wektorowo
Róóniczkujc to równanie otrzymujemy
Przyspieszenie pewnego cia»a we wszystkich uk»adach odniesienia
poruszajcych si“ wzgl“dem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym
jest identyczne
Równania dynamiki nie zmieniaj si“ przy przechodzeniu z jednego uk»adu
inercjalnego do drugiego, czyli s niezmiennicze wzgl“dem przekszta»cenia
Galileusza.
Za pomoc doÑwiadcze½ mechanicznych nie moóna ustaliƒ, czy dany
uk»ad spoczywa, czy porusza si“ ruchem jednostajnym po linii prostej.
D yn am ik a P M 4
Nieinercjalne uk»ady odniesienia, si»y bezw»adnoÑci
Prawa Newtona s spe»nione tylko w inercjalnych uk»adach odniesienia.
Dany uk»ad odniesienia jest nieinercjalny, gdy
porusza si“ wzgl“dem uk»adu inercjalnego z pewnym
przyspieszeniem,
wiruje wzgl“dem uk»adu inercjalnego.
,
Drugie prawo Newtona
uk»adzie nieinercjalnym:
w
W uk»adzie obracajcym si“ wyst“puj
dwie si»y bezw»adnoÑci:
- si»a odÑrodkowa
- si»a Coriolisa
Si»y bezw»adnoÑci nie wynikaj z dzia»ania na dane cia»o innych cia», tak jak
si»y np. spr“óystoÑci, grawitacyjne, tarcia itd. S uwarunkowane
w»asnoÑciami uk»adu odniesienia, w którym analizowane s zjawiska
mechaniczne. Dlatego si»y bezw»adnoÑci nazywane s si»ami fikcyjnymi,
albo pozornymi.
D yn am ik a P M 5
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz