Dydaktyka w szkole wyższej

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dydaktyka w szkole wyższej - strona 1 Dydaktyka w szkole wyższej - strona 2 Dydaktyka w szkole wyższej - strona 3

Fragment notatki:

Dydaktyka w szkole wyższej
Przedmiotem badań dydaktyki jest proces nauczania – uczenia się. Dydaktyka to teoria
nauczania – uczenia się, teoria kształcenia. Do jej szczegółowych zagadnień należą:
- wybór celów kształcenia
- dobór treści nauczania
- dobór metod nauczania i określonych środków dydaktycznych
- pomiar dydaktyczny, czyli kontrola i ocena pracy studentów
- formułowanie zasad nauczania
- współdziałanie podmiotów uczestniczących w procesie nauczania – uczenia się.
Funkcja poznawcza dydaktyki polega na badaniu prawidłowości procesu nauczania –
uczenia się oraz tworzeniu modeli tego procesu.
Funkcja praktyczna jest związana z dostarczaniem nauczycielowi uzasadnionych sposobów
postępowania, pozwalających na podnoszenie efektywności procesu nauczania – uczenia
się.
Wszelkie działania dydaktyczne mają na celu aktywizację studentów.
Aktywizacja to świadome oddziaływanie nauczyciela, mające swoje źródło w:
1) przygotowaniu merytorycznym oraz metodyczno – dydaktycznym
2) w zespole pożądanych cech osobowościowych nauczycieli
3) w odpowiednio zorganizowanych warunkach procesu dydaktycznego, które pozwolą
wyzwolić czy zintensyfikować aktywność studentów (odpowiednia forma zajęć oraz dobór
odpowiednich metod nauczania).
Zatem: aktywność studentów nie zależy wyłącznie od nich samych (a więc nie tylko
od poziomu intelektualnego studenta, jego zdolności do samodzielności poznawczej), ale
w znacznej mierze jest uzależniona od przygotowania merytorycznego i metodycznego
do prowadzenia zajęć oraz przyjętej przez nauczyciela postawy (np. otwartości,
szczerości, rzetelności, autentyczności – zaangażowania w wykonywana pracę,
podmiotowego traktowania studentów). O dobrym przygotowaniu metodycznym
do zajęć świadczy przede wszystkim
 wiedza o tym, co nauczyciel chce osiągnąć, czyli sprecyzowane cele kształcenia,
zarówno do całego cyklu, jak też do poszczególnych zajęć,
 dobrze przemyślany dobór treści nauczania (opracowana karta przedmiotu),
 dobrze przygotowany plan przebiegu poszczególnych zajęć (może to być dobrze
opracowany konspekt)
 oraz dobór odpowiednich metod nauczania do proponowanych treści.
1
Cele nauczania
Cel to świadomie zamierzony stan, do którego dąży się przez odpowiednio
zorganizowane działanie.
Cele kształcenia odnoszę się bezpośrednio do studentów i opisują zmianę, jaką chcemy
(w nich) uzyskać.
Cel kształcenia jest określany jako zamierzony wynik, osiągnięcie studenta, czy też jako
zamierzona jego właściwość. Określamy je wymieniając główne rodzaje opanowanych
wiadomości i umiejętności oraz uformowanych postaw i ukierunkowanych działań.
Dydaktycy dzielą cele na ogólne i szczegółowe (tzw. operacyjne).
Cele ogólne wskazują kierunek dążeń, ale nie określają w szczegółach, co ma zostać
osiągnięte, znajdują się w programach studiów, opisie sylwetki absolwenta, opisie
kompetencji, jakie student powinien posiadać po ukończeniu nauki danego przedmiotu.
Cele ogólne wyznaczają dobór treści nauczania, co za tym idzie – dobór poszczególnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz