Dr Marianna Knap

Wprowadzenie do ekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

EKONOMIA  (z greckiego: oikos – dom, nomos – społeczeństwo) I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Potrzeby – chęć posiadania czegoś; potrzeby są nieograniczone. Część potrzeb może być zaspokajana  poprzez konsumpcję pewnych produktów lub korzystanie z pewnych usług. Rzadkość – korzeń ekonomii. Jest to fakt, ...

Ekonomia - wykład 1

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

Ekonomia 15.11.08r. DEFINICJE - Amortyzacja- miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu… Deflator PNB - stosunek nominalnego PNB do PNB w ujęciu realnym wyrażony w postaci wskaźnika REALNY PNB - realny PNB podzielony przez l...

Ruch okrężny w gospodarce - rachunkowość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W okresie po II wojnie światowej kraje rozwijające się miały zdecydowanie większe wskaźniki wzrostu PNB w ujęciu globalnym niż kraje wysoko rozwinięte, a mimo to ich PNB per capita wykazywał tendencję do spadku lub znikomego wzrostu- znacznie go...

Polityka fiskalna - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1498

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dochody budżetowe: Składają się na nie: podatki, cła, dochody z prywatyzacji, akcyza, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne, z...

Polityka monetarna - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1652

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem stawianym przed polityką monetarną jest kontrola podaży pieniądza na rynku krajowym w celu przeciwdziałania tendencjom inflacyjnym i deflacyjnym. Politykę monetarną prowadzi bank centralny kraju- w ramach banku- prezes lub grupa osób do tego...

Problem wyboru w ekonomii - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Koszty gospodarowania- Koszty prywatne i koszty społeczne. Koszty prywatne (ponoszone przez producenta czy konsumenta i uwzględnione w rachunku kosztów firmy, czy ponoszonych przez konsumenta). Koszty społeczne – koszty prywatne plus koszty związa...

Podstawowa analiza rynku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Modele rynków- Rynek doskonałej konkurencji (rynek wolnokonkurencyjny). Rynek oligopolistyczny (rynek zdominowany przez kilku producentów). Rynek monopolistyczny (rynek kontrolowany przez jednego producenta).

Czy możliwy jest świat bez nędzy? - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Skrajna nędza – głodowanie, zagrożenie życia, niezdolność do pracy, niezdolność do zmiany sytuacji. Bieda i ubóstwo – niski poziom zaspokojenia potrzeb, niemożliwość wykorzystania potencjału ludzkiego, niewielki bądź zerowy stopień aktywności w ży...

Rynek kapitałowy - WGPW

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: To papiery wartościowe, dające prawo do współudziału we własności, w zyskach spółki akcyjnej oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). Co do głosu: 1 akcja to wielokrotność głosów- nie więcej niż 5 głosów na akcję (w pr...

Mnożnik inwestycyjny - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stały monitoring koniunktury w gospodarce Wpływ KSK na skalę wahań koniunkturalnych- ograniczenie tego wpływu (lub kontrola) poprzez nałożenie podatków. Wpływ inwestycji na wahania koniunkturalne- konieczność stymulowania popytu w sytuacji spadku...