Wprowadzenie do ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do ekonomii - strona 1 Wprowadzenie do ekonomii - strona 2 Wprowadzenie do ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA  (z greckiego: oikos – dom, nomos – społeczeństwo) I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Potrzeby – chęć posiadania czegoś; potrzeby są nieograniczone. Część potrzeb może być zaspokajana  poprzez konsumpcję pewnych produktów lub korzystanie z pewnych usług. Rzadkość – korzeń ekonomii. Jest to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego, co chcielibyśmy mieć.  Rzadkość zmusza nas do dokonywania wyboru (co produkować?, jak? i dla kogo?) Ekonomia –  1) nauka o alokacji (rozmieszczeniu) zasobów 2) nauka, która odpowiada na trzy pytania: 1. co produkować? (w jakich proporcjach) 2. jak produkować? (w jakich technologiach) 3. dla kogo produkować? (jak będą dzielone) Pierwszy podział ekonomii: • Makroekonomia     – nauka, zajmująca się gospodarką jako całością (globalne zatrudnienie,  inflacja w skali kraju, bezrobocie w skali kraju, wielkość produkcji w skali kraju). • Mikroekonomia     – zajmuje się alokacją zasobów na poszczególnych pojedynczych rynkach, lub  w pojedynczych podmiotach gospodarczych. Podmioty gospodarcze – wyodrębnione pod względem ekonomicznym jednostki (mają  samodzielność majątkową, decyzyjną i dochodową), które muszą racjonalnie gospodarować. Rodzaje podmiotów gospodarczych wyodrębnionych pod względem ekonomicznym:    orstwo przedsięrz  - domowe   wo gospodarst  -  traktowane równorzędnie - państwo Drugi podział ekonomii, ze względu na sposób myślenia ekonomicznego:  ekonomia pozytywna     – zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem zjawisk i procesów  gospodarczych naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki.  ekonomia normatywna     – ocenia rzeczywistość gospodarczą wg wartości i norm etycznych,  dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących. W zależności od możliwości pozyskania dobra dzielimy na:  wolne     – występują w przyrodzie w nieograniczonej ilości  ekonomiczne     – są wytwarzane przez człowieka w ograniczone ilości Ze względu na przeznaczenie dobra ekonomiczne dzielimy na:  konsumpcyjne     – bezpośrednio zaspokajają nasze potrzeby  produkcyjne     – służą do wytwarzania różnych dóbr Ze względu na tytuł własności dobra dzielimy na:  prywatne     – znajdują się w rękach jednej rodziny  publiczne     – wszyscy mogą z nich korzystać Między dobrami mogą zachodzić dwa rodzaje związków: o związek komplementarności     – kiedy dwa dobra są dobrami uzupełniającymi się (np. samochód i  paliwo) o związek substytucyjności  

(…)

… X są dwie jednostki dobra Y
(1X→2Y)
Kosztem alternatywnym wyprodukowania dwóch jednostek dobra X są cztery jednostki dobra Y
(2X→4Y)
Kosztem alternatywnym wyprodukowania trzech jednostek dobra X jest sześć jednostek dobra Y
(3X→6Y)
Kosztem alternatywnym wyprodukowania czterech jednostek dobra X jest osiem jednostek dobra Y
(4X→8Y).
Granica możliwości produkcyjnych (krzywa możliwości produkcyjnych…
… i nieefektywnie.
h
e
Punkty i i j przy danych zasobach i przy danej technologii są
niemożliwe do osiągnięcia.
f
B
Krzywa możliwości produkcyjnych może się zwiększyć (np.
przejść przez j).
Krańcowa stopa transformacji dobra A w dobro B informuje, o ile należy zmniejszyć produkcję
dobra A, aby móc zwiększyć produkcję dobra B o jednostkę.
− ΔA
MRT =
ΔB (o jednostke)
A
Liniowa krzywa możliwości produkcyjnych charakteryzuje się
stałym kosztem alternatywnym oraz stałą krańcową stopą
transformacji, co oznacza, że zwiększenie produkcji dobra B o
jednostkę wymaga rezygnacji zawsze ze stałej ilości dobra A.
1
2
3
4
B
A
Wypukła w stosunku do układu współrzędnych krzywa możliwości
produkcyjnych charakteryzuje się malejącym kosztem alternatywnym
oraz malejącą krańcową stopą transformacji (MRT), co oznacza, że
zwiększenie produkcji dobra B o jednostkę wymaga rezygnacji z coraz
mniejszej ilości dobra A.
1 2 3 4
B
A
Wklęsła w stosunku do układu współrzędnych krzywa możliwości
produkcyjnych charakteryzuje się rosnącym kosztem alternatywnym
oraz rosnącą krańcową stopą transformacji, co oznacza, że zwiększenie
produkcji dobra B o jednostkę wymaga rezygnacji z coraz większej
ilości dobra A.
1 2 3
B
Zadanie: Tabela przedstawia…
… – produkowane dobra na potrzeby własnej rodziny
• gospodarka rynkowa – większość czynników produkcji jest własnością prywatną. Decyzje
ekonomiczne podejmowane są w zgodzie z zapotrzebowaniem konsumentów. Konkurencyjne
rynki kierują zasoby tam, gdzie są one najefektywniej wykorzystywane
• gospodarka nakazowa – występuje państwowa własność czynników produkcji
gospodarka mieszana – ma w sobie zarówno sektor…
… schematyczny obraz części lub całości
gospodarki narodowej abstrahując od zjawisk przypadkowych lub uznanych za mniej ważne
dla wyjaśnienia danego fragmentu gospodarki.
(
)
W ekonomii jest tzw. zasada Ceteris Paribus – przy pozostałych czynnikach niezmiennych.
Zadanie: Tabela przedstawia dane dotyczące wielkości ludności świata oraz jego kontynentów.
1) Oblicz wskaźnik ludności świata i jego kontynentów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz