Dr Jerzy Zieliński - strona 6

Komitet Ekonomiczny i Społeczny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Komitet Ekonomiczny i Społeczny (skład i zadania). Skład: nie może przekroczyć 350 osób; Polsce przyznano 21 miejsc; członkowie Komitetu, nazywani "Doradcami”, są mianowani przez Radę na okres 4 lat; kandydatów przedstawiają państwa członkowskie, po konsultacji z narodowymi organizacjami obywa...

Pojęcie prawa europejskiego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Pojęcie prawa europejskiego. w znaczeniu szerszym - prawo tworzone pod auspicjami (w ramach) wszystkich europejskich organizacji międzynarodowych (nie obejmuje ono różnych gałęzi prawa wewnętrznego poszczególnych państw); w znaczeniu ścisłym - prawo tych organizacji międzynarodowych, których cechą...

Postępowanie odwoławcze - omówienie - Sąd Pierwszej Instancji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Postępowanie odwoławcze. Od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji przysługuje odwołanie do ETS, które ograniczone jest do kwestii prawnych. Podstawy odwołania są następujące: brak kompetencji Sądu Pierwszej Instancji, uchybienia proceduralne powodujące szkodę dla interesów strony odwołującej się, na...

Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo UE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo UE. Rada Ministrów przekazuje projekt aktu wykonawczego do Komisji Sejmowej, która dany akt opiniuje. Komisja może nakazać RM zajęcie określonego stanowiska podczas głosowania nad danym ak...

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 238

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 18.IV.1951 r. - został w Paryżu podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS); Traktat został podpisany przez 6 państw: Francję, Belgię, Holand...

Prawo pierwotne i prawo pochodne wtórne Wspólnot - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Prawo pierwotne i prawo pochodne wtórne Wspólnot. prawo pierwotne - traktaty założycielskie wraz z załącznikami, protokołami itp. Oraz późniejsze postanowienia traktatowe wprowadzające do nich zmiany i uzupełnienia (prawo traktatowe), a także niepisane prawo wspólnotowe (ogólne zasady wspólne dla s...

Prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe (uchwały organizacji międzynarodowych). Uchwały to wszystkie formalnie podjęte akty woli org. międzynarodowych, wydane przez ich statutowo upoważnione organy o char. kolegialnym. Mogą mieć różne nazwy i charakter - należą do nich np. zalecenia, reko...

Przesłanki dopuszczalności skargi indywidualnej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Przesłanki dopuszczalności skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka. przez jedno z państw-stron zostało naruszone prawo zagwarantowane w Konwencji, wszystkie dostępne w kraju środki odwoławcze przewidziane przez prawo w sprawach, których dotyczy skarga, zostały wykorzystane,...

Raport Spaaka - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Raport Spaaka. 21.IV.1956 r. - belgijski minister spraw zagranicznych Paul Spaak przedstawił plany utworzenia wspólnego rynku i wspólnoty energii atomowej. Na podstawie Raportu Spaaka, uzupełnionego opinią „Trzech Mędrców” odnośnie do wspólnoty atomowej, odbyły się dalsze rokowania, w toku których ...