Dr Jerzy Zieliński

note /search

Skarga o stwierdzenie nieważności wspólnotowych aktów prawnych - omówi...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Skarga o stwierdzenie nieważności wspólnotowych aktów prawnych. Celem tego postępowania jest poddanie tych aktów kontroli pod względem legalności. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny - jego efektem jest unieważnienie sprzecznego z prawem wspólnotowym aktu prawnego. Podstawy unieważnienia: a...

Cele i zadania RE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Cele i zadania RE. Są one sformułowane w statucie bardzo ogólnie. Zostały one zdefiniowane w art. 1 oraz art. 3 statutu RE. Rada Europy została utworzona, aby: - chronić prawa człowieka, bronić demokracji parlamentarnej i rządów prawa, - rozwijać porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednol...

Cele Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

Cele Unii Europejskiej. określa je art. 2 TUE, cele gospodarcze - popieranie postępu gospodarczo - społecznego, wysokiego poziomu zatrudnienia, osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju (środki realizacji: utworzenie rynku wewnętrznego, unii gospodarczo-walutowej docelowo z jedną walutą), umac...

Członkostwo UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Członkostwo UE (przyjęcie, wstąpienie, wykluczenie). Przyjęcie: każde państwo europejskie może się ubierać o przyjęcie do UE, pod warunkiem, że przestrzega zasad wynikających z art. 6 ust. 1, a więc zasad: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady rządów pr...

Europejski Bank Centralny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Europejski Bank Centralny (skład i zadania). Skład: Dyrektoriat (organ wykonawczy, zarządza bankiem i przygotowuje posiedzenia Rady Naczelnej; jest złożony z Prezesa EBC, wiceprezesa i 4 pozostałych członków - wszyscy są mianowan...

Europejski Bank Inwestycyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Europejski Bank Inwestycyjny (skład i zadania). Skład: Rada Gubernatorów składająca się z ministrów finansów wszystkich państw członkowskich, Rada Dyrektorów (Rada Administracyjna, 26 dyrektorów, 13 zastępców (?)), której prze...

Funkcje organizacji międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Funkcje organizacji międzynarodowych. regulacyjne - jest to proces tworzenia norm, wzorców o charakterze moralnym, politycznym czy prawnym, mających kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych odpow...

Geneza systemu bezpieczeństwa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 322

Geneza systemu bezpieczeństwa europejskiego. Idea zwołania KBWE narodziła się w latach 60-ych w związku z koniecznością przezwyciężenia i osłabienia rywalizacji polityczno - wojskowej między państwami Układu Warszawskiego i NATO. Politycy...

Grupy polityczne frakcje Parlamentu Europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Grupy polityczne frakcje Parlamentu Europejskiego. Deputowani w Parlamencie Europejskim zasiadają nie w grupach narodowych, a według ogólnoeuropejskich frakcji politycznych, skupiających główne partie polityczne działające w państwach członkowskich UE. Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim S...

Jednolity Akt Europejski-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Jednolity Akt Europejski (JAE). podpisany 17 i 28 (Włochy, Grecja i Dania) lutego 1986 roku, wszedł w życie 1.VII.1987 r, zawierał postanowienia wprowadzające zmiany do Traktatów założycielskich Wspólnot, jak i postanowienia kład...