Dr Jerzy Zieliński - strona 2

Poszerzenia Wspólnot o nowe kraje członkowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Kolejne poszerzenia Wspólnot o nowe kraje członkowskie (rozwój terytorialny). I poszerzenie (22.I.1972 podpisano, 1.I.1973 wejście w życie): Dania, Irlandia, Wlk. Brytania, II poszerzenie (28.V.1979 podpisano, 1.I.1981 wejście w życie): Grecja, III poszerzenie (12.VI.1985 podpisano, 1.I.1986 wejś...

Komisja Europejska-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Komisja Europejska (skład i struktura wewnętrzna). Skład: od 1 listopada 2004 roku KE zaczęła urzędować w nowym składzie (25 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego). Polskę reprezentuje Danuta Hübner, która jest Komisarzem ds. ...

Komitet Ministrów-skład, struktura wewnętrzna, kompetencje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Komitet Ministrów skład struktura wewnętrzna kompetencje sposoby podejmowania decyzji. Skład: Ministrowie Spraw Zagranicznych państw członkowskich lub ich delegaci. Struktura wewnętrzna: zebrania 2 razy do roku na szczeblu ministrów, 2 razy na miesiąc na szczeblu ambasadorów, obok tego zebrania st...

Kompetencje Rady UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Kompetencje Rady UE. koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich, posiada prawo podejmowania decyzji, przekazuje Komisji w przyjmowanych przez siebie aktach prawnych kompetencje do wykonywania ustanowionych przez siebie przepisów prawnych, jest ośrodkiem stanowienia wtórnego praw...

Procedura konsultacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

procedura konsultacji (tradycyjna): Procedurę konsultacji stosuje się we wszystkich sprawach, w których traktaty nie określają innego, szczególnego trybu podejmowania decyzji. Inicjatywa prawodawcza należy w tej procedurze do Komisji, która uprawniona jest do złożenia wniosku. Wniesiony projekt akt...

Procedura współdecydowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

procedura współdecydowania: Podstawę prawną procedury współdecydowania stanowi art. 251 TWE. Procedura ta jest jeszcze bardziej skomplikowana niż procedura współpracy. Również w tym przypadku początkowa inicjatywa należy do Komi...

Procedura współpracy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

procedura współpracy: Podstawę procedury współpracy stanowi art. 252 TWE. Na mocy postanowień Traktatu Amsterdamskiego zakres stosowania tej procedury został bardzo ograniczony. Obecnie stosowana jest ona tylko do podejmowania decyzji...

Rada Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Rada UE (skład i struktura wewnętrzna). Zwana także Radą Ministrów lub po prostu Radą. Skład: po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego szczebla ministerialnego, który upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego państwa. Wg ustalonej praktyki państwa mogą być w Ra...

Sąd Pierwszej Instancji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Sąd Pierwszej Instancji (powstanie i skład). W 1988 r. na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej przy Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich utworzono Sąd Pierwszej Instancji. Powołanie tej instytucji przewidywały przepisy ...

Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej (skład i zadania). Skład: obecnie 41 członków - w tym przewodniczący i 7 wiceprzewodniczących. Zadania: sprawy związane z członkostwem RP w UE, w szczególności: wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, któryc...