Dr inż. Andrzej Dzięgielewski

note /search

Drewno- tablice pomocnicze do projektowania więźby dachowej

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

TABLICE POMOCNICZE DO PROJEKTU WI BY DACHOWEJ  (wyci g z normy: PN-B-03150)    Warto ci współczynnika kmod:    Klasa u ytkowania  Materiał / klasa trwania obci enia  1  2  3  Drewno lite i klejone warstwowo, sklejka        - stałe  0,60  0,60  0,5...

Drewno-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

1 budownictwo ogólne konstrukcje  drewniane Czynniki warunkujące  trwałość konstrukcji • warunki uŜytkowania konstrukcji w trakcie  wymaganego okresu przydatności uŜytkowej • kryteria wymaganego zachowania się konstrukcji • oczekiwane warunki środowiskowe • skład, właściwości i zachowanie się mater...

Drewno-opracowanie2

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

1 Budownictwo ogólne konstrukcje drewniane Ś ciskanie równoległe do włókien d O c d c d O c f A k N , , , , ≤ = σ N - siła ściskająca k c - współczynnik wyboczeniowy A d - powierzchnia obliczeniowa przekroju  poprzecznego 2 A d - powierzchnia obliczeniowa  [mm2] • A d = An - jeŜeli symetryczne osła...

Obciążenia wiatr-śnieg- materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego...

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

1 MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Zbieranie obciążeń. 1.  Obciążenie stałe Obciążenia stałe należy przyjmować zgodnie z normą: PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. Norma dostępna jest m.in. w czytel...

Obciążenia konstrukcji

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

1 ObciąŜenia konstrukcji Normy obciąŜeniowe 1. PN-82/B-02001 – ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 2. PN-82/B-02003 – ObciąŜenia budowli.  Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 3. PN-82/B-02004 – ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia pojazdami. 4. PN-80/B-02010 – ObciąŜenie śniegiem + aktual...

Projektowanie konstrukcji

 • Politechnika Warszawska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

1 Projektowanie konstrukcji  metodą stanów  granicznych Definicje • element konstrukcji  – element obiektu budowlanego, którego  głównym zadaniem jest przenoszenie obciąŜeń (np. pręt, płyta,  cięgno, tarcza, powłoka); elementem konstrukcji jest rów...