Dr hab. Marian Bidziński

Słabe wiązania w stabilizacji struktur białek

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918

1. Rola słabych wiązań w stabilizacji struktur białek. Wśród białek wyróżniamy pierwotną strukturę pierwszorzędową oraz wtórne struktury drugo- oraz trzeciorzędową. Oprócz tego niektóre białka posiadają strukturę czwartorzędową. Wielość strukturalna białek jest spowodowana aspektem ekonomi przestrz...

Cykl pentozo-fosforanowy

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

3. Cykl pentozo-fosforanowy. Cykl pentozo-fosforanowy to szereg reakcji chemicznych zachodzących w organizmach żywych w cytozolu, gdzie efekty jego działania są szeroko wykorzystywane. Służy do biosyntezy węglowodanów, w wyniku czego mogą tworzyć się cukry o różnej liczbie atomów węgla, redukuje NA...

Kod genetyczny - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1694

2. Kod genetyczny. Kodem genetycznym nazywamy zapisaną informację genetyczną (kolejność nukleotydów) w postaci sekwencji aminokwasów w białkach. Nukleotydy to elementarne jednostki składowe kwasów nukleinowych, zarówno RNA jak i DNA. Możemy...

Łańcuch oddechowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1442

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Łańcuch oddechowy wewnętrznej błony mitochondrialnej jest głównym źródłem energii komórek eukariotycznych. Składa się z czterech białkowych „generatorów energii”, które przekształcają...

Lipidy - B-oksydacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Nazwa przemiany: B-oksydacja, pochodzi od nazwy trzeciego węgla w łańcuchu kwasu tłuszczowego. Węgiel w pozycji B jest najwyżej utlenionym podczas redoksowych reakcji katabolicznych kwasów tłuszczowych. Acylo CoA jest wtedy całkowicie rozkładany d...

Cykl Krebsa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1512

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Karboksylaza pirogronianowa używa kowalencyjnie przyłączonej biotyny jako kofaktora dwuetapowej reakcji karboksylacji pirogronianu. ...

Glukoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

Krystaliczna glukoza ma budowę cykliczną. Sześcioczłonowy pierścień hemiacetalu powstaje w wyniku reakcji grupy aldehydowej przy atomie węgla C1 z grupą hydroksylową przy atom...

Indukcja, represja genów, kontrola ekspresji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4627

Regulacja biosyntezy bia łek-w chromosomach można wyróżnić kilka rodzajów genów: -gen regulator wytwarzający swoiste białko-represor, -gen operator kierujący biosyntezą białka, -geny struktury odpowiedzialny za syntezę białek wyznacza...

Inhibicja kompetycyjna niekompetycyjna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3220

Inhibijca kompetycyjna i niekompetycyjna enzymu 1.Inhibitor- związek chemiczny powodujący zahamowanie, bądź spowolnienie reakcji chemicznej.Proces ten to inhibicja. Inhibitor powoduje zarówno spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej, jak również obniża aktywność katalizatora w reakcji...

Klasy enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1848

klasy enzymów , klasyfikacja enzymów w zależności od rodzaju katalizowanej reakcji na sześć klas: 1) oksydoreduktazy (oksydazy) - katalizujące reakcje utleniania i redukcji, 2) transferazy ...