Dr hab. inż. Ludwik Antal

note /search

Elementy obwodów elektrycznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak:E l eme n t y o p a r ame t r a c h s k u p i o n y c h, E l eme n t y wi e l o z a c i s k ow e, E l eme n t y s yme t r y c z n e, E l eme n t y n i e l i n i ow e, Wa r u n e k p a s ywn o ś c i e l eme n t u,P r awo F a r a d a y a ...

Elektryczne metody pomiaru - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

ELEKTRYCZNE METODY POMIARU TEMPERATURY Przetworniki : -generacyjne(czynne)działają na zasadzie przetwarzania energii wielkości mierzonej na energię elektryczną . -parametryczne(bierne) działają na zasadzie zmian parametru elektrycznego pod wpływem zmian mierzonej wielkości fizycznej. Wpływ ten może...

Koncentracja częstotliwości zespolonej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Cz ę s t o t l iwo ś ć z e s p o l o n a i wł a s n o ś c i f u n k c j i wy k ł a d n i c z e j, Częstotliwość zespolona liczbą rzeczywistą, Częstotliwość zespolona liczbą urojoną....

Indukcja elektromagnetyczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1358

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, powstawanie siły elektromotorycznej (SEM) E w obwodzie elektr. obejmującym zmienny strumień magnet.; indukcja elektromagnetyczna jest wynikiem działania siły Lorentza na elektrony przewodnika znajduj...

Elementy obwodów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

1) ELEMENTY OBWODU rozróżniamy gałęzie oraz węzły. Gałęzią obwodu nazywany zbiór dowolnej liczby szeregowo połączonych elementów (aktywnych lub pasywnych) mający 2 zaciski. Węzłem nazywamy punkt obwodu, w którym są połączone co najmniej 3 zaciski różnych gałęzi, Oczko obwodu jest to zbiór połączonyc...

Prądnice - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

PRĄDNICA PRĄDU PRZEMIENNEGO są źródłami napięcia przemiennego w elektroenergetyce.Prądnica składa się z części nieruchomej zwanej stojanem i z części ruchomej,zwanej wirnikiem.Wirnik służy do wytwarzania prądu elektrycznego.Prąd do wirnika doprowadza się ze źródła napięcia stałego poprzez szczotki p...

Prąd zmienny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1246

Prąd zmienny jest to prąd elektryczny wzbudzony w obwodzie przez stałą zmianą strumienia indukcji. Jeżeli strumień ten zmienia się cosinusoidalnie to prąd ten jest prądem przemiennym, czyli sinusoidalnie zmiennym. Gdzie B - indukcja, E -

Maszyny indukcyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

MASZYNY INDUKCYJNE Stojany trójfazowych maszyn indukcyjnych wykonuje się tak jak stojany maszyn synchronicznych .Końce trzech uzwojeń umieszczonych w żłobkach stojana są wyprawodzone na tabliczkę zaciskową . Uzwojenia te można łączyć w trójkąt lub gwiazdę . Wirniki maszyn wykonane są również z paki...

Przyrządy pomiarowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: mierniki gnetoelektryczne, Mierniki elektromagnetyczne,P r z e k ł a d n i k p r ą d ow y, P r z e k ł a d n i k n a p i ę c i ow y, Mierniki elektrodynamiczne....