Dr Elżbieta Gawrońska - strona 4

Notacja asymptotyczna O II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Notacja asymptotyczna O II Podana definicja oznacza, ˙ze f ma zło˙zono´s´c rz˛edu g , je´sli istnieje taka liczba dodatnia c 1, ˙ze f jest niewi˛eksza od c 1 g dla dostatecznie du˙zych n , czyli dla dla wszystkich n wi˛ekszych od pewnej ustalonej liczby n 0. Zwia˛zek mie˛dzy f i g oznacza, z˙e albo...

Operacje wejścia wyjścia II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Operacje wejścia wyjścia II Je˙zeli kilka instrukcji wysyłania danych do strumienia wyj´sciowego naste˛puje bezpos´rednio jedna po drugiej, to moz˙na je poła˛czyc´ w jedna˛ instrukcje˛ złoz˙ona˛ instrukcja wej´scia cin » a; jest okre´sleniem miejsca pobierania danych wej´sciowych, czyli strumienia ...

Operacje wejścia wyjścia IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Operacje wejścia wyjścia IV przykładowy kod ´zródłowy: 1 std : : cout (…) … powoduje oprócz przej´scia do nowej linijki, tak˙ze wyczyszczenie bufora wyj´sciowego … ...

Operacje wejścia wyjścia V-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Operacje wejścia wyjścia V przykładowy kod ´zródłowy: 1 std : : cout (…) … Operacje wejścia wyjścia V przykładowy kod ´zródłowy: 1 std : : cout << "Pierwszy tekst" << std : : endl 2 << "i od razu drugi tekst" ; 3 / _ Pi e rws z y t e k s t 4 i od r a z u d r...

Operatory rzutowania-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Operatory rzutowania rzutowanie to przekształcenie obiektu pewnego typu na obiekt innego typu operator rzutowania maja˛cy postac´: nazwa_rzutowania (warto´s´c) przekształca warto´s´c ze swojego pierwotnego typu na typ w miejscu nazwa_rzutowania moga˛wysta˛pic´ naste˛puja˛ce symbole: const_cast - p...

Podstawowe pojęcia-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Podstawowe pojęcia Informatyka to nauka o przetwarzaniu i przechowywaniu informacji Informacja to: konstatacja stanu rzeczy, wiadomo´s´c powiadamianie społecze´nstwa lub okre´slonych zbiorowo´sci w sposób zobiektywizowany, systematyczny i konkretny za pomoca˛ s´rodków masowego przekazu obiekt abstr...

Proste algorytmy I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Proste algorytmy I Algorytm wyliczania warto´sci bezwzgl˛ednej Dane: liczba rzeczywista x . Wynik: dodatnia liczba rzeczywista je˙zeli x 0 wyprowad´z x , w przeciwnym wypadku wyprowad´z Ü x . Przeszukiwanie liniowe (znalezienie warto´...

Przesyłanie tablic do funkcji-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Przesyłanie tablic do funkcji tablice˛ najcze˛s´ciej przyjmuje sie˛ w funkcji jako wskaz´nik, odbieraja˛c obok niego kolejny argument be˛da˛cy rozmiarem tablicy, np.: void wypisz_tablice(double * t, const int n) { for (int i = 0; i ...

Pseudokod-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Pseudokod Pseudokodem nazywany jest taki sposób zapisu algorytmu, który, zachowuja˛c strukture˛ charakterystyczna˛ dla kodu zapisanego w je˛zyku programowania, rezygnuje ze ´scisłych reguł składniowych na rzecz prostoty i czytelno´sci. Pseudokod...