Dr Elżbieta Gawrońska - strona 24

Co to jest informatyka - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Co to jest informatyka? Znane jest powiedzenie Dijkstry: Informatyka jest nauka˛ o komputerach nie bardziej niz˙ astronomia jest nauka˛ o teleskopach W podr˛eczniku Harela jest wariacja na ten temat: Informatyka nie jest nauka˛ o komputerach po...

Podaj opis algorytmu-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Podaj opis algorytmu Znalezienie warto´sci ´sredniej elementów listy Wyliczenie silni Wyliczenie pot˛egi naturalnej Najwi˛ekszy wspólny dzielnik - naiwny Algorytm Euklidesa Cia˛g Fibonacciego ...

Pojęcie algorytmu I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Pojęcie algorytmu I Algorytm to sposób rozwia˛zania konkretnego problemu... np. obliczeniowego. Postawienie problemu polega na sprecyzowaniu wymagan´ dotycza˛cych relacji mie˛dzy danymi wejs´ciowymi i wyjs´ciowymi, a algorytm opisuje włas´ciwa˛ procedure˛ obliczeniowa˛, która zapewnia, z˙e ta relac...

Strumienie standardowe-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Strumienie standardowe cin - standardowe wej´scie cout - standardowe wyj´scie cerr - strumie´n bł˛edu clog - w pełni buforowany strumie´n bł˛edu ...

Wielowymiarowe tablice dynamiczne-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Wielowymiarowe tablice dynamiczne double **wsk; int n, m; //... wsk = new double* [n]; for (int i = 0; i (…) … Wielowymiarowe tablice dynamiczne double **wsk; int n, m; //... wsk = new double* [n]; for (int i = 0; i < n; ++i) wsk[i] = new double [m]; //... for (int i = 0; i < n; ++i)

Zastosowanie wskaźników wobec tablic-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Zastosowanie wskaźników wobec tablic ustawienie wska´znika wsk na zerowy element tablicy tab : double *wsk; double tab[10]; wsk = &tab[0]; Nazwa tablicy jest równocze´snie adresem jej zerowego elementu zatem instrukcji: wsk = &tab[0]; odpowiada: wsk = tab; ...

Inicjalizacja zmiennych typu strukturalnego II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Inicjalizacja zmiennych typu strukturalnego II inicjalizacja: 1 SAuto nissan = {5 , 2007 , "Qashqai" , 1 0 . 2 } ; odpowiada przypisaniu: 1 SAuto nissan ; 2 nissan . l_drzwi = 5 ; ...

Argumenty domniemane funkcji IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Argumenty domniemane funkcji IV Po uruchomieniu programu: 1 . / kod03 2 stosunek a do b : 80% 3 stosunek a do b : 800 % 4 stosunek a do b : 0 . 8 ...

Ciało struktury I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Ciało struktury I Składniki struktury SStudent 1 struct SStudent 2 { 3 string nazwisko , imie ; 4 unsigned int numer_indeksu ; 5 unsigned int numer_PESEL ; 6 unsigned int rok_urodzenia ; 7 string miejsce_urodzenia ; 8 string imie_ojca , imie_matki ; 9 string nazwisko_rodowe_matki ; 10 } ; ...

Definicja funkcji wyświetlającej silnik-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Definicja funkcji wyświetlającej silnik pokazuja˛cej wartos´ci składowych struktury SSilnik przykładowy kod ´zródłowy: 1 void pokaz_silnik ( const SSilnik & silnik ) 2 { 3 cout ...