Dr Elżbieta Gawrońska - strona 23

Ogólne zasady pracy z parametrami uruchomienia programu III-opracowani...

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Ogólne zasady pracy z parametrami uruchomienia programu III Jeśli nazwa pliku wyj´sciowego/wej´sciowego przechowywana jest w zmiennej typu string nale˙zy pami˛eta´c o przekonwertowaniu jej na tablice˛ znakowa˛ string wejscie(argv[1]); ifstream fin(wejscie.c_str()); if(!fin) return -1; ...

Podział programu na pliki II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Podział programu na pliki II deklaracj˛e zmiennej realizuje sie poprzez dodanie przed zapisem odpowiadaja˛cym definicji słowa kluczowego extern : extern double a; zabezpieczenie pliku nagłówkowego przed wielokrotnym doła˛czeniem do programu...

Stos i sterta III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Stos i sterta III Zasady korzystania ze stosu i sterty aby móc manipulowac´ pamie˛cia˛ na stercie (rezerwowac´ ja˛ i zwalniac´) konieczne jest u˙zywanie operatorów new oraz delete zmiennej tworzonej na stercie nie mo˙zna nada´c etykiety, mo˙zna tylko adres rezerwowanej dla niej pami˛eci przechowa´c...

Typy pochodne-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Typy pochodne [] - tablica obiektów danego typu, wektor, np. int t[10]; * - wska´znik do pokazywania na obiekty danego typu, przechowuje adresy innych obiektów, np. float * wsk; () - funkcja zwracaja˛ca wartos´c´ danego typu, podprogram, n...

Wybrane elementy I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Wybrane elementy I biblioteka ctime time_t time(time_t *t); zwraca czas, który upłyna˛ł od 1 stycznia 1970 w sekundach biblioteka cstdlib long int rand(); zwraca liczb˛e pseudolosowa z zakresu od 0 od RAND_MAX biblioteka cstdlib void srand(unsigned int seed); argument seed jest ziarnem dla nowego c...

Zakres ważności-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Zakres ważności zakres lokalny - zmienne zdefiniowane w ka˙zdym fragmencie programu ograniczonym { }, nie sa˛ inicjowane zakres pliku (globalny) - zmienne zdefiniowane poza wszystkimi funkcjami, sa˛ inicjowane zerami zakres wa˙zno´sci nazwy obiektu to cz˛e´s´c programu, w której jego nazwa jes...

Zmienne automatyczne i statyczne I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Zmienne automatyczne i statyczne I istnieja˛ trzy rodzaje zmiennych lokalnych róz˙nia˛cych sie˛ czasem trwania i włas´ciwos´ciami pamie˛ci, w której sa˛ przechowywane: zmienne automatyczne statyczne zmi enne lokalne zmienne rejestrowe (do samodzielnego opracowania) domys´lnie wszystkie zmienne loka...

Kompilacja warunkowa III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Kompilacja warunkowa III istnieje równiez˙ dyrektywa #if , odpowiadaja˛ca instrukcji warunkowej: #if (nazwa == 1) // warunek, który jest spełniony // je˙zeli zdefiniowana wcze´sniej // makrodefinicja "nazwa" ma warto´s´c 1 /...

Operatory new i delete-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Operatory new i delete operator new słu˙zy do tworzenia tzw. obiektów dynamicznych, operator delete słu˙zy do ich kasowania z pami˛eci: double * wsk; wsk = new double; //... delete wsk; cechy obiektów dynamicznych: nie posiadaja˛ nazwy - moz˙na sie...