Dr Elżbieta Gawrońska - strona 15

Tablice dynamiczne-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Tablice dynamiczne przy pomocy operatora new mo˙zna tworzy´c tablice dynamiczne: int rozmiar; double * wsk; wsk = new double [rozmiar]; //... delete [] wsk; tablica dynamiczna posiada wszystkie cechy obiektów dynamicznych liczba elementów tablicy d...

Ulepszenia algorytmów przykład II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Ulepszenia algorytmów przykład II oblicz max_x; oblicz max_y; wykonuj co nast˛epuje N razy: xekran_i = x_i _ ekran_x / max_x; yekran_i = y_i _ ekran_y / max_y; Wewna˛trz pe˛tli wykonuje sie˛ 4 N operacji (prz yjmuja˛c jako wyznacznik tylko działania matematyczne). Zło˙zono´s´c tego fragmentu algory...

Ulepszenia algorytmów przykład III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Ulepszenia algorytmów przykład III oblicz max_x; oblicz max_y; oblicz tmp_x = ekran_x / max_x; oblicz tmp_y = ekran_y / max_y; wykonuj co nast˛epuje N razy: xekran_i = x_i _ tmp_x; yekran_i = y_i _ tmp_y; Wewna˛trz pe˛tli wykonuje sie˛ 2 N operacji + 2 dodatkowe operacje przed pe˛tla˛. Zło˙zono´s´c...

Wieże Hanoi I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Wieże Hanoi I zadanie polega na przeniesieniu wszystkich ( N ) kra˛z˙ków ze słupka A na słupek C przy pomocy słupka B w ten sposób, z˙e na kra˛z˙ek mniejszy nie mo˙zna poło˙zy´c wi˛ekszego alg...

Wieże Hanoi-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Wieże Hanoi złoz˙onos´c´ algorytmu rekurencyjnego roz wia˛zuja˛cego problem wiez˙ Hanoi wynosi O ( 2 N ) dla oryginalnego problemu wiez˙ Hanoi, czyli dla 64 kra˛z˙ków nalez˙y wykona´c 2 N Ü 1 = 18446744073709551615 operacji algorytmy rekurencyjny i iteracyjny rozwia˛zuja˛ce problem wiez˙ Hanoi, ...

Wyszukiwanie binarne algorytm-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Wyszukiwanie binarne algorytm i = 0; beg = 0; end = N - 1; powtarzaj co nast˛epuje: i = (end - beg) / 2; je´sli (T[i + beg] X) to: end = i + beg; w przeciwnym razie: beg = beg + i; dopóki (end - beg 1) je´sli (T[beg] == X): szukany ...

Wywołanie funkcji II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Wywołanie funkcji II je˙zeli funkcja zwraca rezultat, to wywołanie funkcji posiada warto´s´c zwracana˛ przez te˛ funkcje˛, np. wartos´cia˛ funkcji zdefiniowanej w bibliotece matematycznej: double sqrt (double __xx); jest pierwiastek kwadratowy liczby __xx , np.: std::cout « sqrt(25.0); //wyswietli ...

Zakres ważności zmiennych-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Zakres ważności zmiennych czas ˙zycia obiektu to czas od momentu definicji obiektu do momentu jego usuni˛ecia z pami˛eci zakres wa˙zno´sci nazwy obiektu to cz˛e´s´c programu, w której jego nazwa jest znana kompilatorowi inicjowanie (inicjalizacj...

Zmienne II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Zmienne II instrukcja: P = a * a; nazywa si˛e przypisaniem zmiennej P warto´sci a * a , tzn. w obszarze pamie˛ci zwia˛zanym ze zmienna˛ P instrukcja ta umieszcza wynik mno˙zenia przez siebie warto´sci zmiennej a , warto´s´c zmiennej P jest równie˙z typu float , czyli takiego samego jak typ wymno˙zo...