Dr Elżbieta Gawrońska - strona 14

Kodowanie liczb rzeczywistych II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 217

Kodowanie liczb rzeczywistych II bła˛d bezwzgle˛dny jest to bezwzgle˛dna róz˙nica pomie˛dzy wynikiem dokładnym i przybliz˙onym ( e = j L Ü L 0 j ), wynikaja˛cy z utraty informacji zapisanej na najmniej znacza˛cym (najmłodszym) bicie ...

Kodowanie liczb rzeczywistych V-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Kodowanie liczb rzeczywistych V liczby zmiennoprzecinkowe o ustalonej precyzji sa˛ liczbami przybli˙zonymi precyzja liczb zmiennoprzecinkowych to liczba cyfr , za pom...

Kodowanie liczb zmiennoprzecinkowych I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Kodowanie liczb zmiennoprzecinkowych I dla kodowania (FP2) liczb zmiennoprzecinkowych przyjmuje si˛e mantyse˛ znormalizowana˛ do przedziału h 1;2 ) czyli h ( 1 ) 2; ( 10 ) 2 ) mantys˛e zapisuje si˛e w postaci liczby ułamkowej dod...

Kodowanie liczb zmiennoprzecinkowych II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Kodowanie liczb zmiennoprzecinkowych II dla liczby: ( 00010110 )( FP 2 ) c = ( 0010 )( U 2 ) = 2 m = ( 1 ; 110 ) 2 = 134 L = ( Ü 1 ) 0 _ 134 _ 22 = 7 dla liczby: 0,875 0 ; 875 = ( 0 ; 111 ) 2 = ( ÛÜ 1 ) 0 _ ( 1 ; 11 ) 2 _ 2 ( ÛÜ ...

Podprogram-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Podprogram Algorytm szukania najwi˛ekszego elementu w odniesieniu do algorytmu sortowania przez liniowe wstawianie jest podprogramem ( procedura˛ ). Zalety podprogramów: mo˙zliwo´s´c wykonania tego samego algorytmu dla ró˙znych danych uproszcze...

Poprawność algorytmów raz jeszcze-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Poprawność algorytmów raz jeszcze Poprawno´s´c algorytmu polega na zgodno´sci jego działania i wyników z intencjami twórców, u˙zytkowników. W sensie formalnym oznacza to, ˙ze dla ustalonych warunków pocza˛tkowych, spełnianych przez dane wejs´ciowe, działanie algorytmu zawsze kon´czy sie˛ (tzw. włas...

Przesyłanie argumentów do funkcji I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Przesyłanie argumentów do funkcji I w funkcji: double fun (double x, double y) {/*...*/} x i y to argumenty formalne funkcji, sa˛ one zmiennymi lokalnymi funkcji fun , ich czas ˙zycia to cały obszar ciała funkcji pokazany sposób przekazywania argumentów to przekazywanie argumentów przez warto´s´c a...

Przesyłanie argumentów do funkcji II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Przesyłanie argumentów do funkcji II w funkcji: double fun (double* x, double* y) {/*...*/} wywołanej: double a = 10.0, b = 99.9; fun (&a, &b); parametry sa˛ przesłane przez wskaz´nik do funkcji przekazane sa˛ adresy zmiennych a i b (parametrów aktualnych) na które wewna˛trz funkcji pokazuj...

Sortowanie I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Sortowanie I Algorytmy sortowania dobrze ilustruja˛ struktury steruja˛ce: dane do sortowania: nieuporza˛dkowana lista elementów, rezultat sortowania: lista elementów uporza˛dkowana w ustalonej kolejnos´ci, np. rosna˛cej, zało˙zenia : list˛e elementów poprzedza jej długo´s´c N , a jedynym sposobem u...

System dwójkowy i szesnastkowy I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

System dwójkowy i szesnastkowy I Podstawa przetwarzanie danych w komputerze wykonywane jest na cia˛gach bitów o ustalonej długos´ci - słowie , reprezentuja˛cym liczbe˛ o skon´czonej długo´sci system dwójkowy (binarny) jest podstawowym systemem liczbowym w informatyce system szesnastkowy (heksadecym...