Dr Elżbieta Gawrońska - strona 16

Biblioteka wejścia wyjścia I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Biblioteka wejścia wyjścia I w bibliotece iostream poza strumieniami cout i cin sa˛ zdefiniowane tak˙ze: cerr - standardowy strumie´n diagnostyczny (nie buforowany), słu˙zy do odsyłania komunikatów o bł˛edach clog - standardowy strumie´n log...

Biblioteka wejścia wyjścia IX-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Biblioteka wejścia wyjścia IX odczyt z pliku realizuje si˛e przy pomocy zmiennej typu ifstream : std::ifstream plik; dla zmiennych typu ifstream działaja˛w podobny sposób funkcje open oraz close odczyt ze strumienia plikowego typu ifstream mo˙ze by´c zrealizowany przy pomocy operatora lub funkcji ...

Biblioteka wejścia wyjścia VIII-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

Biblioteka wejścia wyjścia VIII close() zamyka plik, ka˙zdy otwarty plik powinien by´c zamkni˛ety przed zako´nczeniem programu przykład: 1 std : : ofstream plik ; 2 plik . open ( "plik.bin" ) ; 3 / / . . . Ü o p e r a c j e na p l i k u 4 plik . close ( ) ; ...

Dyrektywa define II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Dyrektywa define II dyrektywy #define nie nale˙zy u˙zywa´c do definiowania stałych (brak kontroli typów) ani do definiowania makrodefinicji zaste˛puja˛cych funkcje dyrektywa #define moz˙e przybrac´ równiez˙ naste˛puja˛ca˛ postac´: #define symbol co powoduje zdefiniowanie makrodefinicji, która nie p...

Dyrektywy preprocesora dyrektywa define I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Dyrektywy preprocesora dyrektywa define I polecenia wydawane preprocesorowi to dyrektywy ka˙zda dyrektywa rozpoczyna si˛e od znaku # dyrektywa #define ma posta´c: #define ciag_znakow ciag_znakow_zastepujacy_go np.: #define PI 3.14 dyrektywa #define mo˙ze posiada´c równie˙z parametry, np.: #define s...

Dyrektywy preprocesora dyrektywa include-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Dyrektywy preprocesora dyrektywa include dyrektywa #include ma posta´c: #include #include "nazwa_pliku" powoduje wła˛cznie tres´ci pliku nazwa_pliku w miejsce wywołania dyrektywy nazwa pliku uje˛ta w powoduje doła˛czenie pliku znajduja˛cego sie˛ standardowej ´scie˙zce z plikami nagłówko...

Funkcje bazowe dla typu string-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Funkcje bazowe dla typu string void swap (string& s1, string& s2); zamienia zawarto´s´c obiektów ła´ncuchowych s1 i s2 istream& getline (istream& is, string& str, char delim); istream& getline (istream& is, string& str); pobiera kolejne znaki ze strumienia wej´sc...

Funkcje składowe dla typu string I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Funkcje składowe dla typu string I size_t size(); zwraca długo´s´c napisu ( size_t length(); ) const char* c_str(); zwraca napis przechowywany w zmiennej typu string w postaci tablicy znakowej char * bool empty(); zwraca prawd˛e, je´sli napis jest pusty void clear(); czy´sci cały string, równoznacz...

Inicjalizacja zmiennych typu strukturalnego I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Inicjalizacja zmiennych typu strukturalnego I zmienne typu strukturalnego moz˙na inicjowac´ za pomoca˛ listy inicjalizatorów ograniczonej znakami {} , poszczególne elementy listy sa˛ oddzielone

Kompilator g++ opcje-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Kompilator g++ opcje -Wall - najwy˙zszy poziom wy´swietlania uwag do kodu -pedantic - wy´swietlanie uwag do elementów kodu nie zgodnych ze standardem ISO C++ -lnazwa_biblioteki - linkowanie dodatkowej biblioteki -Isciezka_dostepu - okre´slenie ...