Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowacji - wkład z korporacji finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowacji - wkład z korporacji finansowych - strona 1 Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowacji - wkład z korporacji finansowych - strona 2 Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowacji - wkład z korporacji finansowych - strona 3

Fragment notatki:

Do ś wiadczenia z wprowadzenia euro w  Słowacji (plan działa ń , problemy i  zagro enia przy wprowadzaniu waluty,  zyski i koszty wprowadzenia euro w  krótkim i długim terminie). krótkim i długim terminie) Elżbieta Gajda Agata Strojewska  Słowacja jako: • Rozpoczęcie przygotowań do wejścia do strefy Euro – 2003r. • „Narodowy Plan Przejścia na Euro” – lipiec 2005r.  (big-bang – od 1 stycznia 2009 r. euro powinno obowiązywać zarówno w obrocie bezgotówkowym, jak i  gotówkowym ) • Powołany Narodowy Komitet Koordynacyjny i Pełnomocnik Rządu jako organy  zarządzające i koordynujące wprowadzenie euro. • Ostateczna decyzja dot. wprowadzenia – • Ostateczna decyzja dot. wprowadzenia  8 lipca 2008 r Wprowadzenie euro trzeba było realizować w niezwykle skomplikowanym okresie.  Proces ten miał zacząć się 1 stycznia 2009 r., a wtedy były już odczuwalne  skutki światowej recesji. Sytuację w gospodarce słowackiej skomplikowało  dodatkowo przerwanie dostaw gazu ziemnego z Rosji. Miało to miejsce również  w styczniu 2010 r.  Mimo to euro weszło do obiegu. Wymagane kryteria konwergencji Aby przyjąć walutę euro, Słowacja musiała spełnić kryteria konwergencji,  zwane również kryteriami z Maastricht, które zostały określone w art. 121  Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.  1. Deficyt sektora finansów publicznych – max. 3% 1. Deficyt sektora finansów publicznych – max. 3 2. Dług publiczny – max. 60% 3. Stabilność cen 4. Długoterminowe stopy procentowe 5. Stabilność kursu walutowego. Deficyt budżetowy i dług publiczny • W momencie oceny pod kątem kryteriów konwergencji w maju  2008 r. Słowacja była objęta decyzją Rady UE z 5 lipca 2004 r. w  sprawie występowania nadmiernego deficytu. • Od 2002 r. następował wyraźny spadek deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych Słowacji, a w 2007 r., osiągnął on wysokość 2,2%  PKB, przy wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB. Dług publiczny  również znalazł się poniżej wartości referencyjnej 60% PKB i wyniósł  w 2007 r. 29,4% PKB.  Stabilność cen • Podczas okresu referencyjnego dla kryterium stabilności cen, od  kwietnia 2007 r. do marca 2008r., dwunastomiesięczny wskaźnik  inflacji HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) dla Słowacji  wynosił 2,2% i był poniżej wielkości referencyjnej równej 3,2%. Na  tej podstawie Komisja Europejska oceniła pozytywnie stopień  wypełnienia przez Słowację kryterium stabilności cen, podkreślające 

(…)

… wynoszącej 6,5%.
Utrzymywanie się stabilnego kursu korony
słowackiej wobec euro umo liwiło wejście
Słowacji do mechanizmu kursowego ERM II,
czyli przedsionka eurolandu. Stało się to w
listopadzie 2005 r. Parytet korony wobec euro
ustalono na poziomie 38,455 SKK/EUR.
Praktyczny aspekt wprowadzenia
waluty
188 milionów banknotów euro i 500 milionów monet
euro ze słowacką stroną narodową
Banknoty zostały…
… boomu konsumpcyjnego
Krótki okres – aspekt praktyczny
Znaczna redukcja kosztów transakcji i eliminacja ryzyka kursowego
Niskie stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego
Silna waluta euro chroniąca oszczędności ludzi podczas kryzysu;
Spadek sprzedaży detalicznej, wzrost cen, spadek PKB, wzrost deficytu
budżetowego.
Wprowadzenie euro przez Słowację kosztowało ten kraj ok. 0, 5 proc.
rocznego PKB…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz