Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskie - podstawowe elementy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskie - podstawowe elementy - strona 1 Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskie - podstawowe elementy - strona 2 Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskie - podstawowe elementy - strona 3

Fragment notatki:

Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskiej
Podstawowym elementem procesu integracji Rzeczpospolitej Polskiej z UE w dziedzinie gospodarczej jest bankowość. Zasadniczo przemiany te będą polegać na jak najlepszym przystosowaniu obowiązujących wytycznych umożliwiających bankom wspólnoty działalność w innych krajach. Obecnie już z ponad 80 banków działających w Polsce 20 to banki zachodnie lub banki ze znaczącym udziałem kapitału zachodniego. Ważne też było wprowadzenie nowych przepisów prawa dewizowego w 1995 roku, które umożliwiło min zewnętrzną wymienialność złotego.
Rodzime banki nie wytrzymują konkurencji z bankami zachodnimi min z powodów:
większej zasobności banków zachodnich w kapitał, lepszego wyposażenia technicznego,
zbyt niskich funduszy własnych banków prywatnych i państwowych,
opóźnionej prywatyzacji banków państwowych (czyli takie, w których państwo posiada mniej niż 30% jego akcji),
zbyt duże zatrudnienie banków rodzimych,
wadliwe zarządzanie ryzykiem,
rosnący udział banków zagranicznych w udzielonych kredytach i udzielonych depozytach - oznacza to, że są one bardziej konkurencyjne i bardziej wiarygodne,
korzystniejsza oferta banków zagranicznych, większa sprawność w obsłudze krajowych klientów.
Żeby zniwelować różnice między bankami zagranicznymi i rodzimymi konieczne jest sprecyzowanie polityki krajowej w inicjowaniu innowacji (innowacje te polegać będą na wprowadzeniu do oferty banków polskich nowych produktów bankowych i lepszego wyposażenia technicznego banków).
Innowacje w zakresie produktów bankowych. Innowacje bankowe są to działania organizacyjne i techniczne, w szerszym zakresie innowacje bankowe nazywa się innowacjami finansowymi. Działania te polegają na wprowadzeniu nowych produktów bankowych (certyfikat depozytowy), zmian struktur organizacyjnych oraz nowoczesnej techniki (informatyzacja operacji bankowych). Do produktów bankowych należą urządzenia techniczne (informatyka i bankomaty), nowe rodzaje operacji bankowych (faktoring, leasing, terminowe lokaty typu „futures”, karty kredytowe). Ważnym elementem będzie też nadawanie operacjom bankowym charakteru międzynarodowego. Obecnie już obserwujemy wzrost zainteresowania nowymi instrumentami kredytowymi i rozliczeniowymi. Niebagatelne jest też zastosowanie prawa bankowego do równego potraktowania banków zagranicznych i polskich przez wprowadzenie bankowego planu kont (pozwala publikować bilanse wg dyrektywy Rady EWG) oraz przez zarządzenie prezesa NBP o przeciwdziałaniu przez banki procederowi tzw. prania brudnych pieniędzy.

(…)

…)
transakcja zabezpieczająca przed ryzykiem stopy procentowej (ryzyko stopy procentowej zależy od wielu czynników, rozmiary ryzyka zależą od stopnia zmian rynkowej stopy oprocentowania, ilości transakcji oraz czasu na jaki zawierane są umowy, niebezpieczeństwem jest tu możliwość powstania różnicy między odsetkami płaconymi a otrzymanymi - może to przynieść straty)
FRA polega na umownym przyjęciu przez dwóch…
… - klient, jednoroczne
mogą być przedmiotem spekulacji
opcje odsetkowe
transakcje zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej
zawarcie umowy w wyniku której nabywający opcję ma prawo do nabycia lub sprzedania określonego instrumentu finansowego (bez obowiązku)
w przypadku określenia w umowie wysokości stopy procentowej może ona służyć ograniczeniu ryzyka stopy procentowej
opcja kupna - kupujący…

Weksel - sformalizowany dokument występujący w dwóch rodzajach: własny i trasowany. Weksel własny zawiera zobowiązanie wystawcy do zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej drugiej osobie (remitentowi). Weksel trasowany jest to polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby trzeciej (remitenta) skierowane przez wystawce do drugiej osoby (trasata). Weksel może być przenoszony przez wierzyciela…
… rodzajem jest podwójna transakcja terminowa). Swap może być wykorzystywany dla zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej (polega wtedy na wymianie pozycji o stałej stopie procentowej na płatności obliczane wg zmiennej stopy procentowej (stopa procentowa - wskaźnik określający stosunek sumy płaconej za użytkowanie wypożyczonych środków pieniężnych do wielkości tych środków); swap walutowo odsetkowy…
… płatniczym służy do wielokrotnych rozliczeń bezgotówkowych zastępując pieniądz znajdujący się w obiegu. W Polsce przepis dotyczący zobowiązań wynikających z wystawienia czeków reguluje prawo czekowe - ustawa z 1936 roku, oparta na konwencji genewskiej z 1931 roku.
Popularyzacja wykorzystania czeku może być osiągnięta przez szersze wykorzystanie indosu (zmiany posiadacza czeku) i realizowanie czeku…
… kredytu akceptacyjnego. Instytucja akceptu polega na zawarciu umowy w której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a zawierający umowę oddział banku przyjmuje zlecenie akceptowania weksli ciągnionych (czyli takich, w których wystawca weksla (trasant) wskazuje dłużnika (trasata) mającego zapłacić sumę wekslową na rzecz wierzyciela) na niego przez klienta. Bank zobowiązuje się ze w razie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz