Dom towarowy

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dom towarowy - strona 1 Dom towarowy - strona 2 Dom towarowy - strona 3

Fragment notatki:

W swojej pracy omówi ę jedn ą z gie ł towarowych, z której s ł
d
ynie Antwerpia.
Antwerpia to przepi ę
kne belgijskie miasto z bogat ą histori ą W XVI wieku uchodzi ł
.
o
za najwa ż
niejsze i najbogatsze miasto handlowe Europy. Dzi ś to drugie najwi ę
ksze ( po
Rotterdamie) miasto portowe na naszym kontynencie (a czwarte na ś
wiecie). G ł
ówne
surowce, jakie trafiaj ą do portu to ropa naftowa i rudy metali. To równie ż najwi ę
ksze i
najs ł
ynniejsze miejsce handlu diamentami na ś
wiecie…
Wszystko zacz ę si ę w XV wieku, kiedy to jubiler flamandzkiego pochodzenia
ło
Lodewyk van Bercken wynalaz ł szlifierk ę do diamentów. Od tego czasu region ci ą
gle
ro ś w si łę Okres najwi ę
nie
.
kszej ś
wietno ś Antwerpii jako rynku handlu diamentami to
ci
prze ł
om XIX i XX wieku. Z kolei ju ż przed I wojn ą ś
wiatow ą Antwerpia zwyci ęy ła wy ś
ż
cig w
przemy ś obróbki diamentów, który wiod ł dot ą z Amsterdamem. Jedyne za ł
le
a
d
amanie, jakie
mia ł miejsce w tej dziedzinie gospodarki nast ą ło w latach 20tych XX wieku, kiedy to nasta ł
o
pi
kryzys ekonomiczny. Jednak ju ż od II wojny ś
wiatowej do dzisiaj sektor diamentowy w
Antwerpii prze ż
ywa ponowny rozkwit. Dzi ś to jedna z najwa ż
niejszych ga łę belgijskiej
zi
gospodarki. Co roku przynosi zysk liczony w milionach euro.
Najs ł
ynniejsza ulica w Antwerpii kojarzona z diamentami to Pelikan Straat.
Szlifierzy zaopatrywani s ą w towar m.in. przez najwi ę ą kopalni ę diamentów na ś
ksz
wiecie,
znajduj ą ą si ę w Botswanie.
c
Odbywa si ę tutaj 60% ś
wiatowych transakcji handlowych na diamentach, a
szlifowana w Antwerpii jest a żpo łowa ś
wiatowych zasobów tego kruszcu. W tej sytuacji
zrozumia ł jest, ż z 28 znajduj ą
e
e
cych si ę na ś
wiecie gie ł w ś
d
wiatowej stolicy diamentów
rozwin ę si ę a żcztery gie ł towarowe:
ły
dy
Diamant Club van Antwerpen – powsta ł jako pierwsza w 1893r.
a
Diamant Kring
Vrijediamanthandel
Antwerp Diamond Bourse
T ę ostatni ą postanowi ł
am omówi ć szerzej. Antwerp Diamond Bourse, czyli z j ę
zyka
angielskiego po prostu Antwerpijska Gie ł Diamentowa, zosta ł utworzona w 1904 roku.
da
a
Oryginalna nazwa to: Beurs voor Diamanthandel. Gie ł obs ł
da
ugiwana jest przez banki
znajduj ą si ę w s ą
ce
siedztwie. S ą one po łą
czone z sieci ą banków mi ę
dzynarodowych, dzi ę
ki
czemu mog ą wykonywa ć szereg us ł dla klientów z ró ż
ug
nych stron ś
wiata. Teren, na którym
dokonuje si ę handlu kruszcami to tylko trzy ulice Antwerpii, które s ą niezwykle pilnie
strze ż
one przez policj ę i wysokiej generacji system alarmowy. Niweluje to ryzyko i zapewnia
bezpiecze ń
stwo. Siedziba Antwerp Diamond Bourse znajduje si ę w samym sercu
diamentowego regionu - na Hovenierstraat 51.
Godziny otwarcia
Gie ł jest czynna od 9 rano do 18:15 ka ż
da
dego dnia roboczego, równie ż w okresie wakacji.
Przebieg transakcji
Kupuj ą i sprzedaj ą spotykaj ą si ę w ,,przyjaznych warunkach’’. Diamenty s ą sprawdzane
cy
cy
za pomoc ą wysoko rozwini ę
tych, nowoczesnych technologii.
Gie ł przeznaczona jest

(…)

…, zgodnie ze swoj ą wiedz ą
.
Ma to zapobiega ć wyst ę
powaniu tar ć na gie ł
dzie.
Przedmiotami obrotu towarowego s ą diamenty i inne cenne kamienie jak: szafir, rubin,
szmaragd i wiele innych rzadko spotykanych kruszców.
Dost ę
pne s ą diamenty od 0.1 do 5 karatów.
Do informacji ogólnej nie ma podanych wszystkich kruszców, które znajduj ą si ę w obiegu
gie ł Klient, b ę ą zainteresowany danym klejnotem, mo ż skorzysta ć z wyszukiwarki
dy.
dc
e
znajduj ą si ę na stronie internetowej gie ł ( www.antwerpdiamondbourse.net). Wpisuj ą
cej
dy
c
interesuj ą nas kszta ł kolor, rozmiar oraz wag ę danego kruszca, otrzymamy oferty, które
cy
t,
mog ą nas zainteresowa ć
.
Inwestycje na gie ł
dzie diamentowej nie daj ą tak spektakularnych zysków, jak np. na gie ł
dach
papierów warto ś
ciowych. Kamienie szlachetne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz