Dokumentowanie geotechniczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentowanie geotechniczne - strona 1 Dokumentowanie geotechniczne - strona 2 Dokumentowanie geotechniczne - strona 3

Fragment notatki:


PN–B–02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady  ogólne.   W normie ustalono zasady ogólne dotyczące dokumentowania geotechnicznego.   Norma ma zastosowanie przy rozpoznawaniu terenów pod projektowane obiekty  budowlane, a także przy wykonywaniu prac modernizacyjnych i remontowych.  Norma stanowi podstawę ustalania zakresu badań do projektowania budowlanego.  W normie określono warunki, jakie ma spełniać dokumentacja powyższych badań.  Norma składa się z trzech zasadniczych części:  •Definicje  •Programowania badań geotechnicznych  •Zakres badań geotechnicznych  Definicje:  kategoria geotechniczna:  kategoria zagrożenia bezpieczeństwa obiektu wynikająca ze stopnia  skomplikowania projektowanej konstrukcji, jej fundamentów i oddziaływań oraz  warunków geotechnicznych, mająca wpływ na zaprogramowanie rodzaju i zakresu  badań geotechnicznych, obliczeń projektowych i kontroli konstrukcji.      dokumentacja geotechniczna  geotechniczna ocena warunków posadowienia  punkt badawczy    odkrywka    szybik    wykop badawczy    małośrednicowe wiercenie geotechniczne    program badań geotechnicznych    wizja lokalna i obserwacje terenów sąsiednich    badania laboratoryjne    geotechniczna prognoza zjawisk w podłożu  PROGRAMOWANIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH  Ustalanie kategorii geotechnicznych  Opracowanie programu badań geotechnicznych zależy od ustalenia kategorii  geotechnicznej. Program opracowuje się na podstawie materiałów archiwalnych,  wizji lokalnych oraz danych o budowli.  W trakcie badań terenowych powinno się potwierdzić ustaloną w programie badań  kategorię geotechniczną lub wprowadzić zmiany do programu. W uzasadnionych  przypadkach rozpoznanie można wykonywać w kategorii wyższej niż to wynika z  przyjętej kategorii geotechnicznej  Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej należy uwzględnić:  -stopień złożoności warunków gruntowych,  -wielkość budowli i jej koszt,  -rozkład i sposób przekazywania obciążeń na podłoże,  -możliwość występowania różnic osiadań,  -oddziaływanie podłoża na budowlę w zależności od jej sztywności i podatności  podłoża, z uwzględnieniem zmian w trakcie budowy,  -warunki dodatkowe, jak np. agresywne oddziaływanie środowiska na budowlę lub  budowli na środowisko, wrażliwość podłoża na odsłonięcie, np. pęcznienie,  wysychanie  S to p n ie  z ło ż o n o ś c i w a r u n k ó w  g e o te c h n ic z n y c h P r o s t e  w a r u n k i g r u n t o w e - je d n o ro d n e , g e n e t y c z n e  i lito lo g ic z n e  ró w n o le g ł e   w a rs t w y  g ru n tó w  d o b re j n o ś n o ś c i

(…)

… w warunkach dużych różnic ciśnienia wody,
-przejścia komunikacyjne pod drogami o dużym natężeniu ruchu,
-duże mosty, wiadukty, estakady,
-fundamenty maszyn o znacznym obciążeniu dynamicznym,
-skomplikowane konstrukcje nabrzeżne,
-obiekty zakładów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne,
-głębokie wykopy wykonywane w pobliżu budowli,
-konstrukcje osłonowe reaktorów jądrowych itp.,
-tunele w skałach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz