Dokumentacja urzędowa UE - wykład -Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja urzędowa UE - wykład -Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - strona 1 Dokumentacja urzędowa UE - wykład -Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - strona 2 Dokumentacja urzędowa UE - wykład -Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

9.5.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU
O
FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
C 115/47
9.5.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 115/49
PREAMBUŁA
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI
FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKA KSIĘŻNA LUKSEMBURGA,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW (1),
ZDECYDOWANI stworzyć podstawy coraz ściślejszego związku między narodami Europy,
ZDECYDOWANI zapewnić postęp gospodarczy i społeczny swych Państw poprzez wspólne działanie,
usuwając bariery dzielące Europę,
WYZNACZAJĄC jako główny cel swoich wysiłków stałą poprawę warunków życia i pracy swoich
narodów,
UZNAJĄC, że usunięcie istniejących przeszkód wymaga zgodnego działania w celu zagwarantowania
stabilności w rozwoju, równowagi w wymianie handlowej i uczciwości w konkurencji,
W TROSCE o wzmocnienie jedności swych gospodarek i zapewnienie ich harmonijnego rozwoju,
poprzez zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia
regionów mniej uprzywilejowanych,
PRAGNĄC przyczynić się, przez wspólną politykę handlową, do stopniowego usuwania ograniczeń
w handlu międzynarodowym,
ZAMIERZAJĄC potwierdzić solidarność, która łączy Europę z krajami zamorskimi, oraz pragnąc
zapewnić ich pomyślny rozwój zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,
ZDECYDOWANI zachować i umocnić pokój i wolność przez połączenie swych zasobów, oraz wzywając
inne narody Europy, które podzielają ich ideały, do połączenia się w wysiłkach,
ZDECYDOWANI popierać rozwój możliwie najwyższego poziomu wiedzy swych narodów przez szeroki
dostęp do edukacji oraz stałe uaktualnianie wiedzy,
POWOŁALI jako swych pełnomocników:
(lista pełnomocników została pominięta)
KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
uzgodnili, co następuje:
(1) W międzyczasie Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Estońska, Irlandia, Republika
Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska,
Republika Malty, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii,
Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej stały się członkami Unii Europejskiej.
C 115/50
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
9.5.2008
CZĘŚĆ PIERWSZA
ZASADY
Artykuł 1
1.
Niniejszy Traktat organizuje funkcjonowanie Unii i określa dziedziny, granice i warunki
wykonywania jej kompetencji.
2.
Niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są traktatami stanowiącymi
podstawę Unii. Oba Traktaty, mające taką samą moc prawną, określane są mianem „Traktatów”.
TYTUŁ I
KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII
Artykuł 2
1.
Jeżeli Traktaty przyznają Unii wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie, jedynie Unia
może stanowić prawo ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz