dokumentacja pracy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dokumentacja pracy - strona 1 dokumentacja pracy - strona 2 dokumentacja pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dz.U.1996.62.286
2009.08.05
zm.
Dz.U.2009.115.971 § 1
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
(Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.)
Na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika
§ 1. 1. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia
następujących dokumentów:
1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających
okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w
którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania
oferowanej pracy,
4) świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w
celu przygotowania zawodowego,
5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym
stanowisku,
6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.
2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty
potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich
miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy
przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o
zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień
w zakresie stosunku pracy.
2a. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2b. Pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego w
przypadkach, o których mowa w art. 221 § 2 Kodeksu pracy.
3. Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych
dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych
dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.
4. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a
do rozporządzenia.
§ 2. 1. Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden doręcza się pracownikowi, a drugi włącza do jego akt
osobowych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę
rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikiem i warunków tej umowy. Potwierdzenie to
doręcza się pracownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
3. Pomocniczy wzór umowy o pracę stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskuje jego pisemne
potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy, a w przypadku określonym w art. 29 §
3 Kodeksu pracy - z informacją, o której mowa w tym przepisie, oraz z przepisami i zasadami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresem informacji objętych tajemnicą
określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, a także
z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy.
§ 4. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika
wystawia legitymację służbową, przepustkę albo inny dokument upoważniający pracownika do
przebyw

(…)

…, pracodawca zawiadamia o zatrudnieniu takiego pracownika
komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne oraz pracodawcę, który wydał
świadectwo (art. 884 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).
Rozdział 2
Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
§ 6. 1. Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe.
2. Akta osobowe pracownika składają…
… postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu
postępowania cywilnego),
d) umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką
umowę,
e) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po
rozwiązaniu stosunku pracy.
3. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być
ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna
zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.
4. Pomocnicze wzory pism dotyczących oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu umowy
o pracę, wypowiedzeniu warunków umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez
wypowiedzenia stanowią załączniki nr 3-6 do rozporządzenia.
§ 7. Pracodawca prowadzi dokumentację dotyczącą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób…
… (zakres obowiązków),
jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z
umowy o pracę,
a
a ) dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
b) pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i informacjami
określonymi w § 3 oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) oświadczenie pracownika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz